Organisation

Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

Här hittar du skollagen i sin helhet. Du kan också ladda ned kapitel 8 om förskolan som en separat p...
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
Här kan du skriva ut en föräldrainformation om köldskador. Artikeln ger allmänna råd köldskador och...
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns...

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
2014 doktorerade Elisabeth Åsén Nordström i pedagogik vid Stockholms universitet: "Pedagogisk handle...
I denna sista artikel i serien får du läsa om de synergieffekter som skapades tack vare projektet Sm...

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Skolinspektionen har under tre år granskat kvalitet och måluppfyllelse i svenska förskolor. Slutrapp...
Det ligger ett stort ansvar på pedagogerna att dokumentera rätt, både etiskt och pedagogiskt. Vad lä...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.
Skolinspektionen har under tre år granskat kvalitet och måluppfyllelse i svenska förskolor. Slutrapp...
Är barnskötare mindre viktiga än förskollärare? Det kom ett brev med en fråga till Leif Strandberg....

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Skolinspektionen har under tre år granskat kvalitet och måluppfyllelse i svenska förskolor. Slutrapp...
Utvecklingspedagogens arbete har förändringsprocesser i fokus och innebär många möten med pedagoger...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Förskoleupproret berättar om barngrupper som växer och personal som inte orkar. Nu har man publicera...
Pedagoger, chefer, föräldrar, Barn- och utbildningsnämnder, politiker – det finns många som är engag...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
Hur är det att arbeta som förste förskollärare? Vilka utmaningar finns och varför väljer man att bli...
Är barnskötare mindre viktiga än förskollärare? Det kom ett brev med en fråga till Leif Strandberg....

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Inga problem. Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Här kan du skriva ut en föräldrainformation om köldskador. Artikeln ger allmänna råd köldskador och...
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns...

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Har barnets röst betydelse för förskolans ledarskap? I sin bok ”Barnet och förskolans pedagogiska le...
Boken ”Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet” ger läsaren verktyg för att utveckla förs...