Organisation

Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

Här hittar du skollagen i sin helhet. Du kan också ladda ned kapitel 8 om förskolan som en separat p...
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
Kunskapslyft, mattelyft, förskollärarlyft … Under 2000-talet har skolvärlden präglats av ett flertal...
Allt fler höjer sina röster för att uppmärksamma barns stress, så även pedagoger i förskolan. Men de...

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underla...
Den relativt nya myndigheten Skolforskningsinstitutet arbetar med förskolan och uppåt. Här får du ve...

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Många förskolor behöver utveckla sina arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskil...
Barn behöver både lärandestrategier och tilltro till den egna förmågan för att utveckla en positiv l...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.
Många förskolor behöver utveckla sina arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskil...
Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Men rätt använt – med kunskap och förståelse – blir...

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva u...
Barngruppens storlek är en komplex fråga som hänger samman med många andra faktorer. Men om pedagoge...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Tuffa tjejer och känsliga killar? Nu intar dragqueens Stockholms stadsbibliotek för att lyfta den no...
Språkbad är centralt på Porfyrgårdens förskola i Älvdalen. Här satsar man på den hotade språkvariant...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
Barn behöver både lärandestrategier och tilltro till den egna förmågan för att utveckla en positiv l...
Vilka föreställningar hos förskolebarn avgör om de kommer att lära sig eller inte? Kan förskoleperso...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en checklista för nyanställda? Inga problem. Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva u...
Schema för barnets vistelsetid
För att kunna lägga upp personalens schema och planera den pedagogiska verksamheten behöver man på f...

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Malous inspirationsväska – ledarskap
Att man kontinuerligt får inspiration och nya tankar är en nödvändighet för ett bra ledarskap. I den...
Förskoleforums skribent Leif Strandberg har skrivit en ny, efterlängtad bok. I den riktar han sig en...