Kurs
Default image
Att leda en mångfacetterad verksamhet som förskolan kräver att man har en tydlig målbild, funktionella strukturer och ett medvetet och gott ledarskap. Denna utbildning ger dig möjligheten att...

Kurs
Default image
En utbildning för förskollärare som har samordnings- eller utvecklingsansvar, t.ex. arbetslagsledare och förste förskollärare.

Kurs
undervisande
En seminarieserie med uppskattade Ann S. Pihlgren. Medlemsrabatt för Förskoleforums medlemmar!

Kurs
Grej of the day i förskolan, fungerar det? Självklart! Detta arbetssätt är högaktuellt i ljuset av barns nyfikenhet och vilja att höra ”kunskapshistorier” samt styrdokumentens skrivningar om...

Kurs
Default image
Vad innebär resiliens och vilka är de psykologiska styrkor som forskningen identifierat som framgångsrika? Om det handlar denna utbildning.

Kurs
Utgångspunkten för den här kursen är att modern teknik stödjer lärandet i förskolan och att surfplattan är ett verktyg för att nå strävansmålen. Kursen vill visa att det går att arbeta smartare i...

Kurs
En kurs som utgår från nuvarande och kommande styrdokument och visar konkret och tydligt på hur en ökad digitalisering av förskolan kan utveckla verksamheten och stödja barnens utveckling.

Kurs
Default image
Kursen hjälper dig att stötta barn med bristande impulskontroll och förebygga psykisk ohälsa.

Kurs
I värdegrunden och uppdraget ingår att stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Ändå säger många att barn i dag är mindre empatiska och mer jagcentrerade än tidigare och att...

Kurs
Default image
Maria Letzén beskriver vad ett främjande förhållningssätt är, ger förslag på arbetssätt samt hur man kan kommunicera utan att ha erövrat det svenska språket. Med exempel från teori och praktik...

Kurs
Default image
Vad är förskolans kvalitet och hur kan vi synliggöra och förbättra den? Grunden bygger vi genom att följa upp verksamheten kontinuerligt och systematiskt. Vi behöver både en organisation och verktyg...

Kurs
Default image
Kursen syftar till att pedagogen ska få möjlighet att utvecklas i att se och upptäcka naturvetenskap i barnens lek och hur man kan tydliggöra och jobba vidare med den.

Kurs
Default image
Förskolan måste vara i konstant förändring och leva i samklang med omvärlden. Hur är detta möjligt? Det handlar om att skapa förutsättningar i stället för att låsa sig fast.

Kurs
Default image
En kurs om det viktiga samspelet när små barn erövrar sitt första språk och nyanlända barn erövrar ytterligare ett språk.

Kurs
Default image
Om att skapa goda möten i personalgruppen som ger energi i stället för att ta.

Kurs
Default image
En väl fungerande skola utmärks av tydlig ansvarsfördelning och tydliga roller, där ledare och pedagoger vet vad som förväntas av dem. Kursen ger dig praktiskt användbara verktyg för att göra ett...

Kurs
Default image
TRAS är ett observationsmaterial med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal. Kursen ger mängder av konkreta och livfulla exempel på hur TRAS-materialet kan användas på...

Kurs
Default image
Om vikten av att tidigt förebygga läs- och skrivsvårigheter med Bornholmsmodellen och andra liknande material

Kurs
Default image
Den här kursen ger många konkreta och livfulla exempel på hur förskolor kan arbeta på ett strukturerat och medvetet sätt för att ge barnen så bra matematisk utveckling som möjligt.

Kurs
Default image
Språklig medvetenhet för yngre barn. Vikten av att arbeta medvetet med språk i förskolan kan inte nog understrykas och forskning har på ett övertygande sätt visat att det gagnar alla barn. Det finns...

Kurs
Default image
Kursen behandlar konsten att skapa en avspänd atmosfär och få igång ett samtal för att kunna ta upp de svåra och känsliga frågorna.

Kurs
Default image
En föreläsning som tydligt visar hur vi vuxna bör agera i olika situationer för att hjälpa och stötta barnens utveckling genom gränssättning för deras ofta vilsna framfart.

Kurs
Default image
Hur kan vi skapa en kreativ och föränderlig miljö i förskolan? En miljö som tillsammans med barnen och pedagogerna kan bli den tredje pedagogen. En heldagskurs.

Kurs
Default image
En kurs som utgår från ett barns kvalitetsperspektiv. När, var och hur skapar vi förutsättningar för att barnet ska få uppleva förskoledagen som en dag fylld av möjligheter?

Kurs
Default image
Utgångspunkten för kursen är de förtydligade målen i den reviderade läroplanen och hur dessa omsätts i den praktiska pedagogiken.

Kurs
Default image
Varje pedagogs val i vardagsarbetet har stor påverkan på våra barns förutsättningar till utveckling och lärande. För att skapa ett helhetstänk kring allt som sker i förskolans verksamhet behövs det,...

Kurs
Default image
Ledarskapet – skapar du möjligheter eller begränsningar för verksamhetens utveckling? Kursen tar upp tankar kring ett processinriktat ledarskap och hur det gör skillnad för verksamheten.

Kurs
Default image
Vi vet att vår verksamhet är under förändring, men vad är det vi ska förändra och hur? Genom att tydliggöra vår yrkesroll och vårt uppdrag synliggörs förändringsprocessen.

Kurs
Default image
Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Den här föreläsningen ger dig en ökad medvetenhet och insikt om möjligheterna i att arbeta med och aktivt stimulera alla barns...

Kurs
Default image
Praktiska verktyg för att tillämpa och förstå ett omfattande regelverk som styr förskolans verksamhet.