Delaktighet


delaktighet

Att skapa förutsättningar för barns delaktighet är en viktig uppgift för förskolan. Dels för att de ska känna att de har en meningsfull tid på förskolan, dels för att de ska få lära om demokrati i praktiken. Återkommande frågor på förskolornas mötesagendor kan exempelvis vara ”Hur kan vi utveckla den pedagogiska verksamheten så att barnen känner att de har verkligt inflytande och är delaktiga?” eller ”Hur kan vår miljö stödja demokratiprocessen?”. Här lyfter vi fram artiklar som belyser delaktighet ur en mängd i olika perspektiv. Läs enskilt eller tillsammans i personalgruppen, diskutera hur ni själva arbetar runt delaktighet idag, och hur ni kan komma vidare.

Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla förskolans barn mellan tre och fem år erbjuds att...
Kommentera (3)
6 gillar
Artikel
Alla barn ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och värden i förskolan. Denna artikel kan användas för inspiration och som...
Kommentera
3 gillar
Artikel
I denna del i artikelserien om tillgänglig lärmiljö presenteras ett diskussionsunderlag kring tillgänglig lärmiljö för barn med motoriska...
Kommentera
Artikel
Sedan 1 januari 2015 kan en otillgänglig lärmiljö klassas som diskriminering. I en artikelserie i tre delar presenterar psykolog Anna Hellberg...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Temaarbetet om fest utmynnar i två olika aktiviteter – en fantasifull show och en fest för dockorna. Planering och förberedelser drar igång, och...
Kommentera
Artikel
Temaarbete är ett centralt arbetssätt i förskolan. Den här artikelserien bygger på en studie som gjorts i en förskola i ett mångkulturellt område...
Kommentera
Artikel
Fördelarna med att bjuda in såväl barn som föräldrar till att själva vara delaktiga i utformningen av förskolans pedagogiska miljö är många. Här...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Pedagogisk miljö, delaktighet och inflytande är begrepp som diskuteras flitigt inom pedagogisk forskning. Men hur kan de förankras i förskolans...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Vad hjälper barnen till med i en montessoriförskola? Svaret lyder: De hjälper till med det mesta! Det är värdefullt att låta barnen medverka i olika...
Kommentera
Artikel
Hur uppfattar barnen vilan? Och hur kan man öka deras inflytande på ett sätt som är praktiskt hanterbart? Här får ni diskussionsunderlag och förslag...
Kommentera
Artikel
Tre engagerade pedagoger på Havrens förskola i Arlöv arbetade tematiskt med det ”osänkbara” fartyget Titanic. Här berättar de mer om processen.
Kommentera
Artikel
I den här artikeln får du veta vad kravet på barnkonsekvensanalys i förskolan innebär i praktiken. Du får en grundlig genomgång av vad...
Kommentera