Organisation

Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

I den här kunskapsöversikten från Skolverket ger en rad framstående forskare sin bild av undervisnin...
Här hittar du Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan. I förslaget har bland annat...

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
Med sin forskning om utvecklingssamtal och inskolning hoppas Maria Simonsson inspirera förskoleperso...
Dagens relationer kan se ut på många olika sätt, och detta kan inverka på utvecklingssamtalen i förs...

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
En artikelsamling om trygghet, känslor, minne och stress kopplat till hjärnan – material lämpligt at...
2014 doktorerade Elisabeth Åsén Nordström i pedagogik vid Stockholms universitet: "Pedagogisk handle...

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Den nya dataskyddslagen GDPR menar att barn är särskilt skyddsvärda. Här får du svar på många av de...
Josefin Malm och Sofie Källhage är förskollärarna i Göteborg som driver Förskolepodden. Här får vi v...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.
Anna Hellbergs träffande beskrivningar av svåra samtalssituationer i förskolan ger underlag för disk...
Att reflektera över hur man själv framstår och uppfattas i svåra samtal ofta mycket utvecklande för...

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Den nya dataskyddslagen GDPR menar att barn är särskilt skyddsvärda. Här får du svar på många av de...
Då var man Sveriges sämsta skolkommun. Nu, drygt tio år senare, har man vänt trenden och skapat en o...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Linda Linder hamnade i förskolan av en slump. I dag är hon hela förskolesveriges inspiratör – står u...
Förkortad arbetstid och hälsosatsning ger många sökande till förskollärar- och barnskötartjänster på...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
Josefin Malm och Sofie Källhage är förskollärarna i Göteborg som driver Förskolepodden. Här får vi v...
Martina Lundström är pedagogista och arbetar med verksamhetsutveckling inom förskolan i hela Sverige...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Dags att planera för hösten? Närvarolistor, inskolningsbroschyrer och adresslistor är några av de ma...
Här kan du skriva ut en föräldrainformation om köldskador. Artikeln ger allmänna råd köldskador och...

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Om förskolan finns det mycket forskning och mycket skrivs därom, men kanske inte alltid med ett språ...
Hur kan förskolan stödja barn som varit med om svåra händelser? Och hur kan man arbeta förebyggande...