Organisation

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
En artikelsamling med artiklar om inskolning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex....
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla för...

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
Nu satsar regeringen på kompetensutveckling i förskolan. Resurserna går bland annat till Läslyftet o...
Fakta och länkar om lärarlegitimation
Lärarlegitimation infördes hösten 2011. Men vad gäller för förskollärare som är färdigutbildade och...

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Vad finns det för fördelar med att flera förskolor arbetar med ett gemensamt tema? Hur sätter man ig...
I de nya allmänna råden för förskolan är skrivningar om resursfördelning, riktat mot förskolechefer,...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.
I de nya allmänna råden för förskolan är skrivningar om resursfördelning, riktat mot förskolechefer,...
Ledare med ett coachande förhållningssätt
Det talas ofta om att chefer behöver ha ett coachande förhållningssätt. Vad innebär coaching egentli...

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla för...
Pilgrimsvandring, sommarfest, utflykter och restaurangbesök. Det finns många sätt att "fira av" de s...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Språkbad är centralt på Porfyrgårdens förskola i Älvdalen. Här satsar man på den hotade språkvariant...
Förskolan har haft en egen läroplan i snart 20 år. Trots det lever ordet dagis kvar i folkmun. Varfö...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
Affektteorin och affektsmitta som föregående artikel i denna artikelserie handlade om utgör en teore...
En del barn har svårt att reglera sina känslor och att hantera både det som bubblar upp inuti dem oc...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en checklista för nyanställda? Inga problem. Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välko...
Adress- och kontaktlista för personalen
Här kan du ladda ned en adress- och kontaktlista för personalen.

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Förskoleforums skribent Leif Strandberg har skrivit en ny, efterlängtad bok. I den riktar han sig en...
Stöd i arbetet med utvecklingssamtal
Både Skollagen och läroplanen säger tydligt att regelbundna utvecklingssamtal ska genomföras, men hu...