Organisation

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
Efter inskolningsperioden har förhoppningsvis alla barn i barngruppen, både nya och gamla, landat oc...
En artikelsamling med artiklar om inskolning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex....

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
Den relativt nya myndigheten Skolforskningsinstitutet arbetar med förskolan och uppåt. Här får du ve...
Dagens förskola är ju en arena för lärande och utveckling. Behöver förskolebarn upp till tre års åld...

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Förekommer läs- och skrivundervisning i förskolan? Och hur kan vi i så fall veta att den stöttar de...
Vad kännetecknar begreppen lärande och undervisning, och hur hänger de samman? I fem artiklar berätt...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.
Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Men rätt använt – med kunskap och förståelse – blir...
I de nya allmänna råden för förskolan är skrivningar om resursfördelning, riktat mot förskolechefer,...

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Barngruppens storlek är en komplex fråga som hänger samman med många andra faktorer. Men om pedagoge...
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla för...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Språkbad är centralt på Porfyrgårdens förskola i Älvdalen. Här satsar man på den hotade språkvariant...
Förskolan har haft en egen läroplan i snart 20 år. Trots det lever ordet dagis kvar i folkmun. Varfö...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
Förekommer läs- och skrivundervisning i förskolan? Och hur kan vi i så fall veta att den stöttar de...
Det är lätt att fastna i gamla kommunikationsmönster, även då de inte är framgångsrika. Låt oss därf...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en checklista för nyanställda? Inga problem. Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.
Veckans matsedel
Det här formuläret är tänkt att fungera som ett planeringsverktyg för dig som arbetar i köket.
Innan olyckan är framme
Använd det här formuläret för dokumentation om ett tillbud inträffar på din förskola.

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Malous inspirationsväska – ledarskap
Att man kontinuerligt får inspiration och nya tankar är en nödvändighet för ett bra ledarskap. I den...
Förskoleforums skribent Leif Strandberg har skrivit en ny, efterlängtad bok. I den riktar han sig en...