Tema

Allergi


Cirka 30 procent av alla barn är allergiska mot en eller flera saker. Vissa allergier växer bort eller mildras ju äldre barnet blir, vissa tenderar att förvärras med tiden. I alla svenska förskolor finns idag barn och vuxna med allergi och astma. För förskolans personal är det viktigt att veta hur allergier yttrar sig, vad man ska göra för att minska allergikernas besvär och om vad man kan göra för att förebygga att fler utvecklar allergi. Här har vi samlat artiklar som på olika sätt berör allergi. Du kan läsa om symptom och behandlingar och även om förebyggande arbetsmiljöarbete. Du kan också hitta några recept som är anpassade för allergiker.

Här är ett perfekt recept för den som har tidsnöd, men som ändå vill baka goda bullar.
Allergiska näsbesvär
Cirka 30 procent av alla barn är allergiska mot en eller flera saker. Just allergier mot till exempe...

Anknytning


Känslan av trygghet är grunden för att lärande ska kunna ske. Barn som börjar förskolan behöver därför så snart som möjligt etablera goda relationer till förskolans personal. Först därefter kan de med full kraft ägna sig åt utforskande, utvecklande lek och åt att knyta vänskapsband med andra barn. Det är det här som vårt tema om anknytning tar upp. I det här temat hittar du artiklar om anknytningsteori och hur man praktiskt kan arbeta för att etablera och stärka trygga relationer mellan barn och pedagoger.
För att barnets hjärna ska utvecklas optimalt behövs interaktion och möten med andra människor. Vilk...
Hallen kan vara ett slags ingenmansland för barnet. Barnet har ännu inte lämnats över av föräldern o...

Att arbeta i projekt


Många förskolor väljer att arbeta med ett särskilt ämnesområde under en period. Somliga kallar det projekt, andra för tema och säkert finns det även andra benämningar, men vissa kännetecken finns ändå som är gemensamma med det här sättet att arbeta. Fördelar som att det ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och att barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som alla är intresserade av lyfts ofta fram. Att arbeta så här dynamiskt och medforskande är samtidigt en utmaning för pedagogerna, för det finns inga rätta svar och inga detaljplaneringar att hålla sig till.

I vårt tema Att arbeta i projekt har vi samlat allt från beskrivningar av förskolors projekt- och temaarbeten till forskningsresultat men också en hel del praktisk inspiration om olika områden som ofta förekommer i förskolans verksamhet.

Barnens intresse var tydligt. De var helfrälsta på Pokémon. – De fick visa vägen för vårt val av pro...
Kanaljens förskola i Hofors, avdelning Junibacken, gjorde ett projekt om kvinnopionjären Kerstin Hes...

Att stötta nyanlända barn


Till vårt land kommer människor som har lämnat allt som varit välbekant för en okänd tillvaro långt hemifrån. Detta är något som lämnar djupa spår hos många barn. Förskolan möter dem med uppdraget att se till barnets bästa, och forskning visar att förskolans personal kan spela en viktig roll för läkningen av barn med otäcka och skrämmande erfarenheter i bagaget.

I det här temat hittar du främst artiklar som ger stöd i just detta viktiga arbete – att möta barn med erfarenhet av svåra upplevelser. 

Men arbetet med nyanlända barn handlar ju om mer än så. I temat Flerspråkighet hittar du t.ex. kunskap och praktiska råd i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.

Många förskolor behöver stöd och kunskap i det integrationsskapande arbetet. Här berättar Maria Letz...
Anna Hellbergs nya bok bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap om ett ämne som är högst aktue...

Barn med rörelsehinder


Barn med rörelsehinder möter vi då och då i förskolegrupperna. Ibland rör det sig om en tillfällig skada, ibland om ett mer bestående funktionshinder. I den svenska förskolan arbetar vi så långt det är möjligt för att alla barn ska inkluderas i den vanliga verksamheten. Därför är det extra viktigt att förskolepedagoger och annan personal är medvetna om hur barn med olika funktionsnedsättningar kan få samma möjlighet till stöd, stimulans, kommunikation, lek och utveckling som alla barn. För barn med rörelsehinder finns några faktorer som är extra viktiga att tänka på, exempelvis hur den fysiska miljön är utformad och hur barnen får möjlighet att samspela med varandra. I det här temat tittar vi närmare på vad forskningen säger och hur andra förskolor har löst olika situationer. 


I denna del i artikelserien om tillgänglig lärmiljö presenteras ett diskussionsunderlag kring tillgä...
Fyråriga Ebba är ett av de funktionshindrade barn som går på förskola i Sverige. Att tala med hennes...

Barnfri tid


För att kunna erbjuda en förskoleverksamhet som uppnår målen i läroplanen krävs en kompetent och engagerad personal med goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. En viktig pusselbit är tid. Självklart ska barnen ha tillräckligt mycket tid med de vuxna i sin närhet.  Men de vuxna måste också ha tillräckligt mycket tid på egen hand för att knyta ihop verksamheten – för att planera, dokumentera, reflektera, kommunicera och organisera. Det som ofta kallas barnfri tid är kanske tid utan barn i närheten men där närheten till barnen är stor och i högsta grad tid för barnens bästa! 

Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Men rätt använt – med kunskap och förståelse – blir...
När vi planerar förskolans verksamhet – gör vi det då utifrån läroplansmålen eller utifrån barnens i...

Barngruppen


Flera av de faktorer som påverkar verksamheten är både ganska svåra att förutsäga och att göra något åt. Hur många barn som kommer och framför allt vilka barn som dyker upp i augusti på inskolningen är inte något som avdelningen eller arbetslaget bestämmer själva. Men när det gäller de viktiga relationerna i gruppen, mellan barn och barn och mellan vuxna och barn, så kan arbetssätt, miljö, organisation och barnsyn göra stor skillnad. I det här temat tar vi upp både sådant som rör statistik och forskning kring barngruppen men också hur man kan förhålla sig till de varierande förutsättningar och individer som är själva kärnan i begreppet barngrupp.

Barngruppens storlek är en komplex fråga som hänger samman med många andra faktorer. Men om pedagoge...
Pilgrimsvandring, sommarfest, utflykter och restaurangbesök. Det finns många sätt att "fira av" de s...

Barns rättigheter


Att se till barns rättigheter är centralt i förskolans verksamhet. I vårt tema om barns rättigheter hittar du material som rör likabehandlingsplanen, delaktighet, barnsyn, förhållningssätt till barn som skiljer sig lite från mängden och mycket annat. Du hittar självklart även Barnkonventionen här om du känner att du behöver friska upp minnet kring innehållet i de 54 artiklarna. Dessutom hittar du bland annat teoretiska resonemang, förslag på aktiviteter och enkätfrågor som rör detta viktiga och ständigt aktuella område!
Barnkonventionens principer om alla barns lika rätt till liv och utveckling är tyvärr ingen självkla...
Demokratin och mångfalden är något vi alla måste värna om. Att gå kursen Motverka rasism och främlin...

Berättande


Berättandet finns i så mycket vi gör, även om vi inte alltid tänker på det! Våra berättelser i förskolan tar sig en mängd olika uttryck – det är muntliga sagor, visor och ramsor, bilder och skulpturer, danser, föreställningar och lekar. Att vara en bra berättare och en bra lyssnare går hand i hand. Och båda rollerna kräver en viss hantverksskicklighet. Nyfikenhet, kreativitet och inkännande men också kunskap om inledning och avslut, tonfall, kroppsspråk och mycket annat. Inte minst är det barnens berättelser som vi – om vi lyssnar tillräckligt noga – kan få förmånen att få dela.

Tuffa tjejer och känsliga killar? Nu intar dragqueens Stockholms stadsbibliotek för att lyfta den no...
Locka fram berättarglädjen!
Visst är det härligt när vi får lyssna till en berättelse som fångar hela vår uppmärksamhet. Så unde...

De minsta barnen


De minsta barnen i förskolan är en viktig grupp. Forskningen visar tydligt att de allra minsta barnen kan, vill och förstår mycket mer än vad vi anade för bara några år sedan. Den lilla individen grundlägger mycket tidigt allt från social kompetens och självkänsla till möjligheter att lära språk och matematik. Med kunskap om de nya forskningsrönen följer krav på att lärare och pedagoger i förskolan anpassar sin pedagogik, omsorg och barnsyn för att passa de minsta barnen. I det här temat vill vi visa både vad forskningen säger och hur du utifrån det praktiskt kan arbeta med de minsta barnen. (Bild Marie Siding, Elisabeth Planander förskolor AB)

Det krävs närvarande och inlyssnande pedagoger för att se de yngsta barnens kompetens i förskolan. D...
Så fort barn föds startar språkutvecklingen. För vissa går det snabbt och andra behöver mer tid. Elv...

Delaktighet


Att skapa förutsättningar för barns delaktighet är en viktig uppgift för förskolan. Dels för att de ska känna att de har en meningsfull tid på förskolan, dels för att de ska få lära om demokrati i praktiken. Återkommande frågor på förskolornas mötesagendor kan exempelvis vara ”Hur kan vi utveckla den pedagogiska verksamheten så att barnen känner att de har verkligt inflytande och är delaktiga?” eller ”Hur kan vår miljö stödja demokratiprocessen?”. Här lyfter vi fram artiklar som belyser delaktighet ur en mängd i olika perspektiv. Läs enskilt eller tillsammans i personalgruppen, diskutera hur ni själva arbetar runt delaktighet idag, och hur ni kan komma vidare.

Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla för...
Alla barn ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och värden i förskolan. Denna artikel kan...

Digitalisering


De digitala verktygen ger nya spännande möjligheter i förskolans värld, men ställer också nya krav. I det här temat hittar du både inspiration och konkreta tips för vardagen i förskolan, och resonerande artiklar som tar upp viktiga frågor om digitaliseringen i förskolan.

Surfplattor blir allt vanligare i den svenska förskolan och ofta talas det om lärplattor snarare än...
Det är roligt och ger barnen en bra kompass i den digitala djungeln. Men framför allt är det demokra...

Den viktiga leken


Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans. Men lek är inte oproblematisk. Kan vi förvänta oss att de leker av sig själva? Vad gör vi med de barn som inte leker? För hur ska vi stimulera barns lek? Hur påverkar vi vuxna leken? Och finns det "bra" och "dålig" lek? Det finns många frågor och vi hoppas att du i dessa artiklar hittar några av svaren!

När man träffar nya människor är det lätt att bli lite blyg, inte minst om man precis börjat i försk...
Hjälper barnen varandra? Bjuder de in andra i leken, eller hålls någon utanför? Ett observationssche...

Dokumentation


De flesta vet att dokumentation i förskolan är både viktig och användbar. Med den reviderade läroplanen finns det till och med svart på vitt att förskolan ska dokumentera och analysera sin verksamhet. Men att både vara barnen behjälpliga, se allt som händer och samtidigt dokumentera kan kännas snudd på omöjligt. Hur gör man då för att fånga de där sekundsnabba ögonblicken när något händer? Och hur ska alla bilder och berättelser användas för att utveckla verksamheten. Detta och mer därtill hittar du inspiration och idéer till i det här temat.

Relationen mellan lärare och föräldrar är känslig och väcker ibland osäkerhet. Balansen mellan att b...
Såväl omsorg som lärande ingår i förskolans uppdrag, men i förskolornas kvalitetsredovisningar är om...

Experiment


Naturvetenskapliga ämnen - kemi, biologi, fysik - men också matematik och inte minst teknik bygger i hög grad på ett experimenterande arbetssätt. Att ställa upp hypoteser, testa och se om det stämmer är ofta barnen bekväma med, för det är ju så de lär sig det mesta! Att experimentera och ta sig an en fråga eller ett problem som en forskare är inte bara kul utan också ett fruktbart pedagogiskt grepp för såväl barn som vuxna! Här hittar du flera roliga och lärorika experiment!
I det här experimentet får du preparera en tvål så att den blir helt hopplös att tvätta sig med fast...
I ett slutet ekosystem kan man se fotosyntesen, vattnets kretslopp och mycket mer. Hela systemet kan...

Femåringarna


I det här temat har vi samlat artiklar som handlar om de ”stora” barnen på förskolan. Här hittar du till exempel förskolepsykolog Karin Österlunds artikelserie om femåringens utveckling, och Helena Ackesjös artiklar om övergången mellan förskola och förskoleklass. Temat fylls på efter hand med nya artiklar.

De äldsta barnen ställer krav på förskolans verksamhet, inte minst uteverksamheten. Barnen har utfor...
Pilgrimsvandring, sommarfest, utflykter och restaurangbesök. Det finns många sätt att "fira av" de s...

Färg och form


Skapande är en viktig hörnsten i de flesta förskolors verksamhet. Genom att erbjuda barnen tillfällen att utforska färg och form på olika sätt stimuleras deras kreativitet och spännande lärprocesser sätts igång. Camilla Grieg vill i sina artiklar inspirera till ett lustfullt skapande där barnen leker sig till både estetiska upplevelser och värdefull kunskap. Nära naturen och med enkla medel presenterar hon nya spännande tekniker, material och aktiviteter. I sina artiklar varvar hon praktiska och metodiska tips med inspiration i text och bild för alla som arbetar i förskolans barngrupper!

Spelar det någon roll vilket material man väljer att utrusta ateljén med och hur man placerar det? E...
Hur ska man tänka när man planerar för de olika funktioner som ska finnas i en ateljé? Den här artik...

Filosofiskolan


Filosofi – är det något som angår förskolan? Ja, i allra högsta grad. För vad kan vara viktigare än att hjälpa barnen att upptäcka och sätta ord på sina tankar om livet och tillvaron? Artikelserien Filosofiskolan handlar om filosofiska samtal i förskolan: hur vi för sådana samtal och varför det är en viktig del av livet i förskolan. I åtta artiklar får du både teoretisk bakgrund och praktiska aktiviteter för att kunna arbeta med filosofi i förskolan inom områden som kropp och rörelse, konst och kultur, språk, matematik och mycket mer.

Filosofiskolan 8: Filosofi med de yngsta barnen
Denna avslutande del av Filosofiskolan fokuserar på de allra minsta barnen. Hur anpassar man Filosof...
Filosofiskolan 7: Antal, rymd och form
När det går upp för oss hur fullt livet är av filosofiska och matematiska gåtor och utmaningar, dest...

Flerspråkighet


Idag möter förskolans pedagoger allt fler barn som tillägnar sig flera språk under sin tid på förskolan. Det kan vara barn som nyligen flyttat till Sverige med sina familjer och som i hemmet pratar ett annat språk. Det kan vara barn som har en förälder som pratar svenska och en förälder med ett annat modersmål. Det kan också handla om ett barn som pratar ett av Sveriges fem minoritetsspråk. I det här temat samlar vi artiklar som belyser flerspråkighet i förskolan ur olika perspektiv. 

Många förskolor saknar tillräckliga förutsättningar för arbetet med flerspråkiga barns språkutveckli...
Bristande språklig stimulans på ett eller båda språken kan försena flerspråkiga barns språkutvecklin...

Fröken Flanos sagor


Här på Förskoleforum är förskollärare Liz Thulin mer känd under namnet Fröken Flano. Hennes roliga rimsagor med fina bilder till har blivit mycket populära, och därför har vi nu samlat dem i ett tema så att de blir lätta att hitta. I Fröken Flanos samling av flanosagor, som hela tiden utökas, hittar du sagor om allt från astronauter till dinosaurier, monster och vilda djur. Till varje saga finns det fina bilder att skriva ut och laminera. Här hittar du också den populära adventskalendern när det lackar mot jul.

I den här flanosagan på rim får vi lära oss att däggdjur kan vara se mycket olika ut. För både den s...
Nyckelpigor, daggmaskar, bin och sniglar ... På våren tittar alla möjliga smådjur fram. Passa på att...

Förskolans pedagogiska rum


Den miljö som förskolan bedriver sin verksamhet påverkar både barn och vuxna på många olika sätt. Men den är också betydelsefull för själva verksamheten, kanske mer än vi ibland tänker på. Vår omgivning, de rum och det material vi omger oss med kan i bästa fall utmana barn och vuxna till kreativt lärande och nyfiket utforskande med hög grad av delaktighet. I värsta fall kan miljön hindra oss från att uppnå en god kvalitet i arbetet tillsammans med barnen. Med det sagt kan faktiskt även den mest hopplösa lokal husera en fantastisk verksamhet, men då är det trots miljön och inte tack vare den.

I det här temat tar vi upp teoretiska funderingar på miljöns roll för pedagogiken tillsammans med en massa härlig inspiration från nytänkande, flexibla och demokratiska förskolor runt om i landet.

Drömmer ni om ett inspirerande rum för estetiskt skapande och undersökande – ett rum med ett rikt ut...
Här får du konkreta tips om hur ni kan skapa förutsättningar för en pedagogisk miljö där olika estet...

Förskoleklass


För barnen och föräldrarna utgör förskoleklassen en viktig bro mellan att vara förskolebarn till att bli skolelev med läxor i ryggsäcken och gympapåsen i handen. För personalen kan det vara en spännande smältdegel där skollärare tar intryck av förskollärare och vice versa. Men det kan också vara en arena där olika kulturer och traditioner kolliderar. För politikerna verkar förskoleklassen ibland vara en buffert när barnkullarna är stora och förskolorna blir överfulla eller tvärtom... Artiklarna vi presenterar i det här temat hoppas vi ska ge svar på en del frågor, vara diskussionsunderlag till andra och ge spännande inspiration för dig som arbetar i eller är nyfiken på förskoleklassen!

Förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll ska bli tydligare. Även hur övergången mellan...
Tidig förskola av hög kvalitet kan jämna ut skillnader mellan barn från olika socio-ekonomiska grupp...

Första hjälpen


En olycka är ett faktum på ett ögonblick. Då är goda råd dyra och det är viktigt att göra rätt sak så snabbt som möjligt! För att göra det så enkelt som möjligt för er har vi samlat alla våra artiklar om första hjälpen i ett eget tema, alla tydligt märkta med det röda korset. Här hittar du information om allt från andningsstopp och skallskador till förgiftningar, tandskador, brännskador, nedkylning, värmeslag och mycket annat. Skriv ut och samla i en mapp att ta med ut i ryggsäcken eller hänga i hallen så finns det alltid lätt tillgängligt!

Elektricitet kan orsaka allvarliga skador som dessutom är svårbedömda eftersom de ofta inte syns på...
Första hjälpen: Skallskador hos barn
Alla som har med barn att göra vet hur lätt olyckan är framme. Att barn får slag mot huvudet eller f...

Föräldrasamverkan


Familjernas föreställningar och värderingar bygger på olika erfarenheter och varierad kulturell bakgrund. I förskolan ska allt detta samsas med de riktlinjer som förskolan följer och det uppdrag som förskolan har. Regler, förhållningssätt och värderingar ska jämkas ihop för att alla ska känna sig nöjda och tillfreds med att lämna sitt barn i förskolan. Det här temat handlar både om den konkreta kommunikationen som sker mellan förskola och föräldrar för att föräldrarna ska kunna delta och påverka verksamheten i förskolan, men också om det stöd som förskolan har i uppdrag att vara för föräldrar och barn.

Kunskapslyft, mattelyft, förskollärarlyft … Under 2000-talet har skolvärlden präglats av ett flertal...
Välkommen på utvecklingssamtal
Här finns ett utkast till en inbjudan till utvecklingssamtal med föräldrarna.

Genus


För att vända detta måste vi först börja med oss själva och vårt eget synsätt - det säger de flesta som sysslar med detta, såväl forskare som praktiker. Ett sätt är att läsa mer, diskutera med kollegorna, observera och reflektera över den egna förskolans praktik. I det här temat presenterar vi både kunskap, diskussionsunderlag och praktiska tips. Förhoppningsvis kan ni använda er av det på vägen mot att fortsätta att skapa en förskola som öppnar spännande möjligheter för alla barn, oavsett om de är pojkar eller flickor.

Tuffa tjejer och känsliga killar? Nu intar dragqueens Stockholms stadsbibliotek för att lyfta den no...
Kan en rosa tyllkjol utmana genusnormerna? Kan klackskor vara ett sätt att bli vuxen? – Barn utmanar...

Goda och nyttiga mellanmål!


Att hitta på goda, nyttiga och smidiga mellanmål till förskolans barn varje dag är en konst! Här hittar du inspiration för att undvika att hamna i "fil-fällan" eller "smörgås-träsket". Självklart finns tips på både fil och smörgåsar - men förhoppningsvis med lite knorr - tillsammans med en rad andra roliga rätter!
Dundermüsli passar perfekt till frukost eller mellanmål.
Lycka är att ta ut en plåt doftande bullar ur ugnen och sedan bara njuta.

Hållbar utveckling


En klassisk definition av begreppet hållbar utveckling finns i Brundtlandrapporten som skrevs 1987 på uppdrag av FN: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” För att kunna arbeta medvetet med den här typen av grundläggande värderingar är det viktigt att all personal tänker igenom vad det innebär och att man kommer fram till en gemensam linje som alla kan känna sig bekväma i. Nästa steg är att synliggöra och lyfta fram det som görs så att det blir ett lärande för såväl barn som personal och föräldrar – för vår gemensamma framtids skull.

Att odla är en genial pedagogisk aktivitet och återbruksmaterial är en fantastisk resurs, så varför...
I allt fler förskolor kan man nu stöta på skåpet Tage – ett sätt att möjliggöra för föräldrar att by...

Höst


Hösten är full av ”både och”. Det är roligt både att få komma igång med all verksamhet igen och lite vemodigt att sommarledigheten tog slut så fort... Det är både tid för eftertanke och för aktivitet. Härligt krispiga, klara dagar varvas med mörka regn- och ruskdagar. Explosionen av höstlövens klaraste färger övergår efter hand till grått, brunt och svart. Hösten inbjuder till både utomhusvistelse och inomhusmys... Här hittar du artiklar som vi hoppas ska inspirera dig att lyfta fram det bästa av hösten tillsammans med barnen på förskolan!

Fina pumpor utanför dörren lyser upp i höstmörkret. Om ni vill skär ni ett skojigt ansikte, men det...
Låt barnen göra en pumpa att hänga på väggen eller i fönstret till halloween.

Inomhusmiljö


Inomhusmiljön befinner vi oss i varje dag, men ofta tänker vi inte på hur mycket den påverkar oss. Det kan vara bra att regelbundet fundera över vilken roll inomhusmiljön spelar för förskolans pedagogiska verksamhet, barnens utveckling och lärande. Och inte att förglömma, hur den påverkar allas fysiska och sociala arbetsmiljö. Behoven varierar ständigt utifrån verksamhetens inriktning och de människor som just då befinner sig där. Forskning blandas i det här temat med reportage från olika verksamheter, det finns tips och idéer för att ni ska kunna vidareutveckla er inomhusmiljö.

Spelar det någon roll vilket material man väljer att utrusta ateljén med och hur man placerar det? E...
Hur ska man tänka när man planerar för de olika funktioner som ska finnas i en ateljé? Den här artik...

Inskolning


Under barnens första veckor i förskolan lägger man grunden för ett ömsesidigt förtroende – ett förtroende som är betydelsefullt för hur den fortsatta förskoletiden kommer att gestalta sig för alla inblandade. Att hela tiden utveckla inskolningen för att möta föräldrar och barns behov är viktigt. Här hittar du material som kan stödja den utvecklingen.

Schema för barnets vistelsetid
För att kunna lägga upp personalens schema och planera den pedagogiska verksamheten behöver man på f...
Ta denna lista som utgångspunkt för information ni kan ge till föräldrarna gällande barnens klädsel,...

Jul


Julen är vinterns stora högtid. Mitt i det djupaste vintermörkret glittrar juleljusen och lucias krona. Alla barn - oavsett religiös tillhörighet - har glädje av julens olika nya och gamla traditioner. Det kan lätt bli lite slentrian att göra samma sak år efter år. Men med lite påhittighet är det inte svårt att få in både språkutveckling, matematik och naturvetenskap i de vanliga julförberedelserna. Bli inspirerad och utveckla årets jul på förskolan!
Här kommer några tips på kul aktiviteter när barnen kommer in och behöver värma sig efter utelekar i...
För många förknippas julen med alla de härliga dofterna från granris, hyacinter, stearinljus, glögg...

Känsloskolan


Allt fler förskolor arbetar medvetet och strukturerat med social och emotionell träning. Behovet tycks öka och därmed också efterfrågan på kompetensutveckling och konkret material till dem som arbetar i förskolan. I denna artikelserie får du läsa om känslor, hur du kan arbeta med känslor i barngrupp samt hur vi kan påverka oss själva och skapa resursrika sinnestillstånd. Första artikeln kan ses som en generell ”känsloskola”, och för varje känsla finns det sedan två artiklar där teori varvas med praktiska aktiviteter.

Kunskapslyft, mattelyft, förskollärarlyft … Under 2000-talet har skolvärlden präglats av ett flertal...
I detta avsnitt av Nya känsloskolan får du veta mer om vad som antagligen är det första programmet f...

Kommunikativa problem


Att uttrycka sig, bli förstådd och uppfatta vad andra säger är grundläggande kommunikativa byggstenar. De allra flesta barn lär sig efter hand den svåra konsten att kommunicera via språket. Men vissa barn möter svårigheter på vägen. Kommunikativa svårigheter hos barn kan yttra sig på många olika sätt och ha många olika orsaker. Ordförråd, uttal och förståelse för sammanhanget kan vara områden som är vanligt att barn har problem med. Och de bakomliggande orsakerna kan handla om oralmotoriska svårigheter, hörselnedsättningar, hänga ihop med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och mycket annat. I vårt tema har vi samlat både inspriation och fakta för att du som möter de här barnen ska kunna ge dem ett bra stöd när de är i förskolan.

Kunskapslyft, mattelyft, förskollärarlyft … Under 2000-talet har skolvärlden präglats av ett flertal...
Hur kan förskolan stärka barns självkontroll? Maria-Pia Gottberg berättar om forskning kring barns s...

Kulturupplevelser


Kulturella uttryck har funnits i alla tider och alltid varit en viktig del av vad det innebär att vara människa. Dans, musik, konst och andra estetiska upplevelser sammanflätar och kommunicerar. De förmedlar känslor och klokskap utan att behöva gå "omvägen" över det talade eller skrivna språket. Och för det lilla barnet kan dessa uttryck till och med vara genvägar till språket! Genom att uppleva och utöva olika kulturella uttryck stimuleras barnet på sin resa mot att växa upp och landa i sin egen identitet. Att utforska frågor som "Vem är jag?" och "Hur hänger jag ihop med alla andra runt omkring mig?" är centralt i detta mödosamma arbete. I det här temat hittar du både teoretiska resonemang kring kulturella upplevelser och praktiska tillämpningar med övningar och aktiviteter för barngruppen.

Offentlig konst som skapats specifikt för förskolan kan vara en stor tillgång, både när det gäller t...
Konstnärliga utsmyckningar på förskolor – hur ser sådana ut och hur tänker konstnärerna som fått upp...

Läs och skriv


Barns tidiga läs- och skrivutveckling är så mycket mer än bara bokstäver. Att lära sig att symboler – exempelvis bokstäver – kan ha en kommunikativ funktion eller vad man kan uppnå genom att läsa och skriva är minst lika viktigt som att lära sig A, B och C. För att stimulera barns läs- och skrivutveckling är förskolans arbete oerhört viktigt. Här spelar ett medvetet förhållningssätt hos pedagogerna och en språkstimulerande miljö stor roll.

Läs mer om den tidiga språkutvecklingen och hur den kan lyftas ännu mer i förskolans vardag i det här temat! 

Vad kan läs- och skrivutveckling i förskolan innebära, och hur vet man att undervisningen resulterar...
Förekommer läs- och skrivundervisning i förskolan? Och hur kan vi i så fall veta att den stöttar de...

Malous inspirationsväskor


Malous inspirationsväskor är ett projekt Malou Altergård driver på Falkenbergs bibliotek med stöd från Kulturrådet. Här kan personal i förskola, på BVC och andra vuxna som möter barn i förskoleålder hitta färdiga väskor med litteraturtips för fortbildning och barnböcker inom olika temaområden. På Förskoleforum hittar du Malous inspirationsväskor i digital form. Vi har samlat alla hennes inspirationsväskor i det här temat för en smidigare överblick när du söker litteraturtips inom olika ämnen.

Lek och lärande är nära sammankopplade. I den här inspirationsväskan tipsar Malou Altergård om böcke...
Här tipsar bibliotekarie Malou Altergård om viktiga specialpedagogiska böcker.

Måltiden i förskolan


Det klassiska talesättet ”Äta bör man annars dör man” illustrerar vikten av att äta – men vad, hur, med vem och i vilket sammanhang kan vi ha högst olika syn på. Det är inte konstigt att måltidssituationen kan ge upphov till konflikter – men säkert vill de flesta egentligen att måltiden ska vara en trivsam stund, där både barn och personal kan ladda batterierna och få tillfälle till viktigt lärande

I temat Måltiden i förskolan vill vi belysa måltiden ur många olika perspektiv – vi erbjuder praktiska tips, inspiration, viktiga forskningsrön samt diskussionsunderlag för arbetslaget!

Matkonsulten Martina Jönsson vill få fler att våga mer i matväg. Lek med maten och labba med smaker!
I den här bokväskan hittar du böcker som på olika sätt berör barn och mat. Här finns bilderböcker om...

Matematik i teori och praktik


De minsta barnen följer storögt med när vi räknar efter hur många som vill ha banan och hur många som vill ha äpple. Efter hand får de allt fler erfarenheter och tillägnar sig ett större begreppsförråd för att förstå de olika delarna av matematiken. Och det är här förskolas pedagoger kommer in och har en viktig uppgift. Att stimulera, upptäcka intressen och erbjuda situationer där barnen kan utveckla sin matematiska förståelse och sitt ordförråd, både i vardagen och i den planerade verksamheten. Förskolans matematik har lyfts fram allt mer i den reviderade läroplanen och även i forskningen. I vårt tema vill vi därför fokusera kopplingen mellan teori och praktik – hur kommer man från det skrivna ordet i forskningsrapporter och styrdokument till praktisk handling i barngruppen? 

En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underla...
Förekommer matematikundervisning i förskolan? Och stöttar den i så fall de matematiska förmågor som...

Montessori


Montessoripedagogiken har sitt ursprung i Maria Montessoris tankar från början av 1900-talet. Hennes tankar präglades av att naturen utrustat barnet med egenskaper för att underlätta inlärning och hon hade en stark tro på barnets inre drivkraft, rikedom och kompetens. I dag finns Montessoripedagogiken spridd över hela världen. I det här temat kan du fördjupa dig kring den teoretiska bakgrunden och den praktiska verksamheten i Montessoriförskolorna.

Hur ser det ut i montessoriförskolornas barngrupper i dag, storleksmässigt och åldersmässigt? Vad är...
Montessoripedagogiken bygger på barnets självständighet och lärarens uppgift är att inspirera, stimu...

Naturvetenskap


För många känns det främmande att arbeta med fysik, kemi och biologi i förskolan. Men idag lägger förskolans läroplan betydligt mer tyngd vid naturvetenskap än den gjort tidigare. Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse, sin förståelse kring och sin kunskap om kretslopp, djur och växter samt kemiska processer och fysikaliska fenomen. För dig som arbetar i förskolan är det alltså dags att ta tillvara de vardagliga aktiviteterna och miljöerna och nyttja dem som redskap för enkla naturvetenskapliga undersökningar utifrån barnens egna frågor och nyfikenhet. I det här temat finner du inspiration, tips och råd för att kunna ta dig an detta spännande äventyr tillsammans med barnen.

I det här experimentet får du preparera en tvål så att den blir helt hopplös att tvätta sig med fast...
Bygg egna vattenbanor och förvandla förskolegården till en laborativ miljö för vattenutforskande!

NPF i förskolan


Debatten går stundtals hög när det gäller NPF, d.v.s. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Olika vetenskapliga rön, metoder, verktyg och personliga erfarenheter ställs mot varandra. I vårt tema vill vi låta många röster få komma fram, för att du dels ska kunna hålla dig uppdaterad och dels kunna ta ställning själv. Allt för att förskolan ska vara så bra som möjligt för alla barn – oavsett individuella förutsättningar.
Hur bemöter man utagerande beteende på ett konstruktivt och icke-konfrontativt sätt? Går det att för...
Med papper och penna kan man på ett enkelt sätt tydliggöra många olika situationer för ett barn som...

Närmiljön


Oavsett om förskolan ligger i stan eller på landsbygden brukar det i närmaste samhälle finnas gott om värdefulla utflyktsmål. Bibliotek, kommunala lekplatser och parker är klassiker, men det finns också en mängd lite mer udda resurser i närmiljön. Varför inte utforska geometri i en kyrkobyggnad, beskåda offentliga konstverk eller besöka lokala företag? I det här temat har vi samlat inspiration för hur ni tillsammans kan dra mesta möjliga nytta av de resurser ni har i närmiljön.
Alla förskolor kan inte erbjuda varierade rörelsemöjligheter och utmaningar bara genom den egna utem...
Förskolans egen utemiljö är inte alltid tillräcklig för att kunna skapa den uteverksamhet som barnen...

Påskaktiviteter!


I påsktider hälsar vi våren välkommen med små kycklingar, harar och härliga pasteller. Äggen färgas för att pryda vårt påskbord och utstyrda i förkläden, hucklen, hattar och fjädrar drar små påskkärringar och påskgubbar till Blåkulla. Här finns tips på allt från bomullslamm till krukkycklingar och många andra tips på skapande. Du kan läsa om hur du kan marmorera, måla eller koka äggen med lökskal för att färga dem vackert. I det här temat hittar du också mer om ursprunget till traditionerna, vad man gjorde förr i tiden runt påsk och hur påsk firas idag på olika håll i Sverige och i andra kulturer. (Bild: Jessica Nävermyr, Elisabeth Planander Förskolor AB)

Så här på våren vill man gärna använda alla de ljusa, härliga pastellfärgerna. Av styrolitägg kan ma...
Med en ballong som stomme kan man med hjälp av gips göra superfina ägg. De ser faktiskt ut som rikti...

Pedagogisk omsorg


Sedan 2009 ingår det som tidigare kallades för familjedaghem tillsammans med andra omsorgsformer som t ex omsorg på obekväm tid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet i det som i lagtexten kallas Annan pedagogisk omsorg. De flesta kommuner erbjuder någon form av pedagogisk omsorg, även om det inte finns något krav på att det ska erbjudas. Vanligast är familjedaghem, men i takt med att fler föräldrar arbetar obekväma arbetstider så blir omsorg på nätter och helger allt vanligare. 

I vårt tema belyser och uppmärksammar vi de som arbetar inom och utvecklar den pedagogiska omsorgen ute i kommunerna. Vi lyfter fram goda exempel och visar på hur lagar och regler kan omsättas i stimulerande och lärorik verksamhet för barn och pedagoger. 

I detta avsnitt av Nya känsloskolan får du veta mer om vad som antagligen är det första programmet f...
Allt fler höjer sina röster för att uppmärksamma barns stress, så även pedagoger i förskolan. Men de...

Pedagogiskt ledarskap


En förskola är en arbetsplats där relationer och utveckling helt naturligt står i centrum. Här arbetar människor som är intresserade av andra människor. Barnen växer och utvecklas under sin tid på förskolan och det gör även personalen i sina respektive yrkesroller. I botten måste alltid finnas en respekt och en lyhördhet för personal, barn och föräldrar för att lyckas.

I temat Pedagogiskt ledarskap kommer vi lyfta fram förskolechefens viktiga roll för att skapa en trygg miljö och en engagerad verksamhet som drivs i enlighet med styrdokumentens intentioner.

Vad kännetecknar begreppen lärande och undervisning, och hur hänger de samman? I sju artiklar berätt...
Ledare med ett coachande förhållningssätt
Det talas ofta om att chefer behöver ha ett coachande förhållningssätt. Vad innebär coaching egentli...

Reggio Emilia


Tankarna och arbetssättet som har sitt ursprung i den lilla italienska staden Reggio Emilia har i dag spritt sig över världen. Grunden är att se varje barn som en kompetent individ värd att lyssna på tillsammans med ett arbetssätt som tar tillvara varje barns eget uttryckssätt. Reggio Emilia är ingen färdig pedagogik utan en inspirationskälla att ösa ur. Varje förskola, arbetslag och individuell pedagog tar in barnsynen och arbetssättet och skapar ur detta något unikt. Den här utvecklingsprocessen pågår ständigt och var och en har kommit olika långt i sina tankebanor. Här hittar du därför både mer grundläggande artiklar för dig som är i startgroparna och inspirerande reportage och nya forskningsrön för dig som länge arbetat Reggio Emilia-inspirerat. (Foto: Mats Klockljung från förskolan Barncompaniet i Boden)

I den här inspirationsväskan ger bibliotekarie Malou Altergård tips om böcker för den som vill fördj...
Drömmer ni om ett inspirerande rum för estetiskt skapande och undersökande – ett rum med ett rikt ut...

Rörelse!


Barn är nästan aldrig stilla, utom kanske när de sover. De rör sig hela tiden. Och det är precis så det ska vara, för det är nyttigt för både kroppen och knoppen att hoppa och springa, dansa och leka, snurra och krypa, smyga och cykla. I förskolan behöver man oftast inte väcka barnens lust att röra sig. Utmaningen är istället att ta vara på rörelseglädjen och samtidigt ge barnen möjlighet att utveckla sin motorik och sin kroppsuppfattning! Här hittar du både teoretiska resonemang och praktiska tips och idéer kring barn och rörelse!

Alla förskolor kan inte erbjuda varierade rörelsemöjligheter och utmaningar bara genom den egna utem...
Att få köra runt som bilar på vägar och under broar – gärna med ett trevligt brummande ljud som acko...

RUS – Trygg i förskolan


RUS-modellen används på många förskolor runt om i landet. Förskollärarna Camilla Lindgren och Tuula Torro, som har varit delaktiga i att arbeta fram RUS, skriver här på Förskoleforum om modellen och om hur den praktiskt kan användas i verksamheten. Grunden för alla barns utveckling är att de känner trygghet – i sin miljö, med kamrater och med vuxna i sin närhet. RUS går ut på att observera och dokumentera barnets utveckling utifrån aspekter av trygghet och genom en enkel loggbok följa barnet över hela tiden i förskolan.

RUS är en observationsmodell som utgår från barnens trygghet i förskolan. I sin nya bok ”Pedagogens...
Att lära sig att känna tillit till pedagogerna och våga berätta om kränkningar är viktigt för barnet...

Rymden


Rymden verkar vid första anblicken vara ett naturvetenskapligt tema men vid närmare eftertanke går det att täcka in många olika områden förutom det naturvetenskapliga. Språk och matematik – exempelvis det nya ordet ”stjärntals” som många barn använder. Kreativt skapande och konstruktion. Och inte minst alla de viktiga livsfrågor som vi kan vända och vrida på. Filosofi och fysik ligger närmare varandra än man kanske tror! Att titta upp mot himlen en stjärnklar natt sätter igång existentiella tankar hos både vuxna och barn – var kommer vi ifrån, varför finns vi just här och finns det annat liv i rymden? Men också tankar om mängd, avstånd, hastighet, lyft- och tyngdkraft.

Den fantastiska fysiken
När naturen väcker frågor och nyfikenhet är det ofta fysik det handlar om – vetenskapen som beskrive...
Att uppleva naturvetenskap på riktigt!
Ett studiebesök på ett science center är ett roligt och inspirerande sätt att göra naturvetenskap ko...

Rytmik


Tiden står stilla och hela barngruppen förenas i glädjen över att få spela, klappa, trumma, röra sig och sjunga i takt tillsammans! Glädjen i musiken är universell och människor har i alla tider uttryckt sig genom rytm och musik. I rytmen finns nyckeln till mycket annat – språk, matematik och förståelse för begrepp som tid, kraft och rum. Men rytmiken är betydelsefull i sig själv också då det är en viktig grundsten för att kunna och våga uttrycka sig musikaliskt! I det här temat hittar du både fördjupning och praktisk rytmikinspiration.

Dyra instrument behövs inte för att skapa rytm och musik. Pinnar, klädgalgar och äggskärare går mins...
Små grodorna, Karusellen, Räven raskar över isen och de andra ringdanserna har sin givna plats under...

Samlingen


Sedan barnträdgårdarnas tid i början av 1900-talet har samlingen haft en central roll i den pedagogiska verksamheten för små barn i Sverige och den följer vissa givna ”regler”. I mindre grupper samlas barn och vuxna en stund varje dag. Tillsammans i en cirkel gör man några i förväg planerade aktiviteter bl.a. i syfte att skapa gemenskap, lärande och förbereda barnen inför skolan. Den som leder samlingen ser till att alla i gruppen blir sedda och att man inte pratar i mun på varandra. Känner du igen det? Men trots att det är ett så vanligt inslag i förskolans verksamhet finns förvånansvärt lite skrivet om samlingen. Här vill vi samla aktuell forskning, diskussion och reflektion kring samlingen tillsammans med inspirerande tips och idéer.

Nästa steg i temaarbetet om fest är en samling där varje barn får visa sin teckning och berätta om d...
Fröken Flanos räkneramsa om tio små katter
Vet du hur många katter i ramsan det är? Räknar du till tio så är alla där! En enkel flanosaga på ri...

Sång och musik


Att sång och musik sedan länge har en viktig roll i förskolan är inte svårt att förstå. Både att lyssna på musik och att skapa egen musik med instrument och röst påverkar såväl kropp som knopp. Vi kan fysiskt känna musiken i hela kroppen och nästan ta på höga toner och basgångar samtidigt som fötterna vill dansa och rumpan vill skaka loss. Men toner, rytm och sång påverkar också vår stämning och våra känslor, musiken framkallar minnen och inte minst, den hjälper oss att lära oss saker.

I det här temat hittar du allt från roliga sånger att sjunga till resonemang kring och praktiska tips på hur musiken kan användas i allt från matematik och språk till skapande och motorik!

Att leka med musik är enkelt och roligt. Det behövs varken nya sånger eller svåra rytmer. Här visar...
Trumlek med sång och rörelse kan varieras i det oändliga. Här kommer fler enkla och inspirerande tip...

Sömn och vila


I dagens samhälle är aktivitet och rörelse det som lyfts fram mest. Men vilostuden och konsten att vara stilla är minst lika viktigt för både små och stora. Det är viktigt att tidigt lära sig konsten att kunna koppla av och somna, att ta sig tid för återhämtning och låta kroppen och knoppen bearbeta nya intryck och färdigheter. På förskolan är intrycken intensiva och energikrävande - behovet av att sova överrumplar ibland de minsta mitt i maten. Efter hand förändras barnens dygnsrytm och uppevila blir allt vanligare. De individuella skillnaderna är självklart också stora och det är en konst att hantera trötta, sovande, nymornade och pigga barn under några timmar runt lunch varje dag. Om detta och mycket mer handlar artiklarna i temat Sömn och vila.

Adrian, 2 år, kan inte hålla sig vaken hela dagen på förskolan, trots att föräldrarna inte vill att...
Särskilt för förskolans minsta barn upptar vilan en stor del av dagen, ibland upp till tre timmar om...

Språkutveckling


Med gratisappen Bitsboard kan du enkelt göra egna språkutvecklande spel tillsammans med barnen, elle...
Vilka är djuren som gömmer sig i de rimmande verserna? Låt barnen lyssna på rim och gissa bland flan...

Teknik och kreativitet


Teknik finns som en naturlig del i vår vardag – vi tar den för given och märker den framför allt när det är något som inte fungerar. Men den finns omkring oss dygnet runt. Att urskilja och utforska teknik i vardagen är ett område som den reviderade läroplanen för förskolan lägger mer fokus på än tidigare.

Teknik är så mycket mer än de komplicerade maskiner man kanske först kommer att tänka på och finns i alla fiffiga saker vi människor skapat för att lösa problem. Det kan handla om att skydda sig från väder och vind, att laga mat och att sova bekvämt. Dörrhandtaget, potatisskalaren och örngottet är alltså teknik. Med frågorna ”Vilket problem löser detta?” samt ”Hur har man löst problemet?” kan vi komma långt i uppdraget att urskilja teknik i vardagen. Kreativitet är nära besläktat med teknik  och genom att ställa frågan ”Går det att lösa detta på något annat – kanske bättre – sätt?” kommer vi att sätta igång kreativiteten och problemlösningsförmågan hos alla, både barn och vuxna! Med alla nyfikna och kreativa förskolebarn är detta en spännande och lärorik resa att ge sig ut på!

 

Förskoleforums appexpert delar den här gången med sig av appar för de inommusikaliska aktiviteterna.
Här får du veta mer om material som kan fungera som igångsättare och varför återbruksmaterialet bör...

Upptäck naturen


Att komma ut i naturen är en viktig del i de flesta svenska förskolors verksamhet och innebär både lek och lärande för barnen. Under utevistelsen kommer barnens egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck i fokus. Och genom att vara ute och utforska skog, äng, fjäll, sjö och hav ökar barnens välmående och upptäckarlusta! Här hittar ni inspiration i teori och praktik för att fortsätta upptäcka naturen!

Många barn älskar hundar, men alla hundar är inte lika förtjusta i barn. Monica Ottosson, licensiera...
Att vara väl förberedd när man ska ut på en skogstur är A och O.

Utomhusmiljö


En förskolas utomhusmiljö är en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Forskningen visar tydligt att tillgång till en utmanande och flexibel förskolegård stödjer barnens utveckling, såväl fysiskt som psykiskt och socialt. Att kunna ta sig till varierande miljöer utanför förskolans grindar är också en stor tillgång – oavsett om det blir en tur till parken, skogen, staden, stranden, fjället eller bäcken. Att tillsammans med förskolans pedagoger vistas i trygga miljöer som stödjer lek och upptäckarlusta vidgar barnens värld. I vårt tema om utomhusmiljön samlar vi artiklar om såväl förskolegården som om närmiljön och ger tips på hur närmiljön kan användas som lärmiljö!
Förskolegårdar runt om i Sverige har verkligt varierande kvalitet. Det kan handla om en liten plätt...
Även om vintervindarna fortfarande viner och det kan kännas långt till sol och vår, är det nu hög ti...

Utvecklas och göra karriär


Att utvecklas och utforska nya utmaningar är något som gör det stimulerande och roligt att jobba. Ofta kan vi få det i vår vardag genom att vi hela tiden möter nya människor med nya behov och förutsättningar. Men ibland behövs också att man tar ett ordentligt steg framåt. Ansöka till och gå en kurs, fånga en möjlighet att fördjupa och specialisera sig inom ett visst område. Söka en ny tjänst.  I det här temat lyfter vi fram möjliga utvecklings- och karriärvägar och låter människor som tagit klivet få inspirera genom sina berättelser.
Kollegialt lärande i självstyrande nätverk är en framgångsrik modell för kompetensutveckling. Det vi...
Runt om i Sverige finns det nu utbildade NT-utvecklare på förskolorna. Tanken är att så många barn s...

Utvecklingssamtal


Samverkan med hemmet är en viktig pusselbit för att skapa en bra förskoletid för barnen. Utvecklingssamtalet ger en möjlighet för både förskola och föräldrar att stanna upp mitt i den hektiska vardagen och reflektera lite mer fokuserat över varje barn. Hur ser barnets förutsättningar för lärande och utveckling ut, egentligen? Samtidigt finns här möjlighet att diskutera förskolans uppdrag och lyfta de förväntningar som både föräldrar och förskola har på varandra. I det här temat hittar du allt från konkreta tips för lyckade utvecklingssamtal till betraktelser över samtalets betydelse i verksamheten. 
Välkommen på utvecklingssamtal
Här finns ett utkast till en inbjudan till utvecklingssamtal med föräldrarna.
Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Men rätt använt – med kunskap och förståelse – blir...

Vår


Våren är en härlig tid och inspirationen kommer nästan av sig själv! Det finns så mycket att göra och det mesta känns roligt och spännande. Naturens förvandling, där färgskalan går från grått, vitt och brunt till saftigt grönt och skira pasteller hjälper säkert till. Likaså solen som värmer våra vinterstela kroppar och gör att det börjar sprudla som sockerdricka från tårna upp till huvudknoppen! I det här temat hittar du härliga, roliga och lite tokiga saker att hitta på med barnen under våren!
Hoppa hage och spela kula är klassiska vårlekar som du kanske själv lekte som liten – och de håller...
Ge er ut på jakt efter vårtecken och skapa med naturen som utgångspunkt! När vi uppmärksammar små de...

Vardagen


För barnen är det kända och regelbundna både en viktig trygghet och en slags klocka under förskoledagen. Men hur kan man ge de dagligen återkommande situationerna mer betydelse? Hur kan man se barnens lärande i vardagsrutinerna? Och hur kan man undvika slentrian och ta en aktiv och medveten roll som pedagog?

Det bästa sättet att utvärdera barnens beteenden i gruppen är att genomföra strukturerade observati...
Mobila förskolor och lärandet
Mobila förskolor är ett pedagogiskt verktyg som ökar i antal. Eva Meyer Orsén är kvalitets- och utve...

Vatten


Vatten är livsviktigt för människan och det verkar som om redan det lilla spädbarnet förstår det. Blänkande, porlande, glittrande lockar vattnet i bäckar, pölar, hinkar och kranar. Kall och vit är snön och isen på vintern. Det finns så mycket roligt att göra med vatten. För att inte tala om allt viktigt och spännande som finns att lära om vatten! Teknik, naturvetenskap, matematik, språk, skapande... det finns ingen ände på områden där vatten finns med och kan användas för att leka och lära! Här har vi samlat roliga aktiviteter, inspirerande reportage och viktiga fakta för dig som vill arbeta vidare med vatten tillsammans med barnen!

Bygg egna vattenbanor och förvandla förskolegården till en laborativ miljö för vattenutforskande!
Hur låter vatten? Lyssna till och prata om olika typer av vattenljud och gissa var de kommer ifrån....

Vinter


Vintern är nog den årstid som visar tydligast hur långsträckt Sverige egentligen är. I söder förknippas vintern med dimma, regn, snöblask och pinande vind. Vårens första trevande försök kommer ofta redan i februari. Norröver präglas vintern av ett allt djupare mörker, vit snö i drivor, skidspår och skridskobanor. Så småningom, framåt påsken, tar sig solen sakta men säkert allt högre över horisonten, den värmer näsor och skapar dagsmeja. Här hittar du inspiration och idéer för att ta vara på de möjligheter vintern bjuder på – allt från att leta reflexer ute med ficklampor till skid- och skridskolekar! (Foto: Jessica Nävermyr, Elisabeth Planander Förskolor AB)

Att göra sin egen glass är en rolig aktivitet som också visar på spännande fenomen inom kemi och fys...
På vintern och under tidig vår behöver småfåglarna äta energirik mat för att hålla värmen. Olika art...

Yrkesrollen


Vad innebär det egentligen att vara förskollärare? Barnskötare? Förskolechef? Många har synpunkter på det. Från lärarutbildare, politiker, tjänstemän och föräldrar till de yrkesverksamma i förskolan själva. Styrdokument reglerar det formella ansvaret och förskolans uppdrag. Men det finns lika många sätt att tolka och omsätta styrdokumenten i praktiken som det finns personer anställda inom förskolan. Det är här professionalismen kommer in. Att sätta ramar, att inte låta dina personliga tyckanden påverka om de står i strid med uppdraget eller det arbetslaget kommit överens om och att ge alla barn och föräldrar samma möjligheter. Det här temat handlar om dig som arbetar i förskolan och det som påverkar de yrkesroller som finns i förskolan.

Förekommer läs- och skrivundervisning i förskolan? Och hur kan vi i så fall veta att den stöttar de...
Vad kännetecknar begreppen lärande och undervisning, och hur hänger de samman? I sju artiklar berätt...

Återbruk och hållbarhet i praktiken


I förskolans uppdrag ingår att främja respekten för vår gemensamma miljö. Ett vanligt uttryck är att barn inte gör som vi säger, de gör som vi gör (ett uttryck som förresten stämmer lika bra på vuxna…). Att värna våra gemensamma resurser genom återbruk och i vardagen visa respekt för allt som lever och växer i vår omgivning är ett sätt att praktiskt uppleva vad en hållbar livsstil kan innebära. I det här temat hittar du artiklar som ger ökad kunskap och inspiration till ett fortsatt arbete med återbruk och hållbarhet i praktiken.

Här får du veta mer om material som kan fungera som igångsättare och varför återbruksmaterialet bör...
Att odla är en genial pedagogisk aktivitet och återbruksmaterial är en fantastisk resurs, så varför...

Sommar


Under sommaren unnar vi oss att ta det lite lugnare och med färre barn i barngrupperna kan vi improvisera och följa barnens egna vindlande spår med fantasin som vägledare. Under sommaren njuter både barn och vuxna av solen och värmen och leken går nästan av sig själv. Det finns mycket som passar bäst att göra under just den varma årstiden – här hittar du idéer för roliga och inspirerande aktiviteter för såväl sommarsol som ruskväder men också viktig information om solen, insekterna och andra ”sommarplågor”.

Slurp, smask och smack! Bär, frukt, frys och lite gröna blad! Ta en svalkande paus i sommarvärmen me...
Vattenbanor, småkrypsramsor och matematik med sommartema – här får du tips om några roliga sommarakt...