Förskolans läroplan i praktiken

Default image

Utgångspunkten för kursen är de förtydligade målen i den reviderade läroplanen och hur dessa omsätts i den praktiska pedagogiken.

”Lärandet sker inte bara i huvudet”

Läroplanen har tagit ställning för att barns lärande är situationsbundet.

Vad innebär det i vårt praktiska arbete på förskolan? Lärandet är beroende av miljön, pedagogen, andra barn, arbetssätt och organisation. Kursen kommer att bjuda på många konkreta exempel på hur barn utvecklas utifrån de sammanhang som omger dem.

På förskolan behöver vi ställa oss många frågor där vi kritiskt vågar granska oss själva och vår förskola. Detta för att förstå vilka steg vi behöver ta för att kunna bjuda in våra barn till en kreativ och utmanande förskoleverksamhet.

  • Vilken sorts förskola leder och arbetar du på idag?
  • Hur får du fatt på ditt och förskolans nuläge?
  • Hur vet du som förskolechef eller pedagog att du leder och arbetar på en förskola som erbjuder barnen möjlighet till att utforska och upptäcka och hur syns det?
  • Skapar du som förskolechef eller pedagog möjligheter eller begränsningar för att genomföra förskolans läroplan?
  • Hur bryter vi traditionella mönster? Törs vi?
  • Hur kan vi organisera för det pedagogiska ledarskapet?
  • Dokumentation, uppföljning och utvärdering – vilka verktyg behöver vi?
  • Hur ska vi förstå vilka teorier våra barn är inne i och undersöker i deras lekar?

Kursen rymmer många spännande frågor där Christina Boork-Schillgard kommer att dela med sig av sin mångåriga praktik och erfarenhet som erbjuder barnen många möjligheter att undersöka och pröva många olika teorier inom exempelvis matematik, naturvetenskap och teknik. Detta genom att barnen har tillgång till utforskande material och närvarande pedagoger som lyssnar och utmanar.

Barns och vuxnas möjligheter sitter inte i våra hjärnor utan i de sammanhang som sätter våra hjärnor i arbete. Tar du ansvar för att dina förskolebarns hjärnor kommer i arbete?

Det förändrade uppdraget kräver nya roller och en annan organisation. Vi behöver definiera vårt nuläge, för att förstå vilka steg vi behöver ta för att kunna erbjuda barnen den verksamhet de har rätt till.

”Förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära har inte utnyttjas fullt ut.”
Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010).

Detta skarpa uttalande från regeringshåll ska vi ta som en utmaning. Vem bär ansvaret för denna kritik? Detta är en fråga vi alla behöver ställa oss. Hur kan vi bli bättre på att stimulera barns naturliga lust att lära?

Mer information

Mer om kursen och möjlighet att boka hittar du på Studentlitteraturs webbplats.

Mer info och bokning