Förskolechefsutbildning

Default image

Organisera för förskola och en modern barndom. En processutbildning för dig som är eller ska bli förskolechef. Kursen är fördelad på fem tillfällen med egna studier mellan varje kurstillfälle.

Organisera för förskola och en modern barndom. En processutbildning för dig som är eller ska bli förskolechef. Kursen är fördelad på fem tillfällen med egna studier mellan varje kurstillfälle.

Syftet med kursen är att du som förskolechef blir stärkt i din roll och får verktyg för att driva verksamhetsutveckling utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Vi kopplar teori till dilemman i din praktik och utgår under utbildningen från ett eget valt utvecklingsområde.

Kursinnehåll

 • Pedagogiskt ledarskap 
 • Aktionsforskning och kollegialt lärande
 • Det pedagogiska året - systematiskt kvalitetsarbete i vardagen
 • Dilemman som utgångspunkt för utveckling
 • Leda i förändring
 • Praktisk juridik för förskolechefer 

Under kursen kommer vi arbeta med relevant litteratur kring frågan om hur vi kan skapa framtiden i förskolan tillsammans med våra medarbetare genom att utforska dessa olika områden.

Del 1

Heldag

Vad är aktionsforskning och hur kan jag som förskolechef använda det som ett verktyg för att utveckla min egen verksamhet? Vi utforskar aktionsforskning som begrepp och kopplar till dilemman och det egna valda utvecklingsområdet. Aktionsforskning systematiserar kartläggning – förändring – utveckling.
 

Del 2 

Halvdag

Leda utifrån teori & beprövad erfarenhet. Mina ställningstaganden som förskolechef sett ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Mitt eget ledarskap inifrån och ut. Vad vill jag egentligen uppnå med mitt ledarskap? Vi undersöker vilka konsekvenser olika val av ledarstrategi kan ha på organisation och medarbetare.

Uppföljning av litteraturstudier samt det egna utvecklingsområdet.
 

Del 3 

Halvdag

Systematiskt kvalitetsarbete i en lärande organisation. Vi tittar närmare på olika definitioner av systematiskt kvalitetsarbete och kopplar det till praktiken på förskolan. Hur omsätter vi det systematiska kvalitetsarbetet så att våra medarbetare känner en ökad delaktighet och tar mer eget ansvar för lärande processerna på förskolan?

Uppföljning av litteraturstudier samt det egna utvecklingsområdet.

Del 4 

Heldag 

Praktisk juridik för förskolechefer. Skollagen och läroplanen utgör ett bindande ramverk för förskolans verksamhet. Därutöver finns andra regelverk som ofta aktualiseras i förskolans verksamhet. Med ett fokus på den praktiska verksamheten går vi igenom några centrala områden i det rättsliga ramverket. Syftet är att förmedla kunskaper till deltagarna som innebär att de ska se regelverken som verktyg för en bra verksamhet i stället för hinder.

Under dagen går vi bland annat igenom:

 • förskolan i den nya skollagen
 • sekretess i förskolan
 • förskolan och hemmet
 • samverkan med andra myndigheter (socialtjänst, hälso- och sjukvård m.m.)
 • tillsynsansvaret för barnen

Ansvarig för juridikavsnittet är Mikael Hellstadius, skoljurist med bakgrund från utbildningsdepartementet där han var ansvarig projektledare för framtagandet av den nya skollagen.

Del 5 

Heldag

Leda i förändring - Förskolechefens verktygslåda. Du får konkreta verktyg som kan omsättas i praktiken på förskolan kring de områden som kursen har berört.

 • Modell för kollegialt lärande
 • Nulägesanalys
 • Coachande ledare-coachande kultur
 • Konflikthantering i förändringsarbete
 • Gruppreflektioner kring de individuella utvecklingsområdena under kursen
 • Utveckling och målsättning kring: Ditt nästa steg som förskolechef

Tid

Heldagar 9.00 – 17.00. Start 9.00 med kaffe. Lunch ingår samt eftermiddagsfika.
Halvdagar 12.00 – 17.00 Eftermiddagsfika ingår.

Litteratur

Del 1

Karin Rönnerman. (2012) Aktionsforskning i praktiken. Studentlitteratur.

Del 2

Ann Ludvigsson. (2012). Vem leder egentligen vem? – Samproducerat ledarskap i skolan. kap. 3 & 4. Studentlitteratur.
Ewa Ivarsson Alm. (2013). Ledarskap i förskolan. Kap.11 & 12. Studentlitteratur

Del 3

Ewa Ivarsson Alm. (2013). Ledarskap i förskolan. Kap. 8,9,10. Studentlitteratur
Tom Tiller & Siw Skrovset. (2012). Uppskattande ledarskap - i skolan. Kap 6-9. Studentlitteratur.

Del 4

Artiklar från Förskoleforum

 • Förskolechefens ansvar enligt den nya skollagen, del 1 och 2
 • Barnkonsekvensanalyser i förskolan
 • Undervisning och utbildning i förskolan
 • Dokumentation enligt de nya riktlinjerna
 • Mottagande i förskolan – att erbjuda plats
 • Mottagande i förskolan – plats i annan kommun

Del 5

Bo Ahrenfelt. (2001, 2:a uppl.). Förändring som tillstånd. Kap 1-5. Studentlitteratur

Tillval

Grupphandledning/ individuell coaching som ett erbjudande i paketet.

Det finns möjlighet att under kursens gång boka individuella coachingsamtal för deltagarna för att ytterligare fördjupa lärande och utveckling av det egna ledarskapet samt även att boka in grupphandledning av arbetslag på den egna förskolan för att ytterligare fördjupa lärande och utveckling av det egna ledarskapet eller på den egna enheten.

Mer information