Karin Rönnerman

Karin
Rönnerman

Professor
Verksam vid
Göteborgs universitet

Publicerat 2017-12-04

Vem är du?

– Jag har en bakgrund som förskollärare, med examen 1973. Jag arbetade i förskolor i 12 år i Göteborg, Östersund och Umeå. Parallellt med förskolläraryrket fortsatte jag att studera bland annat pedagogik. Jag kom in på forskarutbildningen 1986 och disputerade 1993. 

1995 flyttade jag från Umeå till Kungälv och arbetade under några år på nuvarande Högskolan Väst. Jag fick sedan tjänst på Göteborgs universitet 1998 och har varit där sedan dess. Sedan 2009 är jag professor.

Hur kommer det sig att du blev forskare?

– Jag är intresserad av förändringar i verksamheten och påbörjade redan som förskollärare olika utvecklingsprojekt för sexåringar inför skolstarten. Sedan blev jag tillfrågad om att medverka i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet och utifrån det blev min avhandling skriven.

– Det roligaste med att vara forskare är att det finns en frihet i att välja områden för sin forskning, dock med viss svårighet att bli finansierad. Man får vara både kreativ, koncentrerad och kunna sprida resultat genom konferensdeltagande och medverkan i nationella och internationella nätverk.

Vad gör du på din fritid?

– Jag går regelbundet på yoga, läser skönlitteratur och vandrar.

Berätta om din forskning!

– Min forskning ligger inom fältet aktionsforskning där jag riktar in mig på lärares professionella utveckling. Fokus har därmed varit mer på vuxnas lärande och hur de kan agera mer professionellt i förändringsarbeten. De senaste fem åren har jag samarbetat med forskare från Australien och vi har mejslat ut begreppet mellanledare. En mellanledare i vår forskning är en lärare som finns mestadels i verksamheten, men som också tar på sig ett uppdrag som (hand)ledare till sina kollegor, när det gäller professionell utveckling. Man kan tala om ett ledarskap som går på tvärs mot linjestyrningen och istället driver ett kollegialt lärande tillsammans med kollegorna. Det vi sett i vår forskning är att denna form av ledarskap genereras från aktionsforskning.

– Något som förvånade mig mycket efter att jag planerat och genomfört en kurs för förskollärare i aktionsforskning var att förskollärarna efter genomgången kurs själva tog på sig ett ledarskap i den egna praktiken, som handledare för kollegorna. Detta har jag sedan följt upp och fördjupat mig i än mer och tillsammans med forskarna från Australien har jag gjort gemensamma studier från olika länder som visar samma sak; att aktionsforskning genererar ett ledarskap. Förskollärarna sätter igång aktionsforskning i egen praktik, handleder sina kollegor och driver på så sätt själva aktionsforskning som förändrar deras kvalitetsarbete.

– Mycket av hur de gör detta är en imitation av vad de själva medverkat i. Två saker är avgörande; att de själva bedrivit aktionsforskning under handledning och att de får förutsättningar för att bedriva det i egen praktik.

Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?

– Min forskning kan inspirera förskollärare att själva förbättra sitt kvalitetsarbete genom aktionsforskning, med inriktning på hur de själva kan bli mer professionella, agera och utveckla kollegial kunskap.

Ska du fortsätta med ditt ämne?

– Jag håller på att avsluta denna forskning med tre böcker. Jag önskar efteråt fördjupa mig mer i vad som händer i den egna verksamheten med barnen, vad som sker på avdelningen, vilka resultat får man, hur man driver det vidare. Men jag skulle också vilja finna bättre samarbetsformer mellan förskola och universitet där man kan samverka kring utveckling av förskolepraktiken.

Vad arbetar du med annars?

– Jag är vicedekan för utbildning på forskarnivå, vilket innebär att jag ansvarar för strategi- och kvalitetsarbetet i forskarutbildningen vid utbildningsvetenskapliga fakulteten. Jag är också vetenskaplig ledare för det nordiska masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning. I det undervisar jag också, samt handleder examensarbeten. Många förskollärare går programmet så det är spännande att ta del av vad och hur de kan förändra sin egen verksamhet. I övrigt handleder jag egna doktorander och skriver artiklar om min forskning.

Läs avhandlingen

Lärarinnor utvecklar sin praktik – En studie av åtta utvecklingsarbeten på lågstadiet.

Lästips

Gannerud, E. & Rönnerman, K. (2006). Lika som bär. Pedagogiska magasinet. (4) s. 70-73.

Gannerud, E. & Rönnerman, K. (2007). Att fånga lärares arbete: bilder av vardagsarbete i förskola och skola. Stockholm: Liber.

Nylund, M., Sandback, C., Wilhelmsson, B., & Rönnerman, K. (2010/2017). Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt. (2:a uppl 2017) Stockholm: Lärarförbundets förlag.

Rönnerman, K. (2015). Professionens kollektiva styrka. I Engdahl, I. & Ärleman-Hagsér, E. Att bli förskollärare: Mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber. 243-284.

Rönnerman, K., Olin, A. (2013). Kvalitetsarbete i förskolan belyst genom tre ledningsnivåer. Pedagogisk forskning i Sverige. 18 (3-4) s. 175-196.

Rönnerman, K. (2012). Aktionsforskning i praktiken – förskola och skola på vetenskaplig grund. (2:a uppl) Lund: Studentlitteratur.

Rönnerman, K. (2011). Aktionsforskning – kunskapsproduktion i praktiken. Lärare som praktiker och forskare. Om praxisnära forskning. (5) s. 50-63. Stockholm: Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet.

Rönnerman, K. & Forsman, L. (2011/2017). Professionell och didaktisk utveckling genom aktionsforskning. I Hansén, S-E. & Forsman, L. (Red.). Allmändidaktik – vetenskap för lärare. s. 377-392. (2:a upplaga 2017). Lund: Studentlitteratur.

Rönnerman, K. (2010). Aktionsforskning – en pedagogs bildningsresa. I Hugo, M. & Segolsson, M. (red.). Lärande och bildning i en globaliserad tid. Lund: Studentlitteratur.

Rönnerman, K. (2007). Handledning i ljuset av aktionsforskning. I Kroksmark, T. & Åberg, K. (red.), Handledning i pedagogiskt arbete. s. 99-118. Lund: Studentlitteratur.

Rönnerman, K. (2005). Lärande i yrket genom aktionsforskning. I Wenestam, C-G. & Lendals Rosendahl, B. (red.). Lärande i vuxenlivet. s. 99-117. Lund: Studentlitteratur.

Rönnerman, K. (2004). Aktionsforskning i praktiken: erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur.

Webbtips

Man kan följa det nordiska nätverket i aktionsforskning, där ligger information och filmer om aktionsforskning.

Sedan kan man anmäla sig till vårt masterprogram i aktionsforskning, som börjar varje höst. Vill man inte gå hela programmet, finns det en kurs i skolutveckling och aktionsforskning. Ansökan sker på våren och kursen startar på hösten.

Vid Göteborgs universitet har vi också öppna seminarier inom ramen för aktionsforskningskollegiet.

 

Skrivet av Lotte Mjöberg.