Kurs
I värdegrunden och uppdraget ingår att stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Ändå säger många att barn idag är mindre empatiska och mer jagcentrerade än tidigare och att...

Kurs
Default image
Maria Letzén beskriver vad ett främjande förhållningssätt är, ger förslag på arbetssätt samt hur man kan kommunicera utan att ha erövrat det svenska språket. Med exempel från teori och praktik...

Kurs
Default image
Vad är förskolans kvalitet och hur kan vi synliggöra och förbättra den? Grunden bygger vi genom att följa upp verksamheten kontinuerligt och systematiskt. Vi behöver både en organisation och verktyg...

Kurs
Default image
I kursen tydliggör och synliggör Theres Åkerblom hur vi tränar de fem förmågorna redan i förskolan och visar varför det är viktigt att lyfta dessa i verksamheten.

Kurs
Default image
Kursen syftar till att pedagogen ska få möjlighet att utvecklas i att se och upptäcka naturvetenskap i barnens lek och hur man kan tydliggöra och jobba vidare med den.

Kurs
Default image
Förskolan måste vara i konstant förändring och leva i samklang med omvärlden. Hur är detta möjligt? Det handlar om att skapa förutsättningar i stället för att låsa sig fast.

Kurs
Default image
Organisera för förskola och en modern barndom. Få kunskap, insikt och mod att leda.

Kurs
Default image
En kurs om det viktiga samspelet när små barn erövrar sitt första språk och nyanlända barn erövrar ytterligare ett språk.

Kurs
Default image
Att arbeta med hejdlös fantasi i konkreta bokstavs- och ordupplevelser, och med en medveten metod, gör att barn lyckas.

Kurs
Default image
Om att skapa goda möten i personalgruppen som ger energi i stället för att ta.

Kurs
Default image
En väl fungerande skola utmärks av tydlig ansvarsfördelning och tydliga roller, där ledare och pedagoger vet vad som förväntas av dem. Kursen ger dig praktiskt användbara verktyg för att göra ett...

Kurs
Default image
TRAS är ett observationsmaterial med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal. Kursen ger mängder av konkreta och livfulla exempel på hur TRAS-materialet kan användas på...

Kurs
Default image
Om vikten av att tidigt förebygga läs- och skrivsvårigheter med Bornholmsmodellen och andra liknande material

Kurs
Default image
Den här kursen ger många konkreta och livfulla exempel på hur förskolor kan arbeta på ett strukturerat och medvetet sätt för att ge barnen så bra matematisk utveckling som möjligt.

Kurs
Default image
Vikten av att arbeta medvetet med språk i förskolan kan inte nog understrykas och forskning har på ett övertygande sätt visat att det gagnar alla barn. Det finns idag en rad material och verktyg som...

Kurs
Default image
Kursen behandlar konsten att skapa en avspänd atmosfär och få igång ett samtal för att kunna ta upp de svåra och känsliga frågorna.

Kurs
Default image
En föreläsning som tydligt visar hur vi vuxna bör agera i olika situationer för att hjälpa och stötta barnens utveckling genom gränssättning för deras ofta vilsna framfart.

Kurs
Default image
Hur kan vi stötta barn med bristande impulskontroll och förebygga psykisk ohälsa?

Kurs
Default image
Hur kan vi skapa en kreativ och föränderlig miljö i förskolan? En miljö som tillsammans med barnen och pedagogerna kan bli den tredje pedagogen. En heldagskurs.

Kurs
Default image
En kurs som utgår från ett barns kvalitetsperspektiv. När, var och hur skapar vi möjligheter till att barnet upplever att förskoledagen är en dag fylld av möjligheter?

Kurs
Default image
Utgångspunkten för kursen är de förtydligade målen i den reviderade läroplanen och hur dessa omsätts i den praktiska pedagogiken.

Kurs
Default image
Kursen utgår från begreppet lärande för hållbar utveckling, med särskilt fokus på förskolan. Syftet är att reda ut vad begreppet hållbar utveckling handlar om och ge en bild av vad som menas med ett...

Kurs
Default image
Varje pedagogs val i vardagsarbetet har stor påverkan på våra barns förutsättningar till utveckling och lärande. För att skapa ett helhetstänk kring allt som sker i förskolans verksamhet behövs det,...

Kurs
Default image
Ledarskapet – skapar du möjligheter eller begränsningar för verksamhetens utveckling? Kursen tar upp tankar kring ett processinriktat ledarskap - hur det gör skillnad för verksamheten?

Kurs
Default image
För dig som vill upptäcka naturvetenskap tillsammans med barnen utifrån deras uppslag och idéer. Kursen innehåller både en teoridel och en workshopdel med praktiska experiment.

Kurs
Default image
Vi vet att vår verksamhet är under förändring men vad är det vi ska förändra och hur. Genom att tydliggöra vår yrkesroll och vårt uppdrag synliggörs förändringsprocessen.

Kurs
Default image
Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Den här föreläsningen ger dig en ökad medvetenhet och insikt om möjligheterna i att arbeta med och aktivt stimulera alla barns...

Kurs
Default image
Fristående förskolor är förmodligen den verksamhet som mött de allra största förändringarna genom de senaste årens skolreformer. Aktuella bidragsregler behandlas.

Kurs
Default image
Praktiska verktyg för att tillämpa och förstå ett omfattande regelverk som styr förskolans verksamhet.

Kurs
Default image
Matematik är rolig när den leks in med hjälp av alla sinnen. Att arbeta med mattepåsar lockar, fängslar och stimulerar barn.