Pedagogisk miljö


Pedagogisk miljö

Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.

Artikel
Förskolor i Sverige kan i dag se mycket olika ut. Det bedrivs verksamhet i allt ifrån herrgårdsliknande miljöer till lägenheter och före detta...
Kommentera
Artikel
Att följa arbetet under en dag på en montessoriförskola är ett bra sätt att se hur pedagogiken kommer till uttryck i praktiken, inomhus såväl som...
Kommentera
Artikel
För att förskolemiljön ska upplevas som trygg, inbjudande och kreativ krävs det pedagogisk tanke – och omtanke. Camilla Lindgren och Tuula Torro har...
Kommentera
Artikel
Den fysiska miljön i förskolan är betydelsefull. Rätt utformad kan den inspirera och stimulera barn och pedagoger. Forskaren Marjanna de Jong...
Kommentera
Artikel
Vi formas i hög grad av de miljöer som vi vistas i, de påverkar oss mer än vi tror. I Reggio Emilia brukar man prata om miljön som ”den tredje...
Kommentera (1)
Artikel
Trygghet är en viktig förutsättning för att barn ska kunna orientera sig i vardagen på förskolan, hitta in i leken och skapa kamratrelationer. Det...
Kommentera
Artikel
Att kommunicera med de minsta barnen och förstå vad de uttrycker, ofta utan ord, kräver kompetens. I denna sista del i serien sammanfattar Ann Greve...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Små barn behöver trygga, kunniga och engagerade vuxna, men de behöver också en god fysisk lärmiljö. Outtröttligt håller de små barnen igång – de...
Kommentera (1)
4 gillar
Artikel
Utemiljön behöver vara variationsrik och stimulerande, först då stöds barns vilja att utforska den närmare. Det ska finnas utrymme för alla de...
Kommentera
Artikel
I en specialtillverkad buss far Mobila förskolan runt och tar med barnen på allehanda utflykter i hela Stockholmsområdet. Skogen, museer, 4H-gårdar...
Kommentera
Artikel
När den nya förskolan skulle byggas precis intill Lillgårdens förskola i Ale stod det tidigt klart att barnen skulle vara med och bestämma. Barnens...
Kommentera
Artikel
Förskolegården är en central plats i verksamheten, och en arena där barns rätt till delaktighet och insyn kan omsättas i praktiken.
Kommentera