Hur är tillgängligheten på din förskola?

Publicerat
Granskat

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu släppt en uppdaterad version av sitt webbaserade värderingsverktyg. Med hjälp av det kan du som arbetar på förskola kartlägga och värdera hur tillgängligheten ser ut på verksamheten utifrån en femgradig skala. Baserat på resultatet kan en handlingsplan tas fram för att främja en ännu bättre lärmiljö för alla barn.

Verktyget består av tre delar:

  1. Handledning
  2. Kartläggning
  3. Handlingsplan

Värderingsverktyget är en del av ett helt paket som har utvecklats gemensamt av SPSM och Handikappförbunden. Detta paket består av tre delar:

  • Värdera tillgängligheten i verksamheten (värderingsverktyget)
  • Leda och planera tillgänglighetsarbetet (distansutbildning)
  • Föra in tillgänglighet i undervisningen (DATE lärmaterial)

Värdering utifrån forskning och beprövad erfarenhet

Värderingsverktyget har fem nivåer som graderar verksamheten i fråga. Kriterierna är uppställda dels utifrån forskning och beprövad erfarenhet och dels enligt krav och bestämmelser i skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Den högsta nivån visar på att verksamheten arbetar aktivt för att alla barn ska få vistas i en lärande miljö på lika villkor. En utbildningsplats som befinner sig på denna nivå har lyckats åstadkomma hög tillgänglighet för alla som vistas där. Skulle man efter kartläggningen hamna på den lägsta nivån innebär det att tillgängligheten för barnen är låg. Då är det läge att gå vidare och göra en handlingsplan för att förbättra tillgängligheten.

Vem riktas verktyget till?

SPSM:s värderingsverktyg är framtaget för förskolor, skolor och fritidshem som ett hjälpmedel för att utveckla verksamhetens tillgänglighet. Det kan med fördel användas av pedagoger på gruppnivå och verksamhetschefer på organisationsnivå.

Vad är nytt?

Bland annat har avsnitten om Delaktighet och Elevhälsa blivit mer omfattande. Det gäller även de om Rätten till lärande och trygghet samt Språk och kommunikation. Barns och elevers delaktighet i att påverka sin undervisningsmiljö har fått större utrymme i den nya handledningen, liksom elevhälsans roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Även andra faktorer har lyfts fram som tidigare inte var så tydligt definierade.

Fakta

spsm_200.jpgSpecialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM arbetar genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

För mer information samt för att ladda ner dokumenten för handledning, kartläggning och handlingsplan, se SPSM:s webbplats.

Foto: Shutterstock.com