Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Granskat
Publicerat

Här kan du hämta den nationella handlingsplanen för förskolans och skolans digitalisering.

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet togs fram 2019 av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Skolverket i samverkan med skolväsendet och näringslivet. Handlingsplanen syftar till att ge stöd i arbetet med att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.

– Digitalisering i skolväsendet handlar bland annat om att utveckla undervisningen, arbetet med stöd och anpassningar, färdigheter i källkritik samt att effektivisera och underlätta administrationen. Många huvudmän arbetar redan framgångsrikt med detta. Det finns vilja och insikt, men ibland saknas förutsättningar för huvudmännen att nå de höga mål som regeringen satt upp för skolväsendet, sa Lena Micko, SKR:s dåvarande ordförande, i ett pressmeddelande.

I handlingsplanen ges förslag på 18 konkreta initiativ och aktiviteter och vilken nationell aktör som skulle kunna ansvara för vad, så att skolväsendet samlat kan gå vidare. 

Förslag till ny strategi för skolans digitalisering

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet (2019) är nära kopplad till riktlinjerna i Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (2017). Ett förslag till ny strategi överlämnades av Skolverket till regeringen den 19 december 2022. Hur den fortsatta hanteringen ser ut är i dagsläget oklart.

I förslaget till ny strategi skriver Skolverket bland annat att syftet med strategin är att peka ut en gemensam riktning för det fortsatta arbetet och på så sätt öka likvärdigheten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Förslag ny strategi för skolans digitalisering, Skolverket (2022)