Nationella digitaliseringsstrategin

Publicerat

Här kan du ladda ned dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som ger riktlinjer för både förskola och skola när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

I oktober 2017 tog regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för hela skolväsendet. Målet med strategin beskrivs i inledningen på följande sätt:

För att skapa förutsättningar för att alla ska känna ansvar och engagemang för att driva utvecklingen – och för att stimulera samarbete – är det relevant med en samlad vision och gemensamma målsättningar för hela skolväsendet. Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. (s. 4).

 

Ladda ner material