Nationella digitaliseringsstrategin

Publicerat

Här kan du ladda ned dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som ger riktlinjer för både förskola och skola när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

I oktober 2017 tog regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för hela skolväsendet. Målet med strategin beskrivs i inledningen på följande sätt:

För att skapa förutsättningar för att alla ska känna ansvar och engagemang för att driva utvecklingen – och för att stimulera samarbete – är det relevant med en samlad vision och gemensamma målsättningar för hela skolväsendet. Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. (s. 4)


Ladda ned Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (via Regeringskansliet).