Barnkonventionen blir lag

Publicerat

När barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 kommer alla verksamheter som direkt rör barn att påverkas, inte minst förskolan. Vad innebär den nya lagen? Hur kan förskolan förbereda sig? Fanny Davidsson, utbildare i mänskliga rättigheter, berättar mer.

Den 20 november 2017 lanserar Barnombudsmannen kunskapslyftet Barnrätt i praktiken, ett uppdrag man fått av regeringen för att stötta kommuner, landsting, regioner och myndigheter i att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter.

Satsningen är det första steget i att göra barnkonventionen till lag år 2020. I satsningen deltar också Skolverket, och fokus ligger på att stödja kommunerna i hur barnkonventionen kan genomsyra arbetet i de verksamheter som direkt rör barn, exempelvis förskolan.

Sverige har fått kritik

I Sverige är vi visserligen sedan många år skyldiga att följa barnkonventionen, och barn har det på många sätt det bra här. Trots detta har kritik framförts för att barns rättigheter inte implementeras och respekteras tillräckligt i Sverige.

I en den statliga offentliga utredning (SOU 2016:19) som presenterades för regeringen den 11 mars 2016 konstaterades bland annat att barn i migrationsprocessen, stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som har bevittnat våld inom familjen och barn som har utsatts för våld inom familjen saknar många av sina rättigheter i barnkonventionen.

Sverige har också fått kritik från FN:s kommitté för barnets rättigheter för att barnkonventionens innehåll inte är tillräckligt känt bland barn och vuxna i Sverige.

FN:s barnrättskommitté och barnrättsorganisationer har därför under flera år argumenterat för att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk nationell lagstiftning, så att barnets rättigheter får en ännu starkare ställning i Sverige. Regeringen föreslog i juli 2017 att den nya barnrättslagen ska träda i kraft den första januari 2020.

Från barnkonvention till barnrättslag

År 2017 fyller barnkonventionen 28 år. Sverige anslöt sig till FN:s konvention om barnets rättigheter året efter dess antagande. Sedan dess har Sverige alltså varit skyldiga att respektera, främja och skydda barnets rättigheter enligt barnkonventionen.

Till följd av detta har förändringar i svensk lagstiftning gjorts så att den ska stämma överens med rättigheterna i barnkonventionen. Principen om barnets bästa (artikel 3) och rätten till delaktighet och inflytande (artikel 12) först in i exempelvis skollagen, föräldrabalken, utlänningslagen och socialtjänstlagen. Läroplanen för förskolan är starkt präglad av rättigheterna och barnsynen i barnkonventionen.

Blir nationell lag genom inkorporering

Hur går det då till att göra barnkonventionen till lag? Vilken blir skillnaden jämfört med dagens situation? För att förklara detta behöver vi titta lite närmare på rättssystemet i Sverige.

Barnkonventionen är den del av det internationella rättssystemet som kallas folkrätten. En internationell konvention som barnkonventionen är juridiskt bindande för de stater som ansluter sig till den, eller som det formellt uttrycks ratificerar konventionen.

I Sverige har vi ett så kallat dualistiskt rättssystem vilket innebär att folkrätten och inomstatlig rätt ses som två skilda rättssystem som existerar parallellt och separerat från varandra. Även om Sverige redan genom ratificeringen är folkrättsligt bundet att följa konventionen blir den inte en del av den nationella rätten om den inte införlivas med denna, genom antingen transformering eller inkorporering.

Transformering innebär att nationella lagar anpassas till konventionens bestämmelser, medan inkorporering innebär att hela konventionen tas in i den nationella lagstiftningen.

Sverige har en tradition av transformering vilket gjorde att man 1990 beslutade att transformera barnkonventionen. Detta betyder att den nationella lagstiftningen har setts över och att nödvändiga ändringar har gjorts i de lagar som inte har överensstämt med barnkonventionen.

Men nu vill man alltså gå ett steg längre och göra barnkonventionen till en del av lagen genom att inkorporera den i svensk lagstiftning.

En starkare ställning för barnets rättigheter

jordglob__300.jpg
Foto: Jessica Nävermyr.
Vilka är då fördelar med att barnkonventionen blir lag? I ett pressmeddelande från den 12 september 2017 beskriver Barnombudsmannen Anita Wikström fördelarna så här:

  • en lag kan tillämpas direkt i domstolar och andra myndigheter
  • det kommer att bidra till att barn ses som rättighetsbärare
  • luckor som finns i lagstiftningen täpps till
  • när rättigheterna samlas i en lag blir det tydligt att de hänger samman
  • barnrättslagen får företräde framför till exempel förordningar och myndighetsföreskrifter.

Betydelse för förskolan

I lagrådsremissen som regeringen överlämnade den 6 juli 2017 betonar man att det är viktigt att barnets rättigheter ska genomsyra alla verksamheter som rör barn och att det är ett perspektiv som rutinmässigt förs in i det dagliga arbetet. Regeringen understryker också att om barn ska få sina rättigheter tillgodosedda så behöver de känna till sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Det är därför viktigt att personal i förskolan under de kommande två åren, innan barnrättslagen träder i kraft, ökar sin kunskap om barnets mänskliga rättigheter och skapar rutiner som innebär att ett barnrättsperspektiv finns med i det dagliga arbetet.

Källor

”Glädjande besked att barnkonventionen ska bli lag”. Pressmeddelande Barnombudsmannen, 12 september 2017.

Lagrådsremiss. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. 6 juli 2017.

SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag.

Lär dig mer om barnkonventionen

www.lyssna.nu är ett samarbete mellan sju organisationer och myndigheter som kämpar för barns rättigheter där du kan hitta information om och metoder för att arbeta med barnkonventionen.

Barns rättigheter i förskolan (artikel på Förskoleforum)

Barnkonventionen i förskolan – prioriteringsövning för personalen (artikel på Förskoleforum)

Barnkonventionen i förskolan – inventeringsövning för personalen (artikel på Förskoleforum)

Arbeta vidare med barns rättigheter: Arbetsplan (artikel på Förskoleforum)

Lekande rätt! En förskola för barnets rättigheter. Bok författad av Fanny Davidsson, utkommer på Studentlitteratur i februari 2018.
 

Ladda ned Barnkonventionen i sin helhet.
 

Ladda en förkortad version av Barnkonventionen.