Organisation

Förskolans styrdokument


Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. 

Här kan du hämta den nationella handlingsplanen för förskolans och skolans digitalisering.
Här kan du ladda ned dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som ger riktlinje...

Föräldrasamverkan


Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.
Bjud in föräldrarna till tematiska föräldramöten där ni synliggör ert arbete med läroplanens olika o...
Ingen kan väl ha undgått att vi fått en ny läroplan, som träder i kraft den 1 juli 2019. En del i de...

Fortbildning


Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.
Forskare och förskollärare samarbetar i ett nytt nätverk för utveckling av en lekbaserad utvecklings...
Under 2018 har Förskoleforum publicerat runt 250 nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest...

Kvalitet och dokumentation


Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Forskare och förskollärare samarbetar i ett nytt nätverk för utveckling av en lekbaserad utvecklings...
En videofeedback-metod där man utgår från inspelade filmsekvenser och genom dem får syn på interakti...

Ledarskap


Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.
Det är vanligare med närvarande chefer på förskolor med särskild pedagogik, något som underlättar fö...
Anna Hellbergs träffande beskrivningar av svåra samtalssituationer i förskolan ger underlag för disk...

Organisation


Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.
Mer utmanande och stimulerande miljöer, material och aktiviteter. Möjlighet att vidga och fördjupa p...
På Smygehamns förskola samlar man sina femåringar på en och samma avdelning, och pedagogerna ser til...

Samhälle och debatt


Olika debattfrågor, lagar och regler som berör förskolans värld och barnen som befinner sig i den, lyfts fram här. Det kan handla om sådant vi inte riktigt vill tro finns, som barn som far illa och barnfattigdomen – visste du att det finns en kvarts miljon fattiga barn i Sverige, enligt Rädda Barnen? Andra centrala samhällsfrågor som tas upp här handlar exempelvis om hur allt större barngrupper och minskad personaltäthet kan innebära att förskolor får svårt att uppfylla kraven i den nya läroplanen. Åsikter om förskoleklassen lyfts fram av forskaren Helena Ackesjö – ska den avvecklas eller utvecklas?
Det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningsätt i arbetet med digital teknik, eftersom det finn...
Malmö stad har tagit fram ett stödmaterial för att minska risken för sexuella övergrepp mot barn i f...

Yrkesrollen


I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.
Utmattningssyndrom är vanligt bland personal i förskola och skola. Allt fler förskollärare drabbas....
Den undervisningsmiljö som barnen möter kommer att påverka vad och hur de lär sig. Här beskrivs den...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

När är det Förskolans dag 2019? När infaller påsken? Och när är det dags för Barnkonventionens dag o...
Inför nya året – 2019 – har Förskoleforums redaktion tagit fram en mall för ett årshjul med kalendar...

Litteraturtips Organisation


Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018. Juristen Mikael Hellstadius ger prakti...
Om förskolan finns det mycket forskning och mycket skrivs därom, men kanske inte alltid med ett språ...