Artikel
Elisabeth Nilsson Jobs har fokus på funktionshinder och styrkor vid autismspektrumtillstånd. Hon disputerade i december 2018 med avhandlingen “Recognizing Disability and Ability in Young Autistic...

Artikel
Hur och när kan man veta om en språkutveckling som är lite sen i starten kommer att hinna ikapp den förväntade och typiska språkutvecklingen – eller om den kommer att vara fortsatt långsam och leda...

Artikel
Hur kan du göra undervisningen språkligt tillgänglig för barn och elever i språklig sårbarhet? Och hur skiljer sig relationskompetens i specialpedagogisk kontext från övriga lärares...

Artikel
Barn med funktionsvariationer finns på så gott som varje förskola i dag. Om föräldrarna känner oro för barnet, eller kanske just fått besked om barnets svårigheter, kan föräldrasamarbetet ställa...

Artikel
Dra nytta av bibliotekens resurser i arbetet med barns språkutveckling! Logoped Elvira Ashby delar med sig av sina bästa tips om språkstimulerande material och samarbeten.

Artikel
Dinkeli dunkeli doja … Om de fantastiska orden
Hur kommer barn i kontakt med ord och förstår hur de kan användas? Jo, det är förstås genom att kommunicera, samspela och samtala med andra barn och med vuxna. Leif Strandberg fokuserar i denna...

Artikel
Barn som är aktivt engagerade i förskolans vardag mår bättre, men dessutom både lär de sig mer och utvecklas mer. Det visar Madeleine Sjöman i sin avhandling.

Artikel
Autism är inte en generell empatisk funktionsnedsättning. Det är snarare en minskad förmåga till kognitiv empati, det vi kallar inlevelseförmåga. Däremot kan personer med autism ha ökad affektiv...

Artikel
Barn är ibland tystare än vanligt under en kortare period, men kan också fastna i sin tystnad och riskera att gå miste om sociala kontakter, lek och lärande. Psykolog Karin Österlund ger råd om vad...

Artikel
En förutsättning för barns lärande och utforskande i förskolan är att de känner sig trygga. Här får du grundläggande kunskap om hur hjärnans alarmsystem fungerar och hur du kan stödja barn genom att...

Artikel
När det handlar om barn med autismspektrumdiagnos (ASD) i förskoleverksamheten, är kunskap A och O. Det slår professor Lise Roll-Petterson fast.

Artikel
Hennes forskning belyser de utmaningar och behov som föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar möter ur ett systemperspektiv. Här berättar professorn vid Specialpedagogiska...

Artikel
Tillgänglighet och delaktighet är ledord för förskolorna i Ånge. Genom att förändra sitt eget bemötande och arbetssätt jobbar personalen för att förverkliga ledorden. Förskolechef Kicki Johansson...

Artikel
Många förskolor behöver utveckla sina arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort.

Artikel
Anna Hellbergs nya bok bidrar med både praktisk och teoretisk kunskap om ett ämne som är högst aktuellt i dagens förskola. Förskoleforum har fått en pratstund med författaren.

Artikel
De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. I Ross W. Greenes Explosiva barn förklaras vad som ligger bakom sådana beteenden och hur...

Artikel
Liten grupp, stor grupp … Vad fungerar bäst när det handlar om specialpedagogisk hjälp? Det finns olika alternativ men kan de kombineras?

Artikel
Hur kan leken stödja barn med autism och andra svårigheter? Vad är så kallade speciella lekgrupper och hur arbetar en pedagog som fått i uppdrag att vara leklots? Leg. psykolog Anna Hellberg berättar...

Artikel
Hur bemöter man utagerande beteende på ett konstruktivt och icke-konfrontativt sätt? Går det att förebygga problemskapande beteenden och ge barnet möjlighet att utvecklas efter sina egna...

Artikel
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu släppt en uppdaterad version av sitt webbaserade värderingsverktyg. Med hjälp av det kan du som arbetar på förskola kartlägga och värdera hur...

Artikel
Specialpedagog Eva-Maria Riddar berättar hur olika typer av språkstimulerande material kan användas för att skapa lärorika stunder, där barnen på ett lustfullt sätt stimuleras att utveckla sitt språk.

Artikel
Att teckna nyckelorden i det man säger samtidigt som man pratar kan kallas tecken som stöd, babytecken eller TAKK. Men vad man än väljer att kalla det, är det ett bra sätt att hjälpa barn att komma...

Artikel
Ett pussel som både seende förskolebarn och synskadade förskolebarn med svår synnedsättning eller blindhet kan använda, det har Frida McCabe tagit fram i samarbete med SPSM. Det är en unik produkt.

Artikel
Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurser fokuserar på erfarenhetsutbyte mellan kollegor. Ett kollegialt lärande som visat sig ge nya infallsvinklar och aktuell kunskap.

Artikel
Finns det barn med tics eller Tourettes syndrom på din förskola, och hur kan i så fall den pedagogiska verksamheten anpassas till dessa barn? Psykolog Karin Österlund ger vägledning och tips.

Artikel
Ett barn som ofta harklar sig, gör grimaser, kastar med huvudet, smackar eller göra andra ljud och rörelser utan att verka kunna styra det själv kan ha tics eller Tourettes syndrom.

Artikel
”Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning” är en baskurs för dig som arbetar med barn med synnedsättning. Det är en kurs i Specialpedagogiska myndighetens regi, och finns nu även...

Artikel
Sedan 2016 kan även förskolor söka projektpengar hos SPSM för ”särskilda insatser i skolan”. Här berättar två förskolechefer, vars förskolor som beviljats dessa medel.

Artikel
Sammanlagt runt 70 miljoner kronor per år i utvecklingsbidrag till förskolan och andra skolor inom skolväsendet – inte dåligt! Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, har sedan 2016 möjlighet att...

Artikel
Språklig sårbarhet
I boken ”Språklig sårbarhet i förskola och skola” visar forskare och specialpedagoger på nya sätt att möta hinder och utmaningar i barns språkutveckling. De introducerar begreppet språklig sårbarhet,...