Pluto förskola i Enköping

Article image
Publicerat

Pluto förskola i Enköping är en liten kommunal förskola med en avdelning och 17 barn. Våra lokaler delar vi med öppna förskolan.

Förskolan ligger centralt i Enköping med gångavstånd till centrum, vilket gör det lätt för oss att ta del av stadens kulturutbud.

Pedagogisk miljö

Vi har en underbar gård där barnen får möta många typer av material. Vi har en skogsdunge, en kulle, en motorikbana, gungor, sandlåda, och till och med en båt och en bil på gården. Vi har nära till fotbollsplaner och en vattenpark. Vi utnyttjar även idrottshusets lokaler när det finns möjlighet till det.

Inomhus har vi två  stora lekrum, en ateljé och ett matrum. Vi har alltid dörrarna öppna vilket ger barnen större möjlighet att knyta an till fler pedagoger och skapa fler relationer. Rummen utvecklas och förändras allteftersom barnen utvecklar olika projekt.

aktivitetstavla_750.jpgVi pedagoger tror på återvinning och skapar mycket material själva, som tekniktavlor, ljusbord och väggstafflin.

Som grund i vår planering av verksamheten använder vi oss av våra styrdokument och vår läroplan. Pedagogerna anpassar verksamheten utifrån barnets behov och intressen. Våra pedagoger är måna om att skapa goda relationer med varje barn. En dag hos oss ska vara rolig, trygg och lärorik för barnet, oavsett ålder.

Varje dag ger vi barnen möjlighet till både planerade och spontana aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Vi har många olika aktiviteter, till exempel naturorientering, matematik, språklekar, skapande, rörelseglädje och experiment.

Leken får ta plats

Leken är en viktig del i vår verksamhet och ger barnen möjlighet att bearbeta upplevelser, fantisera och pröva nya färdigheter. I leken utvecklas känslan för samarbete och demokrati. Leken främjar social kompetens och gynnar språkutveckling och fantasi.

Pedagogerna är alltid nära barnen i leken för att uppmärksamma varje enskilt barn. Detta bland annat för att hindra kränkande behandling mellan barnen eller hjälpa barnet framåt i leken.

För oss är det viktigt att varje barn blir sett och bekräftat varje dag. Detta tillgodoser vi genom att dela in barnen i mindre grupper. I en lugnare miljö får barnen möjlighet till bättre kontakt och kommunikation med pedagogerna och de andra barnen. Det blir ett bra tillfälle att samarbeta och reflektera.

Att arbeta med teman är ett sätt för oss att fördjupa oss, reflektera och skapa sammanhang över ett ämne. Vi använder oss till exempel mycket av Babblarna. I ett temainriktat arbete får vi in alla de bitar som ingår i förskolans läroplan med fokus på det lustfyllda lärandet.

Inskolning och reflektion

Vår avdelning startade i februari 2016 med sexton barn och fem pedagoger. Alla barn var då ett år gamla, och tanken var att vi skulle dela in barnen i två mindre grupper och att pedagogerna skulle ha en fast tillhörighet till en av dessa grupper. Vi hade gruppinskolning eftersom alla var nya och delade in gruppen de första dagarna med för- och eftermiddagsgrupp.

Snabbt kände vi dock att vi behövde tänka om i vår gruppindelning. I stället gjorde vi så att barnen fick knyta an och bli trygg med ”sin” pedagog (barnen valde själva, den som de gick till) och utifrån det bildade vi sedan grupper. Sedan dess har vi aktivt iakttagit och diskuterat mycket sinsemellan och sett till att alla barn verkligen har knutit an till någon personal, och anpassat vårt dagliga arbete och rutiner utifrån barnens behov. Numera skolar vi in alla barn så här.

Att ständigt reflektera över det som sker på förskolan är viktigt, tror vi. Därför har vi valt att försöka få till 15 minuter mitt på dagen när barnen sover och innan raster, att sitta tillsammans och reflektera över barnen eller någon händelse som skett under dagen.

Föräldrakommunikation

Vi delar även med oss av vårt dagliga arbete till föräldrarna genom en sluten grupp på Facebook där vi visar vad vi gör och varför. Vi lägger ut bilder på aktiviteter. Ett exempel är att vi lagt ut foton av ”Miniröris” och skrivit att barnen genom denna aktivitet utvecklar motorik, koordination och språk. Detta har lett till eftertanke och reflektion hos flera av våra föräldrar, och de har fått en förståelse för att barnen inte ”bara” leker under dagen.

Vi skriver veckobrev varje vecka där vi går mer in på djupet av barnens lärande, kopplat till läroplanen. Detta mejlas till alla föräldrar samt sätts upp i hallen. När det nya veckobrevet kommer flyttas det gamla ner på barnens nivå så att de kan reflektera och återkoppla till sitt lärande. Breven sätter vi sedan in i vår projektpärm, vilken ligger till grund för vårt kvalitetsarbete.

Det bästa med Pluto

Det bästa med vår förskola är att vi alltid är lyhörda för barnens tankar och idéer vilket skapar en fantastisk verksamhet med intressanta projekt där barnen blir sedda utifrån sina respektive behov. Detta skapar trygga barn och trygga föräldrar. Vi pedagoger delar samma värdegrund och har en bra arbetsmiljö där allas individuella kompetenser tas tillvara.

Om Pluto förskola i Enköping


Antal avdelningar
1
Antal barn
17
Antal anställda
5

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2016

Adress
Torggatan 4
Stad
Enköping
Postnummer
74535
Kontaktperson
Charlotta Lind, Eleonor Petersen, Jenny Ryttinge
Email
charlotta.lind@enkoping.se
Telefonnummer
0171-626906
Förskolans vision
Som ett komplement till och i samarbete med föräldrarna är det vår uppgift att hjälpa barnen att utvecklas till självständiga och trygga individer. Genom att vara positiva, närvarande, engagerade, lyhörda, uppmuntrande och stödjande utmanar vi barnen i deras lärande.