Skogsbackens förskola

Article image
Publicerat

Skogsbackens förskola ligger i det lilla samhället Ekenässjön i Vetlanda kommun. Vår förskola är belägen i utkanten av samhället bredvid Ekenässjöns skola. Vi har en härlig utemiljö och bara några steg ut finns en hel skogsbacke där barnen kan leka och upptäcka.

Rik utomhusmiljö

Våra lokaler är byggda 2009 men renoverade och utbyggda 2016. Vi utnyttjar både gymnastiksal och skolgård på ett bra sätt. Vår gård är uppdelad i två gårdar, en klassisk förskolegård med gungor, rutschkana, sandlåda, cykelbana, odlingslådor m.m., och en lite mindre gård där vi i samband med utbyggnationen fick igenom våra önskningar om ett fast vindskydd med grillplats omgiven av skog samt en stor motorikbana. Vi har också en utomhuspedagog anställd för att verkligen kunna utnyttja vår utomhusmiljö på bästa sätt.

Nu till hösten gjorde vi en omorganisation av avdelningarna. Vi arbetar nu mer åldersanpassat med två stycken 1–2-års-avdelningar, två stycken 3–4-års-avdelningar och en 5-årsgrupp i en paviljong bredvid huvudbyggnaden, men med samma gemensamma utegård. Vi äter också alla våra måltider i en gemensam matsal som delas med den intilliggande skolan.

Många nyanlända

Till vår förskola kommer många nyanlända barn från olika länder. Vi möter i dag barn med ca tio olika modersmål, vilket ibland kan upplevas som en utmaning. Vi försöker lösa kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar/barn genom de språkresurser vi naturligt har anställda bland personalen. Vid behov bokar vi även in tolk. Vi jobbar för att integrera barn med annat modersmål i våra barngrupper, vilket blir väldigt utvecklande för oss alla på många olika sätt. Varje dag möts vi av att kommunikation är så mycket mer än det talade språket.

Smidiga övergångar

Vi har ett bra samarbete med förskoleklass/fritids vilket ger goda förutsättningar för en trygg övergång. Vi håller just nu på med ett övergripande arbete med att få till en hållbar handlingsplan för just överlämningen, och då fokuserar vi bland annat på vikten av att förskola, förskoleklass och skola sätter sig in i varandras arbetssätt. Under hösten ska vi träffas för att diskutera kring ämnet språk.

Gemensamma grundvärderingar

Vetlanda kommun har som vision att alla ska vara stolta över förskoleverksamheten i Vetlanda kommun. I samband med att denna vision bestämdes tog man övergripande i ledningsgruppen fram ett material kring olika pedagogiska grundvärderingar som symboliseras av ett färgglatt paraply.

De sju grundvärderingarna är

  1. respekt
  2. allas lika värde
  3. barnperspektiv
  4. samspel och samarbete
  5. utforskande och medskapande arbetssätt
  6. professionell och reflekterande personal
  7. delaktighet och inflytande.

Dessa grundvärderingar arbetar vi mycket med genom bland annat diskussioner i arbetslag/personalgrupper för att det ska ge resultat och märkas ute i verksamheten. Det är ett ständigt pågående arbete, det är till exempel viktigt att vi alla som arbetar med våra barn har en klar bild av vad vi menar med respekt vid matsituation, vila, toalettbesök, barns lekval och i andra situationer.

Kontinuerlig utveckling

I vårt arbetssätt har vi inspirertas en hel del av Reggio Emila. Vi har varit på studiebesök på flera förskolor som arbetar utifrån Reggio-pedagogiken och därifrån tagit med oss tips och kloka tankar. Vi hoppas därmed att få till en mer utmanade och utvecklande verksamhet för barnen.

Med en utomhuspedagog i huset arbetar vi ständigt med att förbättra och utveckla utevistelsen för våra barn. Vi ser miljön som den ”tredje pedagogen”, vilket ju innebär att miljöns utformning och hur vi använder den har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Miljön ska inspirera, utmana och uppmuntra barnen till lek, kommunikation och samspel, den ska väcka nyfikenhet och lust. För att miljön ska kunna stimulera barnen på bästa sätt, ser vi kontinuerligt över den och förändrar miljön efter den aktuella barngruppens behov.

Arbete i smågrupper

Vi har arbetat mycket med att dela upp barnen i smågrupper efter ålder och mognad vid samlingar. Vi ser då att vi pedagoger når barnen på ett bättre sätt, och alla barn får komma till tals. Atmosfären blir lugnare och barnen får lära sig efter sin egen förmåga och i sin egen takt. Vi pedagoger kan ge mer tid åt en mindre grupp barn. I smågrupperna roterar pedagogerna, så att vi pedagoger får träffa alla barn i smågrupper på en vecka.

Delaktighet är något vi arbetar mycket med. Vi lyssnar mycket på vad barnen vill göra och när de vill göra olika saker. Genom att vi pedagoger är flexibla och tar tillvara barnens intressen, tankar och erfarenheter kan vi planera en verksamhet som passar varje barn – något som både ger gladare barn och gladare pedagoger.

Vi informerar våra föräldrar om aktuella händelser och arbetssätt på de olika avdelningarna genom månadsbrev. Dessa skickas ut genom V-klass som är den lärplattform kommunen använder sig av. Vi bjuder också in till föräldramöte, utvecklingssamtal samt luciafirande och vårfest. Vi ser barnets inskolningstid som ett utmärkt tillfälle att inte bara lära känna barnet utan också bygga upp goda relationer med föräldrarna.

Det bästa med att arbeta på Skogsbackens förskola är att alla som arbetar är flexibla och tänker enligt principen ”inget är hugget i sten”. Vi nyttjar varandras kompetenser och intressen både på avdelningarna och på hela förskolan. Utemiljön, efter nybyggnationen, är också fantastisk!

Tips från Skogsbackens förskola

Genom att dela upp barnen i mindre grupper och utnyttja våra olika lärmiljöer (ute, avdelningarna, torget, ateljén m.m.) har både barn och pedagoger fått en bättre arbetsmiljö.

Om Skogsbackens förskola


Antal avdelningar
5
Antal barn
85
Antal anställda
18

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2009

Adress
Brunnsgatan 5, Ekenässjön
Stad
Ekenässjön
Kontaktperson
Veronika Wiktorsson
Email
veronika.wiktorsson@vetlanda.se
Förskolans vision
I vår förskola är alla trygga och har ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra.