Agneta Simeonsdotter

Agneta
Simeonsdotter Svensson

Lektor i pedagogik
Verksam vid
Göteborgs universitet

Agneta Simeonsdotter Svensson är universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon forskar inom specialpedagogik med inriktning mot lärandesituationer och faktorer som påverkar samspel och kommunikation. Agneta disputerade 2009 med avhandlingen ”Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter".

Agneta Simeonsdotter Svensson har studerat vad barn i förskoleklass upplever som svårigheter i samlingen och hur de möter dessa. Hon fann en relativt svår balansgång mellan lek och lärande - som dock blir betydligt lättare när barnen känner delaktighet i lärandesituationen.

Förskoleklassen står mitt emellan två världar: förskolan och skolan. Agneta är specialpedagog och har arbetat som handledare i förskolans sexårsverksamhet och hennes intresse för disputationsämnet uppkom genom detta. I arbete med avhandlingen intervjuade hon 115 barn i blandade barngrupper och videofilmade 20 samlingssekvenser, samtliga i Göteborgstrakten. Hon disputerade våren 2009 vid Göteborgs universitet.

Observerade samlingen

Samlingen är ett ämne som tidigare inte undersökts särskilt mycket och hennes avhandling har därför stor uppmärksamhet. Hon tittade på samlingens form och uppbyggnad, teman och lärarens roll och liknande. Genom sina observationer kunde Agneta Simeonsdotter Svensson också se att barnen ofta upplevde uppgifter de fick som svåra.

– De förstod inte instruktionerna helt enkelt! 

Men barnen fick tyvärr inte alltid gehör hos läraren när de uttryckte svårigheterna.

– Lärarna har goda ambitioner, det är inte det. Men de förstår inte att barnen inte förstår. Istället säger de saker som: ”Nu går vi vidare”, ”Det blir bättre sen”…

För hantera detta sökte barnen hjälp hos varandra när de trodde att läraren inte såg. Och de hjälpte gärna varandra! Det kunde också hända att de uttalade saker som att de hellre ville gå ut och leka istället för att ha samling.

 

– Jag kunde se att det uppstår ett glapp: vuxna bemöter utifrån vuxnas perspektiv trots att vi är så medvetna om modern pedagogik. En lösning kan vara att läraren stannar upp, tar sig tid, och lyssnar till barnen. Det är också viktigt att vara förberedd, planera och utvärdera. För samlingen är värdefull! Den skapar vi-känsla och barnen lär sig lyssna på varandra.

Barnen tycker de är dåliga Något som uppriktigt förvånade Agneta var hur oroliga barnen var för att göra fel inför läraren. Att det inte skulle bli tillräckligt fint eller bra.
– De upplever alltså den egna förmågan som en svårighet!

De kunde därför säga saker som att ”det är mitt fel”, ”det blev så fult” och liknande:
– Det är tragiskt att de redan så pass tidigt har en bristande självtillit, säger Agneta. Sådana tankegångar verkligen gått ned i åldrarna.

Hon kunde också se hur leken har svårt att ta plats: den blir till något som endast sker på rasterna.  Förskoleklassen blir alltså lätt alltför skolinriktat och det är inte alltid det bästa för sexåringen, menar Agneta. Hon anser att en lösning skulle kunna vara att man satsade mer på förskolepedagogik i förskoleklassen. Då skulle glädjen i lärandet kunna lockas fram, istället för att barnen redan här tycker att det är svårt. För det är ingen bra början på skoltiden!

– Just vad det gäller samlingen finns det ofta många idéer, men man känner kanske att de är svåra att realisera. Men om man vågar gå lite utanför ramar och kanske låta den ta lite längre tid – eller kortare om barnen är trötta – kan man åstadkomma mycket!

Om Agneta Simeonsdotter Svensson

Agneta Simeonsdotter Svensson tog sitt ovanliga mellannamn efter sin fars bortgång. Hon är förskollärare sedan mitten av 1980-talet, specialpedagog och fil.mag. i specialpedagogik. Hon är både uppväxt och bosatt i Göteborg, där hon arbetat i både i tunga och mindre tunga områden.

Idag är hon lektor på universitetet och on berättar entusiastiskt om de nya lokalerna som institutionen för pedagogik och didaktik har mitt i Göteborg sedan ett par år tillbaka. Bl a har man fått ett nytt stort bibliotek. Nu vill hon forska inom ämnet specialpedagogik och gärna se på mötet mellan barn och vuxna.

Text: Lotte Mjöberg

För dig som vill läsa mer:

Samling i förskolan
Lena Rubinstein Reich
Studentlitteratur

Samlingen en symbol för integration mellan förskola och grundskola (Rapport Nr (8:2000)
B. Davidsson,
Högskolan i Borås, institutionen for pedagogik.

Förskoleklassen – ett tionde skolår?
M Karlsson,  H Melander, H. Perez Prieto, F Sahlström
Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen.

Flexibel skolstart för sexåringar
Sven Persson  
Studentlitteratur