Åsa Wedin

Åsa
Wedin

Åsa Wedin är fil.dr i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt arbete (svenska som andraspråk) vid Högskolan Dalarna. Hennes forskningsintresse rör främst flerspråkighet och literacy, exempelvis studier av kommunikationsmönster i klassrum där en stor andel av eleverna har svenska som sitt andraspråk. Åsa Wedin har en bakgrund som lågstadielärare och lärare i svenska som andraspråk. Hon har författat böcker om vuxna andraspråksinlärares skriftspråksutveckling och om barns språkutveckling.