Eva Ärlemalm

Eva
Ärlemalm-Hagsér

Forskare och universitetslektor
Verksam vid
Mälardalens högskola samt Göteborgs universitet

Eva Ärlemalm-Hagsér är verksam som lektor i pedagogik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

Eva Ärlemalm-Hagsér är adjunkt och forskare. Hon är sedan fem år tillbaka anställd vid Mälardalens högskola i Västerås. Där har hon varit delaktig i ett projekt kring barns lekmiljöer. Inom ramen för detta har hon gjort en intressant studie. Den handlar om pedagogisk praktik i skogen utifrån ett genusperspektiv.

En annan studie, som är en vidareutveckling av den första och som hon gjort vid Göteborgs universitet, heter ”Genuskoreografi och mikrostrukturer - könsroller och könsmönster i förskolan”. Den har gjorts med stöd från Vetenskapsrådet och här står förskolegårdarna i fokus. Båda ämnena har hitintills varit relativt outforskade i pedagogikens historia.

Flickor och pojkars lek i utemiljöer Den första studien visade att flickor och pojkar ofta leker liknande lekar i skogen: de hoppar på stenar, klättrar i träd, och bygger kojor tillsammans. Även pojkarnas och flickornas egna beskrivningar av skogslekarna liknade varandra.

På förskolegården är miljön däremot ofta tillrättalagd med klätterställningar, gungor, sandlådor… Det kan förstärka makt- och genusstrukturerna hos barn. Inomhus tänker personalen mer reflekterande kring den pedagogiska miljön, men de känner ofta inte samma krav med förskolegården:

– Den fria leken anses viktig på förskolegården, men detta handlar till stor del om omedvetenhet, förklarar Eva Ärlemalm-Hagsér.

En bra lekmiljö på förskolegården är inte förutsägbar, betonar Eva. Den innehåller istället många, lösa och öppna lekredskap och material, vilka kan lekas med på olika sätt. Härigenom ger man flickor och pojkar möjligheter att leka tillsammans, vilket minskar risken att det ena könet ”äger” området eller att vissa lekredskap blir könskodade.

Det är dock inte alla som sett med blida ögon på studierna. En del har reagerat med debattartiklar i både Svenska Dagbladet och Aftonbladet!

OMEP och avhandlingsarbete

Ett annat projekt som Eva är engagerad i har namnet ”Barns delaktighet i det fysiska rummet”. Det genomförs av OMEP* med medel från Allmänna arvsfonden. Även här står uterummet och genusperspektivet står i fokus och syftet har varit att hitta metoder för att göra barn med delaktiga. Eva är ledare för detta projekt, som bedrivits i Umeå, Stockholm och Göteborg. Det är nu i sin slutfas och en rapport kommer att läggas fram under hösten 2009.

Eva Ärlemalm-Hagsér är utbildad förskollärare och arbetade som det i 20 års tid. Hon kommer ursprungligen från Vänersborg men är numera bosatt i Jakobsberg utanför Stockholm. I början på 2000-talet började studera pedagogik på universitet. Det var mest av en slump som hon tog en kurs om genusfrågor:

– Jag hade dittintills trott att jag var ganska fri i de vardagliga strukturerna på förskolan men kursen fick mig att inse hur stereotypt jag agerade. Det blev en omtumlande upplevelse för mig!

– Genusfrågor är kanske inte lätta, men det viktigt att problematisera frågeställningarna för att utmana barns lek och lärande. Med hjälp av dokumentation och reflektion kan förskolan skapa bra möjligheter för pojkar och flickor att leka tillsammans!

Hållbar utveckling

Sedan något år tillbaka är Eva även doktorand vid Göteborgs universitet. Hon ingår i en forskarskola med inriktning mot de yngre barnen. Det är fem lärosäten i Sverige som gått samman i denna forskarskola vid namn Barndom, lärande och ämnesdidaktik. Hon undersöker de regionala styrdokumenten i förskolekontext med fokus på hållbar utveckling. Det gör hon utifrån barnperspektivet i allmänhet och genusperspektivet i synnerhet. Avhandlingen är tänkt att läggas fram år 2012.

* OMEP är en internationell organisation som verkar för förskolebarns bästa. Den har rådgivande status till UNESCO, UNICEF och Europarådet och förkortningen uttyds Organisation Mondiale pour l’Èducation  Préscolarie. Världspresident sedan två år tillbaka är Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Det finns en nationalkommitté i Sverige: läs mer på svenska OMEPs webb: www.svenskaomep.org.se

Text: Lotte Mjöberg

Eva Ärlemalm-Hagsér rekommenderar följande läsning för dig som vill läsa mer:

Miljöer för lek, lärande och samspel
Anette Sandberg (red.)
Studentlitteratur
(Eva Ärlemalm-Hagsér har skrivit ett kapitel i denna antologi.)

Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skola
Jan Lif (red.)
Studentlitteratur

Kan Batman vara rosa? Färg, rörelse och röst som könsmarkörer då förskolebarn ”gör” kön
Anette Hellman
Liber

”Gustav får visst sitta i tjejsoffan”. Etik och genus i förskolebarns världar
Eva Johansson
Liber

Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola
Marie Nordberg (red.)
Liber

Flickor, pojkar och pedagoger
Kajsa Wahlström
UR