Fredrik Sjödin

Fredrik
Sjödin

Universitetslektor, fil.dr på en avhandling om buller och stress i förskolan
Verksam vid
Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Fredrik Sjödin är forskare vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Han forskar om hur ljudmiljön i förskolan påverkar personalens hälsa i form av hörselproblematik, stress och utmattning. 

Förskolans miljö orsakar ökande hörselproblem bland personalen. Fredrik Sjödin har undersökt ämnet i sin avhandling Buller i förskolan – hälsa och åtgärder.

Fredrik Sjödin lade fram sin avhandling i december 2012 vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. Han är alltså tämligen nydisputerad.

– Var tredje förskollärare vi studerade visade sig ha någon form av hörselskada, medan det handlar om 15–20 procent för andra yrken. Med tanke på att omkring 100 000 personer arbetar inom förskolan i Sverige, är detta mycket oroväckande.

– Tinnitus och andra hörselskador ökar dessutom i förskolans värld, det ser vi på antalet skadeanmälningar. Däremot sjunker de inom traditionellt bullerrika miljöer som industrin.

Bullret i förskolan ligger visserligen i dag strax under Arbetsmiljöverkets gränsvärden. Men ljudet upplevs olika i en industri och i en förskola och för förskolepersonalen är det andra frekvenser som slås ut. Dagens hörselmätningar är inte riktigt relevanta för förskolan, utan skulle behöva anpassas. Fredrik menar att fler i förskolan då skulle kunna få ersättning för hörselskada.

Höga impulsljud stressar

Och förskolebarnen då? Ja, de utsätts för ännu högre ljudnivåer, de skriker ju direkt till varandra. Men en förmildrande omständighet, är att de endast befinner sig på förskolan under några år. Förskolepersonalen däremot, arbetar ofta där i 30–40 år ... Tiden är alltså en viktig aspekt.

I förskolans bullernivå förekommer det många och kraftiga ljudtoppar: ett barn som skriker högt, någon som tappar något, en stol som slås omkull …

– Förskolepersonalen är tränad att reagera på sådana impulsljud, de har ju ansvar för barnen. Men det ökar deras stress och oro.

En av orsakerna till de högre ljudnivåerna är att de allt större barngrupperna. Det handlar om en social samverkanseffekt: ju fler människor, desto högre behöver man tala för att göra sig hörd.

Akustiska förbättringar positiva

Men ljudmiljön går att förbättra. Fredrik och hans grupp studerade 17 förskolor i Umeåområdet. Tre av dem utgjorde en kontrollgrupp medan 14 förbättrades genom olika åtgärder. Hälften av dessa förbättrades på akustisk väg (genom exempelvis andra bordskivor och leksaker, ljudabsorberande väggplattor och liknande). Den andra hälften förbättrades på organisatorisk väg (genom information till både barn och personal).

Det visade sig att de akustiska förbättringarna fungerade bättre, antagligen för att de krävde mindre insats av personalen och gav en snabbare effekt.

Man mätte även stresskortisol i saliven hos personalen vid olika tillfällen under dagen, genom att ta salivprov. De fick samtidigt fylla i formulär om stress, utbrändhet och trötthet. Det visade sig att stressnivåerna steg redan innan det var dags att gå till jobbet och sedan fortsatte att vara höga under arbetsdagen. Personalen hade också svårt att varva ner på kvällen.

Ledarskap och leksaker härnäst

Fredrik, som ursprungligen kommer från Örnsköldsvik, flyttade till Umeå för universitetsstudier. Och där har han blivit kvar. Han hoppas nu kunna fortsätta med att forska om förskolans miljö och har sökt pengar för ett par olika projekt.

Ett projekt handlar om arbetsbelastningen och ledarskapet i förskolans värld.

– Ett tydligare ledarskap ger tydligare arbetssituation och därmed mindre stress. Ett enkelt sätt kan vara att se till att personalen verkligen tar rast en kvart varje för- och eftermiddag. Vi vet att personalen är dåliga på det, och när de väl gör det så har de ofta dåligt samvete. Men temporära hörselnedsättningar återhämtas genom 15 minuter i ensamhet i ett vilsamt rum.

Ett annat projekt som Fredrik hoppas kunna genomföra, handlar om förskolebarnens leksaker. I en fördjupad studie vill han se hur pedagogiska leksaker kan göras ljudsäkrare.

– Det är en hård ljudmiljö som förskolans personal ska bedriva ett pedagogiskt arbete i, avslutar Fredrik Sjödin.