Johan Dahlbeck

Johan
Dahlbeck

Universitetslektor, fil.dr i pedagogik på en avhandling om hållbarhet i förskolan
Verksam vid
Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola

Johan Dahlbeck har undersökt hur man arbetar med hållbar utveckling i förskolan. Detta område är ju något som bara blir mer och mer aktuellt, men man behöver titta på hur man formulerar etiken.

Johan Dahlbeck kom in på ämnet pedagogik genom sina studier i humaniora. Han är utbildad gymnasielärare och har läst bland annat språk, lingvistik, filmvetenskap och cultural studies. Det ledde till denna empiriska studie, där han utifrån mer filosofiska problemställningar undersökte arbetet med hållbar utveckling. Att den skedde i förskolans värld, var för att han kunde se hur det aktiverades redan på den nivån.

– Ja, jag hamnade i förskolans värld från andra sidan, kan man säga.

Johan är 35 år (och har två barn som går i förskoleklass respektive på förskola i dag). Han arbetar som universitetslektor vid Malmö högskola och disputerade i november 2012. “On childhood and the good will: thoughts on ethics and early childhood education” är namnet på hans doktorsavhandling. Det är en s.k. sammanläggningsavhandling, vilket betyder att den består av olika artiklar han skrivit i ämnet

– Två av dem skrev jag förresten tillsammans med en doktorand i rättsvetenskap. Det visade sig att vi förhöll oss till samma ämne, bara på olika sätt. Hållbar utveckling har en hel del med miljörätt att göra.

Det logiska sambandet?

I ett initialt skede var han ute på förskolor, sedan studerade han ett antal dokument. Läroplanen för förskolan, FN:s barnkonvention, Grön Flagg (och dess internationella motsvarighet Eco-Schools) material för förskolan, UR-program; ja, en uppsjö av material i ämnet. Han fann då att man ofta kopplade ihop praktiskt arbete, exempelvis burksamlande, med större abstrakta tankar om att rädda planeten. Men skapar detta ett logiskt samband för förskolebarnen?

– Ja, det kan man verkligen fråga sig, för det är knappt ens att vi som är vuxna förstår det …

Högtflygande tal om att rädda världen fungerar i stället närmast som en självbekräftelse för förskolepersonalen och föräldrarna, fann han. De blir till konkreta bevis och bilder på att ”här är vi goda”. Man skriver under på saker man redan skrivit under på, man kommunicerar med varandra och inte med barnen och speglar sig i en idealbild!

Uppmärksamma förhållningssättet

– Ofta vore det kanske bra att dra ner resonemanget på en mer lokal nivå, satsa på de små sakerna. Rätt eller fel-tänkandet, som det ofta handlar om nu, kunde i så fall omformas till att handla om bra eller dåligt. Tillvaron är så komplex att det är svårt att få barn att ”handla rätt” på ett universellt vis.

Johan anser att det är betydligt mer givande att se på vad som är bra eller dåligt i relation till den situation som barnen befinner sig i.

– Men jag förstår absolut att detta kan vara en utmaning att hantera i en förskolemiljö med dess olika styrdokument och dokumentationskrav.

Hållbar utveckling är också intressant på det viset att ingen kan vara emot det. Det är dessutom svårt att koppla från det personliga tänkandet i ämnet. Med sin avhandling vill Johan Dahlbeck därför generera frågor i stället för att ge färdiga svar. Han vill lyfta fram vikten av att diskutera hur man förhåller sig till hållbar utveckling i förskolan, att titta på varför man gör vissa etiska val. Annars riskerar ämnet att bli till något statiskt och dogmatiskt, menar han.