Nya läroplanen överlämnad till regeringen

Efter mycket förarbete och flera remissrundor har nu Skolverket lämnat över sitt förslag till reviderad läroplan till regeringen. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Läs förslaget här.

Skrivet av
Eva Hansson

laroplansforslag_300.jpg
Klicka på bilden för att ladda ned förslaget.
I förslaget till reviderad läroplan för förskolan som nu överlämnats till Utbildningsdepartementet, har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats.

– I vårt förslag till reviderad läroplan för förskolan blir det nu ännu tydligare vad förskolan ska ge barnen. Vi vill att läroplanen därigenom ska bidra till en hög och jämn kvalitet i Sveriges förskolor för alla barn oavsett var de är bosatta, säger Anna Westerholm, chef avdelningen för läroplaner i ett pressmeddelande från Skolverket.

I förslaget har Skolverket strävat efter att tydliggöra att undervisning i förskolan kan betyda såväl vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande. Det är inte fråga om vare sig ämnesundervisning eller lektioner i förskolan. 

– Undervisning i förskolan kan innebära att barnen lär sig genom vardagliga aktiviteter. Exempelvis när man ute med en grupp barn och kastar upp höstlöv i luften, kan man fånga den situationen och prata om varför löven faller till marken, säger Anna Westerholm.

En annan förändring är att Skolverket har lagt till ett mål om fantasi och föreställningsförmåga. Detta mot bakgrund av att forskare inom bland annat pedagogik lyft fram hur viktigt det är att ge barn möjligheter att utveckla detta. 

Digital kompetens är nu också inkluderat i läroplanstexten i en formulering om att förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens. Skolverket förtydligar med ett vardagligt exempel:

Det kan exempelvis handla om att diskutera hur digital teknik i vår omgivning fungerar. Till exempel att gatubelysningen släcks och tänds automatiskt vid vissa tidpunkter.

Regeringen beslutar om läroplanen

Skolverket har alltså tagit fram ett förslag till reviderad läroplan för förskolan på uppdrag av regeringen, och nu lämnat in förslaget till Utbildningsdepartementet. Det är nu regeringen som fattar beslut om huruvida den reviderade läroplanen ska införas och när detta i så fall ska ske. Förskoleforum fortsätter att följa processen.

Läs mer

Förslag till reviderad läroplan för förskolan, Skolverket 2018-03-23.

Redovisning av uppdrag om en översyn av läroplan för förskolan, publikation från Skolverket 2018-03-23.

Tydligare om undervisning i förskolan, pressmeddelande från Skolverket 2018-03-23.


Illustration: Shutterstock.com.