Delaktighet


Delaktighet

Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.

Artikel
Sedan 1 januari 2015 kan en otillgänglig lärmiljö klassas som diskriminering. I en artikelserie i tre delar presenterar psykolog Anna Hellberg...
1 gillar
Artikel
På Äventyrets förskola har det viktiga värdegrundsarbetet nu fått tillskott av äventyrspedagogik.
Artikel
Det enskilda barnets rättigheter ställs ofta mot principen om andras väl. I den här artikelserien diskuteras vardagliga konfliktsituationer mellan...
Artikel
Ibland ställs viljan att inte störa barnens lek mot principen att alla ska få vara med. I den här artikelserien diskuteras vardagliga...
Artikel
Vad händer när barnets integritet och självbestämmande krockar med förskolans regler och rutiner? Här diskuteras vardagliga konfliktsituationer...
Artikel
Temaarbetet om fest utmynnar i två olika aktiviteter – en fantasifull show och en fest för dockorna. Planering och förberedelser drar igång, och...
Artikel
Nästa steg i temaarbetet om fest är en samling där varje barn får visa sin teckning och berätta om den för övriga barn i gruppen. Kommunikationen...
Artikel
Fördelarna med att bjuda in såväl barn som föräldrar till att själva vara delaktiga i utformningen av förskolans pedagogiska miljö är många. Här...
4 gillar
Artikel
Pedagogisk miljö, delaktighet och inflytande är begrepp som diskuteras flitigt inom pedagogisk forskning. Men hur kan de förankras i förskolans...
3 gillar
Artikel
Petra Petersen undersöker i sin forskning vad som händer med barns delaktighet när de använder pekplattan och olika appar.
Artikel
Hur kan vi öka barnens och vårdnadshavarnas delaktighet i utvecklingssamtalen? Fanny Davidsson diskuterar frågan utifrån ett barnrättsperspektiv med...
1 gillar
Artikel
Går det att arbeta med Transformers, Spindelmannen och My little pony som värdegrund? Det gör man på Äventyrets förskola i Örebro.