Arbetsmiljö och säkerhet


Arbetsmiljö och säkerhet

Vikten av att tänka på den fysiska miljön betonas i ett antal artiklar här. Skyddsronder, allergironder och buller är några av ämnena som tas upp. Vidare bland annat hygienföreskrifter för såväl kök som tvättrum, toalett och skötplatser. Och vet du vad du ska göra om olyckan är framme? Varje förskola behöver en beredskapsplan för svåra situationer. Att det är bra att ha en trafiksäkerhetspolicy, samt kunskap om livsmedelslagstiftningen, uppmärksammas också.

Artikel
Låter namnet Fredrik Sjödin bekant? Han forskar om ljud och annan hälsa i förskolan, i förhoppningen om att det kan leder till förbättringar....
Artikel
I Örebro kommun har namnskyltarna nu gjort sitt intåg i förskolan. Vilka är för- och nackdelarna? Förskoleforum har pratat med både personal och...
Artikel
Att undvika olyckor är en viktig aspekt av barnsäkerheten, men begreppet täcker mycket mer än så. Här ger Staffan Olsson en aktuell översikt över...
Artikel
”Fri att leka och lära – ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan” är en stor statlig utredning om barnsäkerhet i förskolan. Här...
Artikel
Anmälningsplikten när man misstänker att ett barn far illa är en viktig aspekt av barnsäkerheten. Men i väldigt många fall görs aldrig någon anmälan...
Artikel
Behöver man inhämta tillstånd för utflykter? Vem bedömer om säkerheten är tillräcklig? Vilket ansvar har föräldrar när de följer med? Staffan Olsson...
Artikel
Vilka regler ska gälla när barnen är sjuka? Vilka riktlinjer finns vid smittrisk? Detta behöver regelbundet stämmas av med föräldrarna, och...
1 gillar
Artikel
När det saknas mark i storstäderna kan förskolegårdar på befintliga hustak bli aktuella. Men det bör ses som en tillfällig nödlösning, menar kritiska...
Artikel
Arbetet i förskolan kräver bra kläder och slitaget är ofta påtagligt. Men vem ska betala för kläderna? Det är en omtvistad fråga.
Artikel
Skvaller på jobbet är inte enbart av ondo, tycker Viveka Adelswärd som är författare och professor i samtalsforskning. Men det är viktigt att det...
Artikel
Inte bara den fysiska miljön i förskolan ska vara tillgänglig, utan även den pedagogiska och den sociala. Medvetenheten och kunskapen om hur viktig...
Artikel
Under alla år jag arbetat i förskolan har detta med brandövning kommit ganska mycket i skymundan. Det är något vi gör några gånger per år, men inget...
1 gillar