Flerspråkiga barn och förskolans uppdrag

En utbildning för personal och chefer om interkulturellt förhållningssätt, hur man bemöter nyanlända barn, hur barnens förkunskaper och intressen kan kartläggas och hur samarbetet med föräldrar kan utvecklas.

För att förskolan ska kunna ge alla barn bästa möjliga förutsättningar krävs en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån där lek, omsorg och trygghet förenas i en genomtänkt praktik.

I den här utbildningen tar Pia Håland Anveden upp vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär, hur man bemöter nyanlända barn, hur barnens förkunskaper och intressen kan kartläggas och hur det viktiga samarbetet med föräldrar kan utvecklas. Du får också kunskap om flerspråkighet och andraspråksutveckling samt en beskrivning av de teoretiska modeller som är viktiga för att förskolan ska kunna fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. Dessutom ges en mängd praktiska förslag på språkutvecklande arbetssätt knutna till Lpfö 18.

Utbildningen utformas tillsammans med beställaren. Kan formas som antingen en hel- eller en halvdag, kan kombineras med workshops, även som en längre process med föreläsning, handledning av nyckelpersoner, uppgifter att göra i förskolan, eller som en studiecirkel.

Innehållet bestäms utifrån beställarens behov och den tidsram som finns till förfogande. Kontakta oss gärna för ett förslag på upplägg, uppdragsutbildning@studentlitteratur.se.

Mål:

  • att ge personalen i förskolan ett professionellt arbetssätt i mötet med flerspråkiga barn och familjer.
  • att ge rektorer tydliga redskap för styrning av förskolan mot läroplanens intentioner avseende flerspråkiga barn och deras vårdnadshavare.

Mer information