Högläsning i förskolan

I den här utbildningen får du konkreta exempel, förankrade i forskning och studier, på hur du i förskolan kan arbeta med högläsning och samtal kring litteratur och andra texter.

Ett rikt språk är avgörande för barns utveckling och liv. Högläsning och samtal kring litteratur lägger en betydelsefull grund för barns språkutveckling men också för deras fantasi och lek.

För att kunna verka i ett demokratiskt samhälle är det viktigt att ha ett rikt språk, förstå vad man läser och kunna uttrycka sig. I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18, står att ”barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”

Högläsningen väcker barns nyfikenhet på böcker och lust till läsning och böckerna blir en gemensam erfarenhet att samtala om och arbeta vidare med. I föreläsningen ger Maria Heimer svar på frågor som: Hur kan högläsning användas som genomtänkt pedagogiskt verktyg? Hur kan man samtala med barnen om det lästa? Hur kan högläsningen följas upp med andra aktiviteter? Föreläsaren ger också exempel på böcker att läsa högt i förskolan.

MÅLGRUPP

Personal i förskolan

MÅL

Ge deltagarna kunskap och insikt i varför högläsning och samtal om böcker är viktiga i barns språkutveckling samt att deltagarna får konkreta exempel, förankrade i forskning och studier, på hur du i förskolan kan arbeta med högläsning och samtal kring litteratur och andra texter.

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

Utbildningen är en halvdag. Går även att boka som digital utbildning. Kontakta gärna oss för ett förslag på upplägg via e-post uppdragsutbildning@studentlitteratur.se.

Köp av utbildningen görs via Studentlitteraturs webbplats.

Mer information