Källkritiskt förhållningssätt i förskolan

https://www.studentlitteratur.se/kompetensutveckling/forskola/sprakutveckling/kallkritiskt-forhallningssatt-i-forskolan/

Som deltagare i den här utbildningen får du kunskap om och insikt i hur man kan arbeta med att grundlägga ett källkritiskt förhållningssätt i förskolans undervisning.

Redan tidigt i livet behöver barn ges möjlighet att bekanta sig med olika medier och tillsammans med vuxna utveckla sin förmåga att med tiden kunna söka ny kunskap och inta ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik och medier.

I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18, står att ”barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstår risker samt kunna värdera information.” I läroplanen står också att ”förmågan att söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.”

I föreläsningen ger Maria svar på frågor som: Hur kan vi i förskolans dagliga verksamhet vägleda barnen i det gigantiska medielandskapet och hur kan vi tillsammans med barnen söka ny kunskap och samtala kring den information som vi möter? 

Maria visar hur vi på ett lekfullt sätt kan utforska böcker, bibliotek, museer, massmedier och internet och hur vi tillsammans kan arbeta med greenscreen för att grundlägga ett källkritiskt förhållningssätt till bilder.

Föreläsaren diskuterar även varför det är viktigt att vi samtalar med barn om deras medievanor. Hon visar på framgångsrika metoder att göra detta och ger flera exempel på aktiviteter att använda i verksamheten.

MÅLGRUPP

Personal i förskolan

MÅL

Du som deltagare får kunskap och insikt i hur man kan arbeta med att grundlägga ett källkritiskt förhållningssätt i förskolans undervisning. Du får med dig konkreta exempel, förankrade i forskning, på hur du kan arbeta med olika medier och grundlägga ett källkritiskt förhållningssätt till bilder, böcker, det som vi ser och hör samt internet.

GENOMFÖRANDE OCH BOKNING

Utbildningen är en halvdag.

Köp av utbildningen görs via Studentlitteraturs webbplats.

Mer information