Kommunikation med vårdnadshavare som professionellt arbetsredskap

Den här utbildningen riktar sig till både rektor och arbetslag. Du får kunskap, perspektiv, övningar och redskap för att utveckla din kommunikation – dels som ett redskap för samverkan, dels som ett verktyg för professionalisering.

Att förskolor kommunicerar om sin verksamhet är en förutsättning för att omgivningen ska förstå förskolans uppdrag och innehåll. När medielandskapet förändras, förändras också förväntningarna på förskolors kommunikation med föräldragruppen.

Arbetet med kommunikation är en fråga om alla vårdnadshavares lika rätt till inflytande och delaktighet, men också om förskolepersonalens strävan efter professionalisering. Genom att arbeta medvetet med kommunikation kan förskolans personal gestalta förskolan så som man själv förstår den.

Den här utbildningen ger tillgång till kunskap, perspektiv, övningar och redskap för att utveckla sin kommunikation dels som ett redskap för samverkan, dels som ett verktyg för professionalisering.

Anpassas till era behov

Utbildningen kan genomföras som en föreläsning och workshop eller som ett längre processtöd. Se exempel nedan och kontakta oss för mer information.

Föreläsning

En föreläsning på två timmar om den vuxna kommunikationens funktioner i förskolan, med fokus på både fallgropar och möjligheter. Föreläsningen rör sig mellan forskningsresultat, praktiska utmaningar och konkreta exempel.

Föreläsning och workshop

En halvdags föreläsning (se ovan) och workshop för personal i förskola och rektor om kommunikation i förskolan. Syftet är att ge gruppen en gemensam förståelse för den vuxna kommunikationens roll i förskolan och samtidigt motivera och att inspirera inför det egna utvecklingsarbetet. Föreläsningar varvas med praktiska övningar som väcker frågor att ta med in i er verksamhet.

Utbildning och processtöd

Det finns också möjlighet till mer ingående utbildning och utveckling av en eller flera förskolors kommunikationsrutiner och praktiker. Utbildningen vänder sig till rektorer och/eller arbetslag och kan arrangeras som fysisk eller som en för ändamålet väl anpassad digital kurs. Med stöd av kursledare arbetar deltagarna med att kartlägga, inventera, utvärdera och utveckla kommunikationen utifrån sina specifika förutsättningar.

Utbildningen delas upp på tre till fyra lärtillfällen med en tydlig progression.

Litteratur

Eckeskog, Linn (2020). Kommunikation med vårdnadshavare: en professionell kompetens i förskolan. Lund: Studentlitteratur

Mål

Kunskaper om hur kommunikation fungerar och färdigheter och redskap för att praktiskt arbeta med kommunikation som ett verktyg för professionalisering och demokratisering av de vuxna relationerna i förskolan.

Illustration: Shutterstock.com.

Mer information