Boktips: Att rusta barn för livet

Publicerat

Tidiga erfarenheter lagras i barnets hjärna, och för att barn ska bli väl rustade att hantera livets upp- och nedgångar behöver de god omsorg. Men vad innebär god omsorg och vad kan förskolans personal göra för att främja en positiv utveckling hos de yngsta barnen?

”Goda erfarenheter tidigt i livet för in barnen på ett positivt spår. Om yngre barn har det bra (…) ges de också möjlighet att bygga resurser för framtiden.”

Citatet är hämtat ur inledningen till May Britt Druglis och Ratib Lekhals bok Att rusta barn för livet – förskolans arbete för barns positiva utveckling. Författarna tar fasta på att de flesta yngre barn numera går i förskola och att den därmed utgör en mycket viktig del av deras liv, både här och nu men även som en grund för deras framtida utveckling. Förskolan har enligt dem stor potential att främja positiva krafter i barnens liv och därigenom också att bygga upp motståndsresurser.

Druglis och Lekhals bok består av tre delar. Bokens första del beskriver kortfattat teorier om tidig utveckling och positiva krafter i livet som en grund för psykisk hälsa. Därefter presenteras forskningsbaserad kunskap om positiv utveckling hos yngre barn, bland annat om anknytning, känslor, lek och kompetens.

I andra delen betonas vikten av glädje och goda relationer för att främja barns välbefinnande och robusthet. Psykiska besvär och varför en del barn utvecklar denna typ av svårigheter tas också upp.

I bokens tredje del ges förslag på hur psykisk hälsa och förmågan att hantera livet kan främjas i förskolans vardag. I den här delen finns det dessutom reflektionsfrågor till varje tema som kan användas som utgångspunkt för egen reflektion eller gemensamma diskussioner på förskolan.

Boken vänder sig till personal i förskolan och studenter på förskollärarutbildningen, men också till alla andra som är intresserade av god kvalitet i förskolan för de yngsta barnen.

Om boken

Drugli_omslag_150.jpgTitel: Att rusta barn för livet – förskolans arbete för barns positiva utveckling
Av: May Britt Drugli och Ratib Lekhal
Antal sidor: 162
Utgiven av: Studentlitteratur 2020

Om författarna: May Britt Drugli är fil.dr i pedagogik och professor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet) samt professor vid Høgskolen Innlandet. Hon medverkar i flera forskningsprojekt om yngre barn i förskolan och har skrivit och föreläst brett i ämnet. Ratib Lekhal är fil.dr i pedagogik och lektor vid BI Norwegian Business School. Hans forskning är i stor utsträckning inriktad på vilka faktorer i förskolor och skolor som påverkar barns lärande och utveckling, med särskilt fokus på barn i riskzonen.

Översättning: Anna Hellberg (leg. psykolog)

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.