Personuppgifter


Om du är medlem eller har ett provkonto på Förskoleforum behöver vi lagra en del personuppgifter om dig i vårt medlemsregister. 

 

1_300.jpg

Förskoleforum publiceras av Studentlitteratur AB. För det fall arbetsgivaren tecknar avtal om tjänsten, är denne att betrakta som Personuppgiftsansvarig och Studentlitteratur som Personuppgiftsbiträde. Studentlitteratur tillhandahåller ett avtal som reglerar detta. Kontakta Kundservice på 046-31 21 00 eller forskoleforum@studentlitteratur.se.

Studentlitteratur AB har register över kunder och användare som har registrerat sig bland annat på Förskoleforum. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, telefonnummer, e-postadress, frivilligt upplagd profilbild, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster såsom kommentarer och frågor till experter.

Studentlitteratur använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra avtal gentemot kund, dvs. för fakturering, information och leverans av beställda produkter och tjänster, samt som underlag för statistik och utveckling av produkter och rutiner. För att rensa dubbletter samt för att uppdatera och komplettera adressuppgifter kan vi även komma att samköra dessa uppgifter med andra uppgifter i våra register.
 

1_300.jpg

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående kund- eller användarrelation och en tid därefter. Om Studentlitteratur enligt lag är skyldigt att spara uppgifterna under längre tid än vad som anges ovan så gäller det. Om vi har behandlat uppgiften med stöd av samtycke och det samtycket återkallas så upphör behandlingen vid återkallandet.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där Studentlitteratur måste lämna ut dem på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Alla kunder eller användare har rätt att skriftligen begära ett registerutdrag samt invända mot behandling, begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter samt i vissa fall begära ut uppgifter för överföring till annan part (dataportabilitet). Kontakta Kundservice på 046-31 21 00 eller forskoleforum@studentlitteratur.se