Forskarporträtt

Här får du möta en rad forskare som berättar om sina tankar och resultat, både inom det pedagogiska området och inom närliggande kunskapsområden.

Forskare

Helena Ackesjö

Helena Ackesjö är docent och forskar om barns övergångar till och från förskoleklass. Hon är verksam vid Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet. Helena har även skrivit flera artiklar här på Förskoleforum om sitt forskningsämne.
Forskare

Tarja Alatalo

Tarja Alatalo forskar om lärarkompetens, särskilt inom läs- och skrivundervisningsområdet, där övergångarna mellan förskola och skola är viktiga.
Forskare

Karin Alnervik

Karin Alnervik är fil.dr i pedagogik och verksam som forskare, anställd av Malmö stad. Hon är inriktad på dokumentationsarbete och verksamhetsutveckling i förskolan.
Forskare

Lena Aronsson

– Jag forskar om möten mellan olika kunskapsteorier och vad det skulle kunna betyda för förskolans vetenskapliga grund.
Forskare

Camilla Björklund

Camilla Björklund är docent i pedagogik och verksam som lärarutbildare och handledare inom det förskolepedagogiska fältet. Hennes forsknings­intressen rör matematiklärande och matematikundervisning.
Forskare

Maryam Bourbour

– Syftet med min forskning är att öka kunskapen kring hur digital teknologi samspelar med förskollärarnas undervisning.
Forskare

Anette Boye Koch

Anette Boye Koch arbetar som docent och forskare på pedagogutbildningen på VIA University College i Århus. Hennes ämne heter "dagtilbudspædagogik", vilket närmast kan översättas med barnomsorgspedagogik. Hon studerar hur barn trivs och har hittat en intressant parallellvärld hos dem.
Forskare

Barbro Bruce

Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Hennes huvudsakliga intresseområde är hur man på olika sätt kan stödja och stimulera barn med en skör och sårbar språkutveckling, både hemma och i förskolan.
Forskare

Kerstin Bäckman

Kerstin Bäckmans avhandling heter Matematiskt gestaltande i förskolan där hon studerat barns aktiviteter, förskollärares undervisning och interaktionen mellan barn, förskollärare och det matematiska innehållet.
Forskare

Laurence Delacour

Laurence Delacour är intresserad av flerspråkiga förskollärares arbete i förhållande till matematik och flerspråkiga barn och hoppas att alla inser hur viktiga flerspråkiga förskollärare är för barnen.
Forskare

Klara Dolk

Klara Dolks forskningsintresse rör spänningar och konflikter som uppstår i relationen mellan vuxna och barn i förskolans värdegrundsarbete. 
Forskare

Susanne Duek

– Det roligaste med forskaryrket är att jag åtminstone i någon mån får stilla min nyfikenhet och att få arbeta för något som jag brinner för: barns och elevers rätt till en jämlik, god utbildning, säger Susanne Duek som skrivit en avhandling om nyanlända barns litteracitet.