Forskarporträtt

Här får du möta en rad forskare som berättar om sina tankar och resultat, både inom det pedagogiska området och inom närliggande kunskapsområden.

Forskare

Helena Ackesjö

Helena Ackesjö är docent och forskar om barns övergångar till och från förskoleklass. Hon är verksam vid Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet. Helena har även skrivit flera artiklar här på Förskoleforum om sitt forskningsämne.
Forskare

Tarja Alatalo

Tarja Alatalo forskar om lärarkompetens, särskilt inom läs- och skrivundervisningsområdet, där övergångarna mellan förskola och skola är viktiga.
Forskare

Karin Alnervik

Karin Alnervik är fil.dr i pedagogik och verksam som forskare, anställd av Malmö stad. Hon är inriktad på dokumentationsarbete och verksamhetsutveckling i förskolan.
Forskare

Sofie Areljung

Sofie Areljungs forskning rör sig i mötet mellan naturvetenskap och estetiska uttryck. Hon har dock fått klart mest genomslag i förskolan med sin ”verb-idé” – att utgå från vardagsverb och koppla dem till naturvetenskapliga fenomen.
Forskare

Lena Aronsson

– Jag forskar om möten mellan olika kunskapsteorier och vad det skulle kunna betyda för förskolans vetenskapliga grund.
Forskare

Benita Berg

– Jag hoppas utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv bidra med kunskap om hur reformer kan påverka lärares och förskollärares undervisning.
Forskare

Carina Berkhuizen

– Jag hoppas att min forskning kan sätta ljuset på att den fysiska miljön har betydelse för barns samspel, men också på pedagogers betydelse i samspelen och som möjliggörare.
Forskare

Camilla Björklund

Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon ägnar sig åt forsknings- och utvecklingsprojekt som är praktiknära och genomförs i nära samarbete med förskollärare.
Forskare

Maryam Bourbour

– Syftet med min forskning är att öka kunskapen kring hur digital teknologi samspelar med förskollärarnas undervisning.
Forskare

Anette Boye Koch

Anette Boye Koch arbetar som docent och forskare på pedagogutbildningen på VIA University College i Århus. Hennes ämne heter "dagtilbudspædagogik", vilket närmast kan översättas med barnomsorgspedagogik. Hon studerar hur barn trivs och har hittat en intressant parallellvärld hos dem.
Forskare

Barbro Bruce

Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Hennes huvudsakliga intresseområde är hur man på olika sätt kan stödja och stimulera barn med en skör och sårbar språkutveckling, både hemma och i förskolan.
Forskare

Kerstin Bäckman

Kerstin Bäckmans avhandling heter Matematiskt gestaltande i förskolan där hon studerat barns aktiviteter, förskollärares undervisning och interaktionen mellan barn, förskollärare och det matematiska innehållet.