Tema

Anknytning


Känslan av trygghet är grunden för att lärande ska kunna ske. Barn som börjar förskolan behöver därför så snart som möjligt etablera goda relationer till förskolans personal. Först därefter kan de med full kraft ägna sig åt utforskande, utvecklande lek och åt att knyta vänskapsband med andra barn. Det är det här som vårt tema om anknytning tar upp. I det här temat hittar du artiklar om anknytningsteori och hur man praktiskt kan arbeta för att etablera och stärka trygga relationer mellan barn och pedagoger.
Artikel
Vi kan förvänta oss alla slags känslor när ett barn börjar i förskolan, inte minst i samband med häm...
Artikel
Trine Klette hoppas att hennes forskning ska vara till nytta när det handlar om att ta de minsta bar...

Att arbeta i projekt


Många förskolor väljer att arbeta med ett särskilt ämnesområde under en period. Somliga kallar det projekt, andra för tema och säkert finns det även andra benämningar, men vissa kännetecken finns ändå som är gemensamma med det här sättet att arbeta. Fördelar som att det ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och att barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som alla är intresserade av lyfts ofta fram. Att arbeta så här dynamiskt och medforskande är samtidigt en utmaning för pedagogerna, för det finns inga rätta svar och inga detaljplaneringar att hålla sig till.

I vårt tema Att arbeta i projekt har vi samlat allt från beskrivningar av förskolors projekt- och temaarbeten till forskningsresultat men också en hel del praktisk inspiration om olika områden som ofta förekommer i förskolans verksamhet.

Artikel
Att arbeta med tillgänglighet är något som alla förskolor ska göra. Men vad innebär egentligen detta...
Artikel
Louise Lundgren är förskollärare på Lindängehus förskola i Malmö och är just nu inne i ett spännande...

Barnfri tid


För att kunna erbjuda en förskoleverksamhet som uppnår målen i läroplanen krävs en kompetent och engagerad personal med goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. En viktig pusselbit är tid. Självklart ska barnen ha tillräckligt mycket tid med de vuxna i sin närhet.  Men de vuxna måste också ha tillräckligt mycket tid på egen hand för att knyta ihop verksamheten – för att planera, dokumentera, reflektera, kommunicera och organisera. Det som ofta kallas barnfri tid är kanske tid utan barn i närheten men där närheten till barnen är stor och i högsta grad tid för barnens bästa! 

Artikel
Väl fungerande planeringsdagar som går hand i hand med det årliga systematiska kvalitetsarbetet och...
Artikel
När vi planerar förskolans verksamhet – gör vi det då utifrån läroplansmålen eller utifrån barnens i...

Barngruppen


Flera av de faktorer som påverkar verksamheten är både ganska svåra att förutsäga och att göra något åt. Hur många barn som kommer och framför allt vilka barn som dyker upp i augusti på inskolningen är inte något som avdelningen eller arbetslaget bestämmer själva. Men när det gäller de viktiga relationerna i gruppen, mellan barn och barn och mellan vuxna och barn, så kan arbetssätt, miljö, organisation och barnsyn göra stor skillnad. I det här temat tar vi upp både sådant som rör statistik och forskning kring barngruppen men också hur man kan förhålla sig till de varierande förutsättningar och individer som är själva kärnan i begreppet barngrupp.

Artikel
Med hjälp av långvariga par – ”lärkompisar” – kan barnen lära sig att utveckla sin samarbetsförmåga....
Artikel
Ärlighet varar längst. Berätta därför för vårdnadshavarna, på ett professionellt sätt, om dagen vari...

Barns rättigheter


I vårt tema om barns rättigheter hittar du material som rör likabehandlingsplanen, delaktighet, barnsyn, förhållningssätt till barn som skiljer sig lite från mängden och mycket annat. Du hittar självklart även barnkonventionen här om du känner att du behöver friska upp minnet kring innehållet i de 54 artiklarna. Dessutom hittar du bland annat teoretiska resonemang, förslag på aktiviteter och enkätfrågor som rör detta viktiga och ständigt aktuella område.

Artikel
I den här diskussionsövningen får du och dina kollegor ökad kunskap om barnkonventionens innehåll oc...
Artikel
I övningarna i artikelserien ”Leka och lära barns rättigheter” har ni gjort en djupdykning i barnkon...

Berättande


Berättandet finns i så mycket vi gör, även om vi inte alltid tänker på det! Våra berättelser i förskolan tar sig en mängd olika uttryck – det är muntliga sagor, visor och ramsor, bilder och skulpturer, danser, föreställningar och lekar. Att vara en bra berättare och en bra lyssnare går hand i hand. Och båda rollerna kräver en viss hantverksskicklighet. Nyfikenhet, kreativitet och inkännande men också kunskap om inledning och avslut, tonfall, kroppsspråk och mycket annat. Inte minst är det barnens berättelser som vi – om vi lyssnar tillräckligt noga – kan få förmånen att få dela.

Artikel
Val av bok, tidpunkt och plats är bara några av de faktorer som påverkar hur väl din högläsningsstun...
Artikel
När det är dags för Drag Queen Story Hour finns det inga gränser för fantasin. Under sagostunderna f...

Bokslokens boktips


Högläsning är ett prioriterat område i förskolan och urvalet av böcker som man väljer att arbeta med är viktigt. Men många pedagoger uttrycker att de har svårt att hålla sig uppdaterade om ny barnlitteratur. För att råda bot på detta har vi skapat serien Boksloken här på Förskoleforum. Här tipsar skolbibliotekarie Maria Heimer regelbundet om nyutgiven litteratur för barn i förskoleåldern. Serien består av korta, filmade boktips som också passar fint att dela med sig av till exempelvis barnens vårdnadshavare.

Artikel
▶️ Artikel med film. Sagan om den underbara familjen Kanin och rymdskeppet är en riktig mysrysare so...
Artikel
▶️ Artikel med film. Läs och lär om tusenfotingar, sniglar, snäckor, myror och maskar! Fantastiska s...

Coronatider


Coronapandemin vänder upp och ner på vardagen och förutsättningarna för förskolans verksamhet förändras. Här har vi samlat artiklar som ger både stöd och inspiration i coronatider.

Artikel
På förskolan Gläntan är pedagogerna mentalt förberedda på snabba förändringar under hösten. Covid-19...
Artikel
Hur skolar man in barn på bästa sätt under en pandemi när vårdnadshavarna helst inte ska komma in i...

De yngsta barnen


Forskning visar att de allra yngsta barnen kan och förstår mycket mer än vi anade för bara några år sedan. Den lilla individen grundlägger mycket tidigt allt från social kompetens och självkänsla till möjligheter att lära språk och matematik. I det här temat vill vi visa både vad forskningen säger och hur du praktiskt kan arbeta med de yngsta.

Artikel
De yngsta barnens förmåga att upptäcka omvärlden på så många olika kreativa och oförutsägbara sätt ä...
Artikel
Läroplanen tydliggör att barn i förskolan ska erbjudas en väl avvägd dagsrytm med både vila och akti...

Den viktiga leken


Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans. Men lek är inte oproblematisk. Kan vi förvänta oss att de leker av sig själva? Vad gör vi med de barn som inte leker? För hur ska vi stimulera barns lek? Hur påverkar vi vuxna leken? Och finns det "bra" och "dålig" lek? Det finns många frågor och vi hoppas att du i dessa artiklar hittar några av svaren!

Artikel
Guidad lek kan hjälpa barn att komma in i leken även om de inte kan språket. Men det gäller att ha f...
Artikel
På Vikingens förskola står leken alltid i fokus, inte minst i början av höstterminen när barnen ska...

Digitalisering


De digitala verktygen har gett många nya spännande möjligheter i förskolans värld, men ställer också nya krav. I det här temat hittar du både inspiration och konkreta tips för vardagen i förskolan, och resonerande artiklar som tar upp viktiga frågor om digitaliseringen i förskolan.

Artikel
I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18, står att ”barnen ska ges möjlighet att grundlägga...
Artikel
Att jobba med digitala verktyg är inte alls förbehållet inomhus. Det funkar lika bra utomhus, vilket...

Experiment


Naturvetenskapliga ämnen - kemi, biologi, fysik - men också matematik och inte minst teknik bygger i hög grad på ett experimenterande arbetssätt. Att ställa upp hypoteser, testa och se om det stämmer är ofta barnen bekväma med, för det är ju så de lär sig det mesta! Att experimentera och ta sig an en fråga eller ett problem som en forskare är inte bara kul utan också ett fruktbart pedagogiskt grepp för såväl barn som vuxna! Här hittar du flera roliga och lärorika experiment!

Artikel
I boken Naturvetenskapliga experiment – för förskolan och de tidiga skolåren finns 25 naturvetenskap...
Artikel
Vatten är gott att dricka, speciellt när det är varmt. I värmen är det också extra skönt att plaska...

Femåringarna


I det här temat har vi samlat artiklar som handlar om de ”stora” barnen på förskolan. Här hittar du till exempel förskolepsykolog Karin Österlunds artikelserie om femåringens utveckling, och Helena Ackesjös artiklar om övergången mellan förskola och förskoleklass. Temat fylls på efter hand med nya artiklar.

Artikel
På Smygehamns förskola samlar man sina femåringar på en och samma avdelning, och pedagogerna ser til...
Artikel
Pilgrimsvandring, sommarfest, utflykter och restaurangbesök. Det finns många sätt att "fira av" de s...

Flanosagor


Rim, ramsor och sånger med tillhörande bilder att skriva ut hittar du i detta tema. Här finns till exempel Fröken Flanos alla populära flanosagor och Clas Rosvalls underfundiga språklekar med fina bilder till.

Artikel
Lek med språket varje dag fram till jul med årets rimmande julkalender! Kalendern består av 24 språk...
Artikel
Påsken är snart här, och gissa vem som kommer på besök! Pedagogiska påskharen hälsar på, och har med...

Flerspråkighet


Idag möter förskolans pedagoger allt fler barn som tillägnar sig flera språk under sin tid på förskolan. Det kan vara barn som nyligen flyttat till Sverige med sina familjer och som i hemmet pratar ett annat språk. Det kan vara barn som har en förälder som pratar svenska och en förälder med ett annat modersmål. Det kan också handla om ett barn som pratar ett av Sveriges fem minoritetsspråk. I det här temat samlar vi artiklar som belyser flerspråkighet i förskolan ur olika perspektiv. 

Artikel
Guidad lek kan hjälpa barn att komma in i leken även om de inte kan språket. Men det gäller att ha f...
Artikel
Använd arbetslagets alla språkkunskaper och uppmärksamma inte bara de svenska högtiderna. Dra också...

Fortbildningspaket


I våra färdiga fortbildningspaket har vi samlat en rad artiklar i samma ämne i snygga och läsvänliga pdf:er, färdiga att användas för din egen fortbildning eller som en studiecirkel i arbetslaget. Här hittar du t.ex. populära Känsloskolan och Ann S Pihlgrens uppskattade serier om undervisning och undervisningsmiljöer.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om introduktion på förskolan – material lämpligt att använda som unde...
Artikel
En artikelsamling med artiklar om förskolans professionella begrepp – material lämpligt att använda...

Förskolans pedagogiska rum


Den miljö som förskolan bedriver sin verksamhet påverkar både barn och vuxna på många olika sätt. Men den är också betydelsefull för själva verksamheten, kanske mer än vi ibland tänker på. Vår omgivning, de rum och det material vi omger oss med kan i bästa fall utmana barn och vuxna till kreativt lärande och nyfiket utforskande med hög grad av delaktighet. I värsta fall kan miljön hindra oss från att uppnå en god kvalitet i arbetet tillsammans med barnen. Med det sagt kan faktiskt även den mest hopplösa lokal husera en fantastisk verksamhet, men då är det trots miljön och inte tack vare den.

I det här temat tar vi upp teoretiska funderingar på miljöns roll för pedagogiken tillsammans med en massa härlig inspiration från nytänkande, flexibla och demokratiska förskolor runt om i landet.

Artikel
Fördelarna med att bjuda in såväl barn som föräldrar till att själva vara delaktiga i utformningen a...
Artikel
Pedagogisk miljö, delaktighet och inflytande är begrepp som diskuteras flitigt inom pedagogisk forsk...

Förskoleklass


För barnen och föräldrarna utgör förskoleklassen en viktig bro mellan att vara förskolebarn till att bli skolelev med läxor i ryggsäcken och gympapåsen i handen. För personalen kan det vara en spännande smältdegel där skollärare tar intryck av förskollärare och vice versa. Men det kan också vara en arena där olika kulturer och traditioner kolliderar. För politikerna verkar förskoleklassen ibland vara en buffert när barnkullarna är stora och förskolorna blir överfulla eller tvärtom... Artiklarna vi presenterar i det här temat hoppas vi ska ge svar på en del frågor, vara diskussionsunderlag till andra och ge spännande inspiration för dig som arbetar i eller är nyfiken på förskoleklassen!

Artikel
▶️ Artikel med film. Inför övergången till förskoleklassen behöver förskolans personal lämna över in...
Artikel
▶️ Artikel med film. Kunskaper och en positiv lärandeidentitet är två viktiga faktorer för barnets f...

Genus


För att vända detta måste vi först börja med oss själva och vårt eget synsätt - det säger de flesta som sysslar med detta, såväl forskare som praktiker. Ett sätt är att läsa mer, diskutera med kollegorna, observera och reflektera över den egna förskolans praktik. I det här temat presenterar vi både kunskap, diskussionsunderlag och praktiska tips. Förhoppningsvis kan ni använda er av det på vägen mot att fortsätta att skapa en förskola som öppnar spännande möjligheter för alla barn, oavsett om de är pojkar eller flickor.

Artikel
Mycket kommunikation från förskolan till barnens föräldrar gäller kläder – för inomhusbruk och utomh...
Artikel
Lyfta upp det gemensamma kulturarvet? Ge utrymme för samtal om tro och livsåskådning? Förbereda barn...

Goda och nyttiga mellanmål!


Att hitta på goda, nyttiga och smidiga mellanmål till förskolans barn varje dag är en konst! Här hittar du inspiration för att undvika att hamna i "fil-fällan" eller "smörgås-träsket". Självklart finns tips på både fil och smörgåsar - men förhoppningsvis med lite knorr - tillsammans med en rad andra roliga rätter!
Artikel
Nu är de röda, doftande och redo att plockas. Smaken i naturens egna små gubbar är svår att överträf...
Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus...

Hållbar utveckling


En klassisk definition av begreppet hållbar utveckling finns i Brundtlandrapporten som skrevs 1987 på uppdrag av FN: ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” För att kunna arbeta medvetet med den här typen av grundläggande värderingar är det viktigt att all personal tänker igenom vad det innebär och att man kommer fram till en gemensam linje som alla kan känna sig bekväma i. Nästa steg är att synliggöra och lyfta fram det som görs så att det blir ett lärande för såväl barn som personal och föräldrar – för vår gemensamma framtids skull.

Artikel
Vad finns det för barnlitteratur på temat miljö och hållbar utveckling? Skolbibliotekarie Maria Heim...
Artikel
Vatten är gott att dricka, speciellt när det är varmt. I värmen är det också extra skönt att plaska...

Högläsning


Högläsning och samtal om det lästa är en viktig del av förskolans uppdrag. I det här temat får du både teoretiska artiklar om högläsningens betydelse och många användbara tips om hur du vässar din högläsningsteknik, skapar egna sagor, lyckas med högläsningsstunden och mycket mer.

Artikel
▶️ Artikel med film. Boksloken är tillbaka med ett nytt spännande boktips. Den här gången får vi vet...
Artikel
▶️ Artikel med film. Under vinjetten Boksloken tipsar bibliotekarie Maria Heimer om ny intressant oc...

Höst


Hösten är full av ”både och”. Det är roligt både att få komma igång med all verksamhet igen och lite vemodigt att sommarledigheten tog slut så fort... Det är både tid för eftertanke och för aktivitet. Härligt krispiga, klara dagar varvas med mörka regn- och ruskdagar. Explosionen av höstlövens klaraste färger övergår efter hand till grått, brunt och svart. Hösten inbjuder till både utomhusvistelse och inomhusmys... Här hittar du artiklar som vi hoppas ska inspirera dig att lyfta fram det bästa av hösten tillsammans med barnen på förskolan!

Artikel
Ljus på gravar och i pumpor, hedrande av de döda och barn som busar i höstmörkret. I månadsskiftet o...
Artikel
Fira Halloween genom att lyfta fram matematiken! Vilka former kan du se på bilden? Vilken pumpa är s...

Inomhusmiljö


Inomhusmiljön befinner vi oss i varje dag, men ofta tänker vi inte på hur mycket den påverkar oss. Det kan vara bra att regelbundet fundera över vilken roll inomhusmiljön spelar för förskolans pedagogiska verksamhet, barnens utveckling och lärande. Och inte att förglömma, hur den påverkar allas fysiska och sociala arbetsmiljö. Behoven varierar ständigt utifrån verksamhetens inriktning och de människor som just då befinner sig där. Forskning blandas i det här temat med reportage från olika verksamheter, det finns tips och idéer för att ni ska kunna vidareutveckla er inomhusmiljö.

Artikel
Språktorget, musik- och dramatorget, ateljén och rörelsetorget är navet i undervisningen på Ängslyck...
Artikel
Pedagogisk miljö, delaktighet och inflytande är begrepp som diskuteras flitigt inom pedagogisk forsk...

Inskolning/Introduktion


Under barnens första veckor i förskolan lägger man grunden för ett ömsesidigt förtroende – ett förtroende som är betydelsefullt för hur den fortsatta förskoletiden kommer att gestalta sig för alla inblandade. Att hela tiden utveckla inskolningen/introduktionen för att möta föräldrar och barns behov är viktigt. Här hittar du material som kan stödja den utvecklingen.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om introduktion på förskolan – material lämpligt att använda som unde...
Artikel
Hur skolar man in barn på bästa sätt under en pandemi när vårdnadshavarna helst inte ska komma in i...

Jul


Julen är vinterns stora högtid. Mitt i det djupaste vintermörkret glittrar levande ljus, stjärnor – och massor av färgglada och fantasifulla elbelysningar. Nya traditioner seglar upp bredvid de gamla, och vi kan välja aktiviteter som ger alla barn glädje av julen oavsett religiös tillhörighet. Med lite påhittighet är det inte heller svårt att få in både språkutveckling, matematik och naturvetenskap i de vanliga julförberedelserna. I Förskoleforums jultema finns många förslag. 

Artikel
Det är viktigt att alla på förskolan är informerade om ett barn är nötallergiker.
Artikel
Lek med språket varje dag fram till jul med årets rimmande julkalender! Kalendern består av 24 språk...

Kommunikativa problem


Att uttrycka sig, bli förstådd och uppfatta vad andra säger är grundläggande kommunikativa byggstenar. De allra flesta barn lär sig efter hand den svåra konsten att kommunicera via språket. Men vissa barn möter svårigheter på vägen. Kommunikativa svårigheter hos barn kan yttra sig på många olika sätt och ha många olika orsaker. Ordförråd, uttal och förståelse för sammanhanget kan vara områden som är vanligt att barn har problem med. Och de bakomliggande orsakerna kan handla om oralmotoriska svårigheter, hörselnedsättningar, hänga ihop med neuropsykiatriska funktionsvariationer och mycket annat. I vårt tema har vi samlat både inspiration och fakta för att du som möter de här barnen ska kunna ge dem ett bra stöd när de är i förskolan.

Artikel
Heshet är en vanlig åkomma bland både vuxna och barn. Den vanligaste orsaken till heshet hos barn är...
Artikel
Barn ritar för att uttrycka sig, förstå, skapa sammanhang, gestalta, bearbeta och lösa problem. Men...

Kooperativt lärande


Artikel
Med hjälp av långvariga par – ”lärkompisar” – kan barnen lära sig att utveckla sin samarbetsförmåga....
Artikel
Med hjälp av långvariga par – "lärkompisar" – kan barnen lära sig utveckla sin samarbetsförmåga. Men...

Kroppen


Självkänsla, glädje, skam och otillräcklighet är bara några av de känslor som hänger samman med barns syn på kroppen. I det här temat hittar du artiklar om integritet och kroppskännedom, och får förslag till hur ett gott kroppsligt självförtroende kan främjas i förskolan. Här får du också perspektiv på frågor som rör kroppsideal och vuxnas och barns syn på vikt.

Artikel
Genom Metoo-uppropet uppmärksammades det att många barn utsätts för övergrepp. Förskoleforums barnrä...
Artikel
Skriften Stopp! Min kropp! från Rädda Barnen används av många förskolor som stöd när man pratar med...

Känsloskolan


Allt fler förskolor arbetar medvetet och strukturerat med barns känslor. Behovet tycks öka och därmed också efterfrågan på kompetensutveckling och konkret material till dem som arbetar i förskolan. I denna artikelserie får du läsa om känslor, hur du kan arbeta med känslor i barngrupp samt hur vi kan påverka oss själva och skapa resursrika sinnestillstånd.

Artikel
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns...
Artikel
Hur kan teater och drama utveckla barns självkännedom, medkänsla och inlevelseförmåga med andra? Hur...

Läs och skriv


Barns tidiga läs- och skrivutveckling är så mycket mer än bara bokstäver. Att lära sig att symboler – exempelvis bokstäver – kan ha en kommunikativ funktion eller vad man kan uppnå genom att läsa och skriva är minst lika viktigt som att lära sig A, B och C. För att stimulera barns läs- och skrivutveckling är förskolans arbete oerhört viktigt. Här spelar ett medvetet förhållningssätt hos pedagogerna och en språkstimulerande miljö stor roll.

Läs mer om den tidiga språkutvecklingen och hur den kan lyftas ännu mer i förskolans vardag i det här temat! 

Artikel
Pedagogiska påskharen gömmer inte ägg, utan bokstäver – och på väldigt kluriga ställen. Med 29 rimma...
Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och sk...

Nationella minoriteter


Lpfö 18 tydliggör att alla förskolor ska undervisa om de nationella minoriteternas språk och kultur, oavsett om förskolan har barn från dessa grupper eller inte. Hur man ska göra detta är inte alltid självklart. I det här temat får du inspiration och stöd för arbetet.

Artikel
På Charlottendals förskola i Luleå blomstrar de nationella minoritetsspråken nordsamiska, meänkieli...
Artikel
Med hjälp av bland annat språkbad, kulturväskor och QR-koder arbetar förskolorna i Luleå kommun för...

Naturvetenskap


För många känns det främmande att arbeta med fysik, kemi och biologi i förskolan. Men idag lägger förskolans läroplan betydligt mer tyngd vid naturvetenskap än den gjort tidigare. Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse, sin förståelse kring och sin kunskap om kretslopp, djur och växter samt kemiska processer och fysikaliska fenomen. För dig som arbetar i förskolan är det alltså dags att ta tillvara de vardagliga aktiviteterna och miljöerna och nyttja dem som redskap för enkla naturvetenskapliga undersökningar utifrån barnens egna frågor och nyfikenhet. I det här temat finner du inspiration, tips och råd för att kunna ta dig an detta spännande äventyr tillsammans med barnen.

Artikel
▶️ Artikel med film. Boksloken är tillbaka med ett nytt spännande boktips. Den här gången får vi vet...
Artikel
I boken Naturvetenskapliga experiment – för förskolan och de tidiga skolåren finns 25 naturvetenskap...

NPF i förskolan


Debatten går stundtals hög när det gäller NPF, d.v.s. neuropsykiatriska funktionsvariationer. Olika vetenskapliga rön, metoder, verktyg och personliga erfarenheter ställs mot varandra. I vårt tema vill vi låta många röster få komma fram, för att du dels ska kunna hålla dig uppdaterad och dels kunna ta ställning själv. Allt för att förskolan ska vara så bra som möjligt för alla barn – oavsett individuella förutsättningar.

Artikel
För den som har en annorlunda perception kan det vara svårt och extra krävande att förstå och tolka...
Artikel
För barn med en annorlunda perception kan tolkningen och hanteringen av sinnesintryck kräva oerhört...

Nyanlända barn


Till vårt land kommer människor som har lämnat allt som varit välbekant för en okänd tillvaro långt hemifrån. Detta är något som lämnar djupa spår hos många barn. Förskolan möter dem med uppdraget att se till barnets bästa, och forskning visar att förskolans personal kan spela en viktig roll för läkningen av barn med otäcka och skrämmande erfarenheter i bagaget.

I det här temat hittar du främst artiklar som ger stöd i just detta viktiga arbete – att möta barn med erfarenhet av svåra upplevelser. 

Men arbetet med nyanlända barn handlar ju om mer än så. I temat Flerspråkighet hittar du t.ex. kunskap och praktiska råd i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.

Artikel
Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt? Hur bemöter man nyanlända barn, eller flerspråkiga...
Artikel
I arbetet med avhandlingen som Med andra ord – samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända...

Närmiljön


Oavsett om förskolan ligger i stan eller på landsbygden brukar det i närmaste samhälle finnas gott om värdefulla utflyktsmål. Bibliotek, kommunala lekplatser och parker är klassiker, men det finns också en mängd lite mer udda resurser i närmiljön. Varför inte utforska geometri i en kyrkobyggnad, beskåda offentliga konstverk eller besöka lokala företag? I det här temat har vi samlat inspiration för hur ni tillsammans kan dra mesta möjliga nytta av de resurser ni har i närmiljön.
Artikel
Alla förskolor kan inte erbjuda varierade rörelsemöjligheter och utmaningar bara genom den egna utem...
Artikel
I skog och mark finns mängder att upptäcka året om. Spana efter spännande djurspår, studera mossor o...

Odla på förskolan


Genom att odla på förskolan får barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om naturens kretslopp, återbruk och hållbarhetsfrågor. I det här temat får du praktiska råd och inspiration som hjälper er att lyckas med ert odlingsprojekt.

Artikel
Nu finns en grön önskan om grönska – även på förskolorna. Enligt en ny undersökning från Plantagen t...
Artikel
Vilka redskap behöver man för att odla? Varför måste man vattna? Har du varit inne i ett växthus någ...

Pedagogiskt ledarskap


En förskola är en arbetsplats där relationer och utveckling helt naturligt står i centrum. Här arbetar människor som är intresserade av andra människor. Barnen växer och utvecklas under sin tid på förskolan och det gör även personalen i sina respektive yrkesroller. I botten måste alltid finnas en respekt och en lyhördhet för personal, barn och föräldrar för att lyckas.

I temat Pedagogiskt ledarskap kommer vi lyfta fram förskolechefens viktiga roll för att skapa en trygg miljö och en engagerad verksamhet som drivs i enlighet med styrdokumentens intentioner.

Artikel
För att alla resurser i ett arbetslag ska tas till vara i utbildningen, behöver kunskap, kompetens o...
Artikel
Förskollärare och barnskötare har olika roller men behöver hjälpas åt för att erbjuda alla barn en g...

Påsk


I påsktider hälsar vi våren välkommen med små kycklingar, harar och härliga pasteller. Äggen färgas för att pryda vårt påskbord och utstyrda i förkläden, hucklen, hattar och fjädrar drar små påskkärringar och påskgubbar till Blåkulla. Här finns tips på allt från bomullslamm till krukkycklingar och många andra tips på skapande. Du kan läsa om hur du kan marmorera, måla eller koka äggen med lökskal för att färga dem vackert. I det här temat hittar du också mer om ursprunget till traditionerna, vad man gjorde förr i tiden runt påsk och hur påsk firas idag på olika håll i Sverige och i andra kulturer.

Artikel
Rödkindade påskgubbar och påskkärringar som önskar glad påsk. Det kan tyckas som en söt tradition me...
Artikel
Påsken är snart här, och gissa vem som kommer på besök! Pedagogiska påskharen hälsar på, och har med...

Reggio Emilia


Tankarna och arbetssättet som har sitt ursprung i den lilla italienska staden Reggio Emilia har i dag spritt sig över världen. Grunden är att se varje barn som en kompetent individ värd att lyssna på tillsammans med ett arbetssätt som tar tillvara varje barns eget uttryckssätt. Reggio Emilia är ingen färdig pedagogik utan en inspirationskälla att ösa ur. Varje förskola, arbetslag och individuell pedagog tar in barnsynen och arbetssättet och skapar ur detta något unikt. Den här utvecklingsprocessen pågår ständigt och var och en har kommit olika långt i sina tankebanor. Här hittar du därför både mer grundläggande artiklar för dig som är i startgroparna och inspirerande reportage och nya forskningsrön för dig som länge arbetat Reggio Emilia-inspirerat. (Foto: Mats Klockljung från förskolan Barncompaniet i Boden)

Artikel
På Lindängehus förskola i Malmö har man ett projekterande arbetssätt. Här är det projekten som står...
Artikel
Sara Folkman har studerat lyssnandet i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. Hennes licentiatavh...

Rytmik


Tiden står stilla och hela barngruppen förenas i glädjen över att få spela, klappa, trumma, röra sig och sjunga i takt tillsammans! Glädjen i musiken är universell och människor har i alla tider uttryckt sig genom rytm och musik. I rytmen finns nyckeln till mycket annat – språk, matematik och förståelse för begrepp som tid, kraft och rum. Men rytmiken är betydelsefull i sig själv också då det är en viktig grundsten för att kunna och våga uttrycka sig musikaliskt! I det här temat hittar du både fördjupning och praktisk rytmikinspiration.

Artikel
Pedagogiska påskharen tittar fram igen! Ladda ner påskharens flanobilder nu, och räkna och rimma på...
Artikel
Stallbacken är Mölndals första förskola med musikinriktning. Uppbyggnadsarbetet med en ny förskola,...

Rörelse


Barn är nästan aldrig stilla, utom kanske när de sover. De rör sig hela tiden. Och det är precis så det ska vara, för det är nyttigt för både kroppen och knoppen att hoppa och springa, dansa och leka, snurra och krypa, smyga och cykla. I förskolan behöver man oftast inte väcka barnens lust att röra sig. Utmaningen är istället att ta vara på rörelseglädjen och samtidigt ge barnen möjlighet att utveckla sin motorik och sin kroppsuppfattning! Här hittar du både teoretiska resonemang och praktiska tips och idéer kring barn och rörelse!

Artikel
Hur ska barnen gå och stå? Hur utvecklas benen och fötterna och vad kan anses vara normalt respektiv...
Artikel
När olika påfrestningar eller krav från omgivningen blir för stora är det inte bara vuxna som kan kä...

Samlingen


Sedan barnträdgårdarnas tid i början av 1900-talet har samlingen haft en central roll i den pedagogiska verksamheten för små barn i Sverige och den följer vissa givna ”regler”. I mindre grupper samlas barn och vuxna en stund varje dag. Tillsammans i en cirkel gör man några i förväg planerade aktiviteter bl.a. i syfte att skapa gemenskap, lärande och förbereda barnen inför skolan. Den som leder samlingen ser till att alla i gruppen blir sedda och att man inte pratar i mun på varandra. Känner du igen det? Men trots att det är ett så vanligt inslag i förskolans verksamhet finns förvånansvärt lite skrivet om samlingen. Här vill vi samla aktuell forskning, diskussion och reflektion kring samlingen tillsammans med inspirerande tips och idéer.

Artikel
Har du tänkt på att en femma ser lite grand ut som en gungstol! Och visste du att man kan räkna till...
Artikel
Har du tänkt på att en fyra ser ut som en uppochnervänd stol! Och visste du att man kan räkna till ”...

Sommar


Under sommaren unnar vi oss att ta det lite lugnare och med färre barn i barngrupperna kan vi improvisera och följa barnens egna vindlande spår med fantasin som vägledare. Under sommaren njuter både barn och vuxna av solen och värmen och leken går nästan av sig själv. Det finns mycket som passar bäst att göra under just den varma årstiden – här hittar du idéer för roliga och inspirerande aktiviteter för såväl sommarsol som ruskväder men också viktig information om solen, insekterna och andra ”sommarplågor”.

Artikel
Att vara ute i solen är härligt för alla, både barn och vuxna, och det inspirerar till fysisk rörels...
Artikel
Att vara ute i solen är härligt för alla, både barn och vuxna, och det inspirerar till fysisk rörels...

Språkutveckling


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling.

Artikel
▶️ Artikel med film. Språkutveckling hör till de viktigaste områdena i förskolans läroplan och är ce...
Artikel
▶️ Artikel med film. I fyra filmade korta föreläsningar konkretiserar Maria Heimer högläsningen. Den...

Sång och musik


Att sång och musik sedan länge har en viktig roll i förskolan är inte svårt att förstå. Både att lyssna på musik och att skapa egen musik med instrument och röst påverkar såväl kropp som knopp. Vi kan fysiskt känna musiken i hela kroppen och nästan ta på höga toner och basgångar samtidigt som fötterna vill dansa och rumpan vill skaka loss. Men toner, rytm och sång påverkar också vår stämning och våra känslor, musiken framkallar minnen och inte minst, den hjälper oss att lära oss saker.

I det här temat hittar du allt från roliga sånger att sjunga till resonemang kring och praktiska tips på hur musiken kan användas i allt från matematik och språk till skapande och motorik!

Artikel
Att sjunga är både mysigt och roligt. Här bjuder logoped Elvira Ashby på tips för hur man kan göra s...
Artikel
Här bjuder Sander & Gander på en ny sång, ”Kung Krabba”. Den festglada krabban samlar sina vänne...

Särskild begåvning


Barn med särskild begåvning, särbegåvning, kan ibland vara svåra att identifiera och bemöta i förskolan. Missförstånd och frustration kan lätt uppstå. En grundläggande förståelse för fenomenet särskild begåvning är därför viktig. I det här temat hittar du både forskningsbaserade artiklar och reportage.

Artikel
För ett år sedan startades The Rainbow, Sveriges första förskola för särbegåvade barn. I dag får 18...
Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grun...

Sömn och vila


I dagens samhälle är aktivitet och rörelse det som lyfts fram mest. Men vilostuden och konsten att vara stilla är minst lika viktigt för både små och stora. Det är viktigt att tidigt lära sig konsten att kunna koppla av och somna, att ta sig tid för återhämtning och låta kroppen och knoppen bearbeta nya intryck och färdigheter. På förskolan är intrycken intensiva och energikrävande - behovet av att sova överrumplar ibland de minsta mitt i maten. Efter hand förändras barnens dygnsrytm och uppevila blir allt vanligare. De individuella skillnaderna är självklart också stora och det är en konst att hantera trötta, sovande, nymornade och pigga barn under några timmar runt lunch varje dag. Om detta och mycket mer handlar artiklarna i temat Sömn och vila.

Artikel
Här kan du skriva ut en föräldrainformation med fakta om barns sömn. Artikeln beskriver hur barns sö...
Artikel
Varför är små barn ofta mer lättväckta än äldre barn? Hur mycket behöver barn sova i olika åldrar? V...

Teknik och kreativitet


Teknik finns som en naturlig del i vår vardag – vi tar den för given och märker den framför allt när det är något som inte fungerar. Men den finns omkring oss dygnet runt. Att urskilja och utforska teknik i vardagen är ett område som den reviderade läroplanen för förskolan lägger mer fokus på än tidigare.

Teknik är så mycket mer än de komplicerade maskiner man kanske först kommer att tänka på och finns i alla fiffiga saker vi människor skapat för att lösa problem. Det kan handla om att skydda sig från väder och vind, att laga mat och att sova bekvämt. Dörrhandtaget, potatisskalaren och örngottet är alltså teknik. Med frågorna ”Vilket problem löser detta?” samt ”Hur har man löst problemet?” kan vi komma långt i uppdraget att urskilja teknik i vardagen. Kreativitet är nära besläktat med teknik  och genom att ställa frågan ”Går det att lösa detta på något annat – kanske bättre – sätt?” kommer vi att sätta igång kreativiteten och problemlösningsförmågan hos alla, både barn och vuxna! Med alla nyfikna och kreativa förskolebarn är detta en spännande och lärorik resa att ge sig ut på!

 

Artikel
Hur kan man jobba med programmering, problemlösning och olika begrepp utan att ha ett enda digitalt...
Artikel
Programmering handlar om matematik, problemlösning, olika begrepp, undersökande och reflekterande, m...

Upptäck naturen


Att komma ut i naturen är en viktig del i de flesta svenska förskolors verksamhet och innebär både lek och lärande för barnen. Under utevistelsen kommer barnens egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck i fokus. Och genom att vara ute och utforska skog, äng, fjäll, sjö och hav ökar barnens välmående och upptäckarlusta! Här hittar ni inspiration i teori och praktik för att fortsätta upptäcka naturen!

Artikel
Gör skogsutflykten säkrare genom en riskbedömning, tipsar sjuksköterskan Marit Berglund. Även om sko...
Artikel
När vi pratar om digitala verktyg i förskolan är natur knappast det första vi tänker på. Men digital...

Utomhusmiljö


En förskolas utomhusmiljö är en viktig del av den pedagogiska verksamheten. Forskningen visar tydligt att tillgång till en utmanande och flexibel förskolegård stödjer barnens utveckling, såväl fysiskt som psykiskt och socialt. Att kunna ta sig till varierande miljöer utanför förskolans grindar är också en stor tillgång – oavsett om det blir en tur till parken, skogen, staden, stranden, fjället eller bäcken. Att tillsammans med förskolans pedagoger vistas i trygga miljöer som stödjer lek och upptäckarlusta vidgar barnens värld. I vårt tema om utomhusmiljön samlar vi artiklar om såväl förskolegården som om närmiljön och ger tips på hur närmiljön kan användas som lärmiljö!
Artikel
I enlighet med Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer bedriver förskolan nu till sto...
Artikel
Nu går vi in i vår andra termin av anpassningar utifrån Covid-19. Runt om i landet ser anpassningarn...

Utveckling och karriär


Att utvecklas och utforska nya utmaningar är något som gör det stimulerande och roligt att jobba. Ofta kan vi få det i vår vardag genom att vi hela tiden möter nya människor med nya behov och förutsättningar. Men ibland behövs också att man tar ett ordentligt steg framåt. Ansöka till och gå en kurs, fånga en möjlighet att fördjupa och specialisera sig inom ett visst område. Söka en ny tjänst.  I det här temat lyfter vi fram möjliga utvecklings- och karriärvägar och låter människor som tagit klivet få inspirera genom sina berättelser.

Artikel
Utvecklingspedagogens arbete har förändringsprocesser i fokus och innebär många möten med pedagoger...
Artikel
Hur är det att arbeta som förste förskollärare? Vilka utmaningar finns och varför väljer man att bli...

Utvecklingssamtal


Utvecklingssamtalet ger möjlighet att tillsammans med barnet och vårdnadshavarna stanna upp mitt i den hektiska vardagen och reflektera mer fokuserat över det enskilda barnets förutsättningar för lärande och utveckling. I det här temat hittar du allt från konkreta tips för lyckade utvecklingssamtal till betraktelser över samtalets betydelse i verksamheten.

Artikel
I den här artikeln får du en processbeskrivning att utgå från i planeringen av förskolans utveckling...
Artikel
Tidiga utvecklingssamtal är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet för Almby förskoleområ...

Vardagen


För barnen är det kända och regelbundna både en viktig trygghet och en slags klocka under förskoledagen. Men hur kan man ge de dagligen återkommande situationerna mer betydelse? Hur kan man se barnens lärande i vardagsrutinerna? Och hur kan man undvika slentrian och ta en aktiv och medveten roll som pedagog?

Artikel
För att förskolans uteverksamhet ska fungera behöver barnen kläder som är anpassade för årstid och v...
Artikel
Här berättar pedagoger från två förskolor om varför man valt utevila på deras förskolor, hur de ordn...

Vatten


Blänkande, porlande, glittrande lockar vattnet i bäckar, pölar, hinkar och kranar. Teknik, naturvetenskap, matematik, språk, skapande ... det finns ingen ände på områden där vatten finns med och kan användas för att leka och lära. Här har vi samlat aktiviteter, inspirerande reportage och viktiga fakta för dig som vill arbeta vidare med vatten tillsammans med barnen.

Artikel
Var kan man hitta vatten? I vilka former finns det? Vad kan man göra med det? Med de här samtalskort...
Artikel
Vatten är gott att dricka, speciellt när det är varmt. I värmen är det också extra skönt att plaska...

Vinter


Vintern är nog den årstid som tydligast visar hur långsträckt Sverige är. Längst i norr präglas vintern av snö i drivor, skidspår och skridskobanor, i söder ofta av snöblask och pinande vind. Men i hela landet brukar det trots allt bjudas på många fina vinterdagar. Här hittar du inspiration och idéer för att ta vara på möjligheterna!

Artikel
Barn blöter ofta ned sig när de leker utomhus, och blir lättare nedkylda än vuxna. Nedkylningen kan...
Artikel
Alla som haft tjocka vantar på sig och samtidigt försökt bygga något eller göra något finmotoriskt,...

Vår


Våren är en härlig tid och inspirationen kommer nästan av sig själv! Det finns så mycket att göra och det mesta känns roligt och spännande. Naturens förvandling, där färgskalan går från grått, vitt och brunt till saftigt grönt och skira pasteller hjälper säkert till. Likaså solen som värmer våra vinterstela kroppar och gör att det börjar sprudla som sockerdricka från tårna upp till huvudknoppen! I det här temat hittar du härliga, roliga och lite tokiga saker att hitta på med barnen under våren!
Artikel
Under våren 2020 har Förskoleforum publicerat runt hundra nya artiklar. Kanske har du missat någon a...
Artikel
Vilka redskap behöver man för att odla? Varför måste man vattna? Har du varit inne i ett växthus någ...

Yrkesrollen


Vad innebär det egentligen att vara förskollärare? Barnskötare? Förskolechef? Många har synpunkter på det. Från lärarutbildare, politiker, tjänstemän och föräldrar till de yrkesverksamma i förskolan själva. Styrdokument reglerar det formella ansvaret och förskolans uppdrag. Men det finns lika många sätt att tolka och omsätta styrdokumenten i praktiken som det finns personer anställda inom förskolan. Det är här professionalismen kommer in. Att sätta ramar, att inte låta dina personliga tyckanden påverka om de står i strid med uppdraget eller det arbetslaget kommit överens om och att ge alla barn och föräldrar samma möjligheter. Det här temat handlar om dig som arbetar i förskolan och det som påverkar de yrkesroller som finns i förskolan.

Artikel
För att alla resurser i ett arbetslag ska tas till vara i utbildningen, behöver kunskap, kompetens o...
Artikel
Förskollärare och barnskötare har olika roller men behöver hjälpas åt för att erbjuda alla barn en g...

Återbruk och hållbarhet


I förskolans uppdrag ingår att främja respekten för vår gemensamma miljö. Ett vanligt uttryck är att barn inte gör som vi säger, de gör som vi gör (ett uttryck som förresten stämmer lika bra på vuxna…). Att värna våra gemensamma resurser genom återbruk och i vardagen visa respekt för allt som lever och växer i vår omgivning är ett sätt att praktiskt uppleva vad en hållbar livsstil kan innebära. I det här temat hittar du artiklar som ger ökad kunskap och inspiration till ett fortsatt arbete med återbruk och hållbarhet i praktiken.

Artikel
Emil Spanos, kock på Norrboda förskola i Upplands Bro, lagar varje dag genomtänkt och lyxig mat från...
Artikel
Varje år slänger vi stora mängder kläder och även om vi blir allt bättre på att lämna till återvinni...