Boktips: Att styra förskolan med värdegrund

Publicerat

Kulturell mångfald präglar arbetet i många förskolor i dag. I Att styra förskolan med värdegrund diskuteras hur begreppet värdegrund kan förstås samt de svårigheter och möjligheter som uppstår i mötet mellan olika kulturer, mellan förskola och hem och inom förskolans personalgrupp.

”Vad händer om det som de vuxna där hemma och det som pedagogerna i förskolan visar barnen i handling inte stämmer överens? (…) Detta tål att reflekteras över och utgör en av de stora pedagogiska utmaningarna att ta sig an i förskolan.” (s. 16)

Med ovanstående ord lyfter Bim Riddersporre i ett inledande kapitel fram det centrala temat i boken Att styra med förskolan. Förskolan präglas i dag av social, etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald, och ibland uppstår motsättningar när förskolans värdegrund möter medarbetares eller vårdnadshavares värderingar och traditioner.

Barn behöver omges av trygga och tydliga vuxna, men riskerar att hamna i en förvirrande korseld av vuxnas olika uppfattningar och övertygelser, trots att alla vill deras bästa.

Öppnar upp för reflekterande samtal och diskussioner

I Att styra med värdegrund skriver sju författare om hur olika värdegrundsrelaterade problem i mötet mellan hem och förskola kan förebyggas och hanteras för barnets bästa. Alla exempel i boken syftar till att öppna upp för reflekterande samtal och diskussioner kring förskolans värdegrundsuppdrag.

I boken behandlas värdegrunden i de nationella styrdokumenten, dilemman och resurser som mångfald och värdegrunden medför, och den många gånger svåra föräldrakommunikationen i förskolan. Även de juridiska krav som ställs på förskolans värdegrundsarbete, liksom på förskolors främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande behandling och diskriminering, diskuteras i boken.

Att styra förskolan med värdegrund är ett samarbete mellan forskare, utbildare, praktiker och jurister och riktar sig till såväl verksamma som blivande rektorer, förskollärare och barnskötare.

Om boken

Titel: Att styra med värdegrundRiddersporre_200.jpg
Av: Bim Riddersporre och Magnus Erlandsson (red.)
Antal sidor: 146
Utgiven av: Studentlitteratur 2022

Om redaktörerna: Bim Riddersporre, leg. psykolog, leg. logoped och fil.dr i psykologi. Tidigare universitetslektor i Malmö, nu aktiv som föreläsare, konsult, forskare och författare. Bim har forskat och skrivit många böcker för förskolan och inom ledarskap. Magnus Erlandsson är fil.dr i statsvetenskap och lektor i ledarskap vid Malmö universitet.

Övriga medverkande författare: Hanna Cinthio, Linn Eckeskog,
Gezim Isufi, Magnus Jonasson och Jonas Stier.


Artikelfoto: Shutterstock.com