Boktips: Den inkluderande förskolan – en handbok

Publicerat

Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt? Hur bemöter man nyanlända barn, eller flerspråkiga barn? Och hur kan det viktiga samarbetet med föräldrar utvecklas? Läs Pia Håland Anvedens bok Den inkluderande förskolan.

Den kulturella mångfalden i förskolan ställer höga krav på personal och chefer, men erbjuder också rika möjligheter till engagerande möten med barn och en stark känsla av att kunna göra skillnad.

För att förskolan ska kunna ge alla barn bästa möjliga förutsättningar krävs en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån där lek, omsorg och trygghet förenas i en genomtänkt praktik. Det är just detta som Pia Håland Anveden tagit fasta på i sin bok.

På vilket sätt är din bok intressant för all personal i förskolan?

– Förskolans pedagoger kan känna osäkerhet och oro vad gäller flerspråkiga barn och barn som nyligen kommit till Sverige: Gör vi rätt eller fel? Hur arbetar vi om barnet inte kan svenska? Vilka råd ger vi till föräldrarna och hur kommunicerar vi med dem utan gemensamt språk? Vad säger forskningen och hur vet vi att vi väljer rätt väg? I boken ger jag svar på dessa och många andra frågor riktade till den alltmer internationaliserade förskolan, berättar Pia Håland Anveden.

Vad har varit dina största utmaningar i bemötandet av nyanlända barn? Hur hanterade du det?

– De största utmaningarna har varit att få barnen och deras vårdnadshavare att känna trygghet och tillit till förskolan i sitt nya hemland. Alla sinnesintryck är nya inklusive språket och vardagskulturen. Att se när barnen börjar erövra lekens alla möjligheter och skrattar av ren glädje, ja det är den största gåvan den pedagogiska personalen kan få och ett bevis för att de gjort ett fantastiskt arbete.

I boken ger du många tips på språkutvecklande arbetssätt knutna till förskolans läroplan. Kan du ge något exempel?

– Några av de viktigaste är våra attityder till barnen och respekten för att alla barn är unika och har för oss okända kunskaper. Men positiv attityd är inte nog, utan därtill ska barnen få del av ett rikligt litterärt utbud och strukturerad verksamhet med tillgång till en mängd språklig stimulans under dagens alla aktiviteter och göromål. Att lyfta fram barnens alla språk och därmed göra dem synliga i deras vardag är viktigt för en positiv identitetsutveckling och alls inget som hotar deras tillägnande av svenska.

Mer om boken

Bokens olika kapitel tar upp vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär, hur man bemöter nyanlända barn, hur barnens förkunskaper och intressen kan kartläggas och hur det viktiga samarbetet med föräldrar kan utvecklas.

Utöver en genomgång av forskning inom området och en tydlig förankring i Lpfö 18, ger författaren konkreta förslag på frågor man kan ställa samt på modeller och mallar man kan använda i och inför olika möten och samtal med föräldrar: samtal om inskolning, språksamtal, samtal genom tolk, kartläggningssamtal om barnens förkunskaper och erfarenheter, samt förberedelser och organisering av föräldramöten.

I boken finns även kapitel som ger kunskap om flerspråkighet och andraspråksutveckling samt beskriver de teoretiska modeller som är viktiga för att förskolan ska kunna fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. En mängd praktiska förslag på språkutvecklande arbetssätt knutna till läroplanen Lpfö 18 ingår.

I denna tredje, reviderade upplaga har bland annat transspråkande i svenskt och internationellt perspektiv och dess praktiska tillämpningar fått större utrymme, liksom Jim Cummins tankar om förskolans viktiga roll i det svenska skolsystemet.

Den inkluderande förskolan vänder sig till alla som är verksamma i förskolan men även till studerande på förskollärarutbildningen.

Om boken

Titel: Den inkluderande förskolan – en handbokHåland_150.jpg
Av: Pia Håland Anveden
Antal sidor: 248
Utgiven av: Studentlitteratur 2020

Om författaren: Pia Håland Anveden är förskollärare och beteendevetare och har arbetat med flerspråkiga och nyanlända barn både som rektor och som utvecklare inom skolan och förskolan i över fyrtio år. Hon har samarbetat bland annat med Myndigheten för skolutveckling,
Utbildningsradion och Rädda Barnen samt föreläst i olika fortbildningssammanhang.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.