Boktips: Möjligheter och utmaningar för förskola

Publicerat

Förskolan befinner sig i dynamisk förändring i en tid av mångfald och rörelse, men vad innebär detta för vad förskolan är och kan vara just nu? Hur kan förskolan svara mot och möta de utmaningar som finns i dagens samhälle?

Åsa Delblanc, Anne Harju och Annika Åkerblom är redaktörer för antologin Möjligheter och utmaningar för förskolai en tid av mångfald och rörlighet. Tillsammans med sina medförfattare diskuterar de frågor om hur utmaningar i förskolan kan omsättas till möjligheter i pedagogisk praktik.

Författarna är pedagoger – verksamma i förskolan eller med koppling till den – och forskare, och utgår från genomförda utvecklingsprojekt.

Utgångspunkten för boken är staden Malmö, där förskolans verksamhet har svårigheter att kompensera för skillnader som orsakas av exempelvis bostadssegregation, olika ekonomiska förutsättningar och många olika modersmål. Verksamheter ser väldigt olika ut på de olika förskolorna i staden, vilket bland annat kan härledas till personalens utbildningsnivå och kompetens, standard på lokaler och utomhusmiljöer och antal förskollärare.

I de olika kapitlen behandlas hur tänkta eller potentiella möjligheter kan ta sig uttryck genom förändrad praktik och med hjälp av riktade och medvetna insatser. En av de frågor som diskuteras i boken är hur möjligheter för barns lärande och delaktighet i miljöer med språklig mångfald kan skapas, och vilka villkoren för detta är.

Andra ämnen som tas upp är lärande i utemiljön samt möjligheter och utmaningar för ledningen att stötta utvecklingsarbete som syftar till förändring av pedagogiska praktiker. I boken förs också en diskussion om hur förskolan kan öppnas upp mot vårdnadshavare och samhällets övriga aktörer, som ett sätt att skapa nya möjligheter.

Målgrupp

Boken vänder sig till studenter på förskollärarutbildningen och verksamma i förskola samt till alla som är intresserade av frågor kopplade till utveckling av förskolans praktik.

Om antologins redaktörer

Åsa Delblanc (red.) är fil.lic. samt doktorand i pedagogik. Hon undervisar på förskollärarutbildningen vid Malmö universitet och har tidigare arbetat som grundskollärare i svenska och franska samt som förskollärare. Åsas forskningsintresse rör förskola, skolutveckling och mångfaldsfrågor samt barns kommunikation och flerspråkighet.

Anne Harju (red.) är universitetslektor och docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Malmö universitet samt vetenskaplig utvecklingsledare i Malmö stad. Hennes främsta forskningsområde är barns och ungas vardagsliv och levnadsvillkor. Hennes forskning är främst inriktad på barndoms sociologi och förståelse för barns vardag. Hon har också genomfört studier med fokus på olika aspekter av social integration och delaktighet

Annika Åkerblom (red.) är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon arbetar med förskollärarutbildning och forskning med koppling till förskolans verksamhet. Hennes forskningsintressen innefattar barns begreppsbildning i naturvetenskap, språkets funktion i relation till meningsskapande och barns språkande i flerspråkiga kontexter.

Om boken

delblanc_boktips_150.jpgTitel: Möjligheter och utmaningar för förskola: I en tid av mångfald och rörlighet

Författare: Åsa Delblanc, Anne Harju och Annika Åkerblom (redaktörer)

Övriga medverkande författare: Sara Andersson, Helen Avery, Åsa Bäckström, Kristina Gidner, Nina Larsson, Birgitta Nordén, Emma Ribbing, Nasrin Salimi-Amlashi, Ingegerd Tallberg Broman och Karin Wiknertz.

Antal sidor: 152

Utgiven av: Studentlitteratur 2021