Kvalitetsarbete som tar fasta på barnens perspektiv

Publicerat

Boken ”Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet” ger läsaren verktyg för att utveckla förskolans verksamhet och bidra till ökad kvalitet – alltid med barnen som utgångspunkt.

I dag ingår det i förskolans uppdrag att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete: pedagogerna ska kontinuerligt dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet.

Men vad innebär det i praktiken? Ja, det är en ständigt återkommande fråga, och det finns ett stort behov av konkreta exempel och användbara verktyg som visar hur arbetet med dokumentation och kvalitet kan gå till.

Det vet Gunilla Eriksson Bergström och Helena Yourston, som båda arbetar med kvalitetsutveckling i förskoleområdet Almby i Örebro. Nu har de tagit fasta på sina erfarenheter och skrivit boken Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet, för att ge andra förskolor stöd i kvalitetsarbetet.

– Systematiskt kvalitetsarbete är en viktig del av förskolans verksamhet och inte något som personalen kan säga ”nej tack” till, eftersom det ingår i förskolans uppdrag, säger författarna i bokens förord.

– Det vi märkt i vårt dagliga arbete är dock att många är fundersamma över vad det innebär och hur arbetet ska gå till. Det är anledningen till att vi skrivit den här boken.

De vuxnas perspektiv, eller barnens?

yourston_250.jpg
Helena Yourston, en av bokens båda författare.
Den modell för kvalitetsarbete som man använder sig av i förskolorna i Almbyområdet har växt fram ur insikten om att barnens upplevelser och lekar långt ifrån alltid stämmer överens med det som pedagogerna tänkt att barnen ska göra eller lära sig.

Detta ”glapp” var något som Helena Yourston reflekterade mycket över när hon började arbeta som specialpedagog i Almbyområdet 2011:

– Man kan beskriva detta sätt att tänka och arbeta som det kategoriska perspektivet, något som innebär att de vuxna har makten över vad barnen lär sig genom att de organiserar och planerar verksamheten utifrån vad de tänker sig att barnen ska kunna, säger författarna i bokens inledning.

Just barnens delaktighet är en av grundstenarna i det arbetssätt som författarna beskriver. Det handlar om att systematiskt rikta blicken mot barnen och vara nyfiken på vad de ser, vad de har för tankar och vad de uttrycker, och utveckla verksamheten utifrån det.

– Att anta detta förhållningssätt innebär att man befinner sig i ett relationellt perspektiv, där barn lär i samspel med andra barn, vuxna och den miljö som finns omkring dem. Denna förändring spelar stor roll för de barn som befinner sig i förskolans verksamhet.

I boken får läsaren ta del av hur man kan bedriva systematiskt kvalitetsarbete utifrån ett främjande och förebyggande arbetssätt där man hela tiden får med barnens perspektiv. Det beskrivna arbetssättet bidrar till att barnen blir mer delaktiga och främjar deras utveckling och lärande.

Författarna tar även upp viktiga frågor om etik, barnsyn och bedömning och knyter an till forskning, styrdokument samt FN:s barnkonvention.

Om bokenTitel: Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet9789144112565.jpg
Av: Gunilla Eriksson Bergström och Helena Yourston
Antal sidor: 148
Utgiven av: Studentlitteratur 2017

Om författarna:

Gunilla Eriksson Bergström är specialpedagog i förskolan och utbildare i Vägledande samspel/ICDP. Helena Yourston är specialpedagog, kvalitetsutvecklare i förskolan och vägledare i Vägledande samspel/ICDP. Båda arbetar i Almby förskoleområde i Örebro samt föreläser om och fortbildar i kvalitetsutveckling.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.