Läroplanen och reformers påverkan

Hur påverkar nya läroplansbeskrivningar förskollärares undervisning och hur tolkar de sitt undervisningsuppdrag? Benita Berg har forskat om just det och hoppas med sina forskningsresultat bidra med kunskap om vad undervisning i förskolan kan innebära.