Fridhems förskola

Article image
Publicerat

På Fridhems förskola i Ronneby är barnen delaktiga och har inflytande på utbildningen. Medforskande pedagoger skapar tillsammans med lärmiljön ett tillåtande förhållningssätt och förutsättningar för utforskade, kreativitet, skapande, lek och lärande.

Av Lotte Mjöberg.

 – Vi har ett öppet och tillåtande klimat som inte begränsar barnen utan gör dem nyfikna på sin omgivning och det vi arbetar med. Vi upplever att denna typ av tillåtande och demokratiskt klimat gör att barnen känner att deras handlingar och val är viktiga, att de är värdefulla och att det de säger och gör tas på allvar. Vi pedagoger är lyhörda och utgår ifrån barnets intresse och behov, och vi tar tillvara dess nyfikenhet och upptäckarlust. Vi ser barnet som kunskapsspridare och den största tillgången i verksamheten, berättar pedagogerna.

Var är förskolan belägen?

– Den ligger intill Ronneby centrum, ett stenkast från Brunnsparken som har en fantastisk natur och en magisk skog. Tack vare våra kompiscyklar med loggan ”en utforskande förskola”, kan vi ta oss nästan vart vi vill på väldigt kort tid. Ut till havet eller ut på landet för att utforska djur och natur och samtala och interagera tillsammans.

Annorlunda lokaler öppnar möjligheter

– Förskolan ligger i ett stort företagshus och är från början kontorslokaler, men den har efterhand byggts om och är nu mer anpassad för förskoleverksamhet. Vi är stolta över hur vi har gått från en provisorisk förskola med små och oinspirerande lokaler, till den inspirerande och framåtskridande förskola vi är i dag. 

Personalen har inte sett några hinder med de lite annorlunda lokalerna, utan bara möjligheter.

– Det är tack vare dessa kontorslokaler som vi har kunnat skapa våra fantastiska lärmiljöer med olika inriktningar för att stötta barnen i deras utveckling och lärande. Detta har vi kunnat skapa genom alla pedagoger och vår chef som alla vill framåt och tar vara på varandras kompetenser. 

Gemensamma lärmiljöer

Pedagogerna har gemensamt utformat pedagogiska lärmiljöer för att få mer kvalitet på undervisningen, barnens lärande och utveckling och för att kunna dela barnen i mindre grupper. De har  ett antal gemensamma lärmiljöer:

 • En ateljé där allt material finns på barnens nivå, är estetiskt tilltalande och låter barnen uttrycka sig fritt.
 • Ett motorikrum som bjuder in och uppmuntrar till rörelse och kroppsmedvetenhet. 
 • Snickeri och verkstad med  återvinnings- och naturmaterial som bas som stimulerar kreativitet och skaparlust.
 • Ett NTA-rum där allt experimentmaterial står framme och inbjuder till utforskande av olika kemiska och fysikaliska fenomen.
 • Ett sinnesrum där barnen får möjlighet att utforska alla sinnen, men också att få lugn och ro under sin vardag.
 • En IKT-Studio där de utforskar den digitala världen.
 • Språkrum och bibliotek där de kan gå in i sagans värld på olika språk.
 • Två kompiscyklar och en buss som skapar möjligheter för utforskande av närmiljön.

– Dessa pedagogiska miljöer gör att vi kan dela barnen i mindre grupper genom hela dagen. På så vis blir alla barnen lyssnade på och får vara delaktiga och ha inflytande. Miljöerna är föränderliga efter barnens intressen och behov. Alla rummen är utformade med ett uttalat syfte för att göra undervisningen tydlig för barnen, men det betyder inte att alla rummen inte är flexibla. Oavsett lärmiljö handlar det i slutändan om hur vi pedagoger möjliggör och får till ett meningsfullt sammanhang för barnen.

fridhem_04_750.jpg

Inspirerar andra

Andra förskolor kommer till Fridhems förskola för att inspireras av deras lärmiljöer.

– Vi håller i workshops och visningar. Vi har exempelvis haft en presentation om flerspråkighet för en förskola som ville veta hur vi arbetar med det och hur vi använder oss av våra lärmiljöer i undervisningen. Vi presenterade hur vi gör våra undervisningssituationer tydliga, multimodala och i mindre grupper samt använder oss av Net Board, projektorer, iPads och våra kompiscyklar. Vi har också inspirerat andra förskolor till hur de kan använda de outnyttjade ytorna på sin förskola för att skapa inspirerande lärmiljöer för barnen.

En arbetsplats med många fördelar

Pedagogerna ser många fördelar med att arbeta på just Fridhems förskola:

– Ja, här ser vi möjligheter i stället för motgångar. I stället för att se vad vi inte kan göra så ser vi vad vi kan göra och jobbar utifrån det. Vi har utvecklat och skapat en enastående förskola med lärmiljöer som alla barnen kan utvecklas i. Vi ser alla som en tillgång i verksamheten, både barn, vårdnadshavare, pedagoger och vår närvarande chef som vill se alla utvecklas. Vi tar tillvara allas styrkor och olikheter. Vi skapar olika ansvarsgrupper för olika ansvars- och utvecklingsområden, där alla kan känna sig delaktiga och värdefulla och kunna dela med sig av sitt pedagogiska kapital.

Anpassningar till pandemin

På grund av coronapandemin, har de anpassat undervisningen och utbildningen efter rådande situation. De berättar mer om detta:

– Vi tar vårt samhällsansvar men även vårt yrkesansvar och professionalism på största allvar. Vi bedriver undervisningen som vanligt och håller den levande trots att vi har färre barn på förskolan. Vi uppmuntrar föräldrar att lämna friska barn så att barnen inte missar den ”röda tråden” – arbetet med våra projekt, undervisning, utveckling och lärande. Alla våra barn är insatta i vad corona innebär och vi upplever inte oro bland barnen. För att barn ska få förståelse för corona har vi haft små projekt där vi exempelvis har samtalat om bakterier, virus och vikten av att tvätta händenra.

– Trots att pedagoger har varit sjuka har vi kunnat ställa upp för varandra då vi är 25 pedagoger och har ett öppet klimat och gemensamt förhållningssätt. På Fridhems förskola är barnen allas ansvar oavsett vilken avdelning de tillhör.

Så använder vi Förskoleforum – rektor Åsa Isokoski svarar 
All personal i Ronneby kommuns förskolor har fått en personlig inloggning till Förskoleforum. De använder Förskoleforum som en kunskapsbank där man finner forskningsbaserade artiklar, som inspirerar till utveckling och lärande.

Vi använder oss av artiklarna i vårt utvecklingsarbete och vid pedagogiska diskussioner. Som rektor har jag även tagit del av de digitala föreläsningarna.

Fridhems förskolas bästa tips

 • Vi upplever att mindre grupper inbjuder till samtal och att alla barn får talutrymme, att kommunikationen underlättas mellan barnen och pedagogerna, men också mellan barnen. När vi arbetar i mindre grupper kan vi tydligare läsa av vad barnen vill säga till oss och de kan förstå vad vi menar. Vi upplever också att barnen får bättre självkänsla och känner sig sedda när de kommer till tals och att undervisningssituationerna blir lugnare, vilket ger mer kvalitet.
 • Lärmiljöer berikas av närvarande pedagoger, som aktivt lyssnar till barnens tankar och idéer. Pedagoger som gör något av barns tankar och idéer, så barn får ett reellt inflytande och får vara delaktiga.
 • Det finns mycket inspiration att hämta bland annat från litteraturen. Här är två litteraturtips: Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete av Lenz Taguchi och Åberg (2005) och Pedagogisk miljö – i tanke och handling av Linder (2016).

Om Fridhems förskola


Antal avdelningar
7
Antal barn
102
Antal anställda
25

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2011

Adress
Fridhemsvägen 17 A
Stad
Ronneby
Postnummer
37238
Kontaktperson
Linn Malmsten
Email
linn.malmsten@edu.ronneby.se
Telefonnummer
0457-617212
Förskolans vision
En förskola med delaktiga barn och goda förutsättningar för utforskade, kreativitet, skapande, lek och lärande.