Fritiden förskola Vaggeryd

Article image
Publicerat

fritiden_02_300.jpg
Böcker har en central plats i Fritidens arbete.
Fritiden förskola ligger i utkanten av centrala Vaggeryd, i närheten av ån Lagan och precis intill Kvarndammen. Dessutom är vi granne med en friluftsgård.

Förskolan är inhyst i ett äldre hus med två våningar som tidigare fungerat som äldreboende och studieföreningslokaler. Vi har två avdelningar med en gemensam matsal och en stor kuperad gård som är fylld med mycket växtlighet. Vi har också närhet till skog och friluftsområden där vi vistas mycket.

Vissa dagar i veckan förlägger vi vår pedagogiska verksamhet till skogen vilket ger barnen stora möjligheter till utforskande av och lärande om naturens fenomen, mönster och samband.

Några hundra meter från förskolan ligger ett äldreboende som vi samarbetar med. Bland annat besöker vi varandra och gör olika aktiviteter tillsammans. Detta ger barnen en möjlighet till många goda möten mellan generationer och kulturer.

Eftersom samhället inte är så stort har vi även närhet till och ett gott samarbete med biblioteket. Dit går vi med barnen för att de ska få uppleva betydelsen av att läsa böcker och fungera som läsande förebilder.

Hållbar framtid

På vår förskola har vi Hållbar framtid som grundtema. Bland annat arbetar vi med landart vilket är ett arbetssätt som skapar en relation med naturen. Till exempel kan barnen upptäcka sprickor i jorden som kan få en ny betydelse. Barnen kan skapa och se mönster och mellanrum som kan fyllas med olika material för att förstärka linjer.

Vi har inspirerats av konstnären Jasmine Cederqvist och hennes tankar om samspelet med naturen och dess resurser. Vi återanvänder exempelvis material såsom grenar, stenar, blad med mera tillsammans med barnen på ett pedagogiskt sätt. Det blir ett sätt att synliggöra naturen och se mönster i den, och att skapa en relation till naturen.

Tanken är att det är processerna som är det väsentliga i arbetet, inte produkten. Vi vill utgå från barnens förundran och se bortom vad något är och i stället se vad det kan vara. Barnen ska få uppleva enchantment, en upplevelse i kroppen tillsammans med empati där man utgår ifrån det oförutsägbara, att inte veta.

Vi använder också spill- och naturmaterial från vårt kreativa återanvändningscenter ReMedia som samlar in spillmaterial från företagen i kommunen som sedan förskolor, skolor och fritidshem får hämta. Det är ett kreativt och pedagogiskt material utan könskodning. Materialet uppmuntrar till ett mer miljömedvetet förhållningssätt samt en medveten konsumtion.

Vår tanke är att det ofärdiga materialet öppnar upp för barns nyfikenhet och kreativitet samt ger ett meningsfullt och lustfyllt sätt att lära. En av ReMedias tankar är att det barnen rör vid blir till guld, vilket vi anammar på förskolan.

Viktigt med socialt samspel

Vi arbetar även utifrån literacy-praktiken vilken kännetecknas av socialt samspel. David Barton som är professor inom språk beskriver begreppet literacy som en social aktivitet vilken baseras på ett system av symboler, avsedda för kommunikation. Tankarna kretsar kring att vi har attityder, känslor och värderingar förknippade med våra handlingar. Vi bär alla på olika literacy-händelser genom livet vilket ger en social historia.

För att stimulera barnens utveckling och lärande ser vi identitetsskapandet som en viktig ingrediens i arbetet. När barnen visar sin personlighet, vem de är, vill vara, vad de tänker och vad de vill, skapar vi möjlighet till meningsskapande och användning av språk på ett sätt som engagerar och motiverar dem. Vår utmaning blir att ge möjlighet och utrymme för barnen att vara talande, handlande, berättande, medskapande och reflekterande.

Möte med Tummelisa

tummelisa_300.jpg
Tummelisa i ett nötskal.
Vårt temaarbete med Hållbar framtid har integrerats med Läslyftet och där har barnen fått ta del av folksagan Tummelisa. Vi har fördjupat oss i de olika karaktärerna genom att barnen har fått uppdrag genom små meddelanden från henne. Med uppdragen vill vi fånga barnens nyfikenhet, ekologiska känslighet och skapa en känsla av förtrollning.

När barnen fann Tummelisa i vår naturruta utomhus var det snö och kallt vilket bidrog till att barnen tyckte att hon skulle komma in i värmen på förskolan. Väl därinne försökte de bygga hus till henne men av olika anledningar rasade husen och i stället fann de en ljuslåda där Tummelisa kunde bo.

Mot bakgrund av barnens omtanke för Tummelisa och att de har ett brinnande intresse för dans och rörelse till musik, har vi valt att fånga upp rörelserna även i uppdragen. Barnen uppmuntras till att smyga för att finna olika karaktärer som behöver vår hjälp.

Sagan har vi läst och berättat i olika etapper allteftersom karaktärerna har hittats. Detta gör vi för att kunna stanna upp vid varje karaktär och händelse där vi samtalar kring bilderna. Barnen får komma med sina tankar och funderingar om vad som kommer hända härnäst i sagan.

Utifrån barnens fantiserande har vi valt att arbeta vidare med att till exempel åka tåg till Malmö via en projicerad tågfärd i stället för ett näckrosblad, skapa olika ting i lera som de tänker att karaktärerna behöver, samt använda våra kroppar för att utforska de olika karaktärernas rörelser.

Att utforska jordens egenskaper

Vi vill även dela med oss av vårt arbete med att koppla temat Hållbar framtid med Läslyftet som vi varit involverade i detta läsår.

I temat på förskolans andra avdelning har vi jobbat med projektet Vad finns i jorden. Barnen undersökte och förundrades över vad som fanns i jorden och växtprocesserna där. Med hjälp av förstoringsglas och ett digitalt mikroskop upptäckte barnen jordens olika egenskaper och allt levande som fanns och levde i jorden. Detta ledde till att alla barn var delaktiga i att plantera och utforska olika fröer och plantor. Genom att måla och skapa med lera fick de även möjlighet att fantisera och ta fram hypoteser om vad som skulle hända med planteringarna. Det blev synligt för barnen att var och ens delaktighet blev viktig i skötseln av våra växter för att de skulle må bra.

För att gå vidare med att utforska jordens egenskaper på ett djupare plan konstruerade vi en liten kompostlåda där vi la äpple/päronskrutt, papper och plastkork. När materialet började förmultna lät vi barnen fundera och fantisera om vad som händer. Tillsammans med en kompis skapade de sagor utifrån sina reflektioner och fantasier.

Vi ser att sagoberättandet/skrivandet fick sig en skjuts då vi utgick ifrån ett känt föremål, barns förundran samt kontinuerlig och varierad läsning. Detta skapade möjlighet till meningsskapande och användning av språk på sätt som engagerade och motiverade dem.

fritiden_750.jpg

Det bästa med att arbeta på Fritiden förskola

Det bästa med att arbeta här är närheten till natur och skog kombinerat med vår stora gård. Vi är en liten förskola vilket ger goda möjligheter till samarbete över avdelningarna. Vi har också en kulturell variation där olikheterna berikar verksamheten, mångkulturellt och interkulturellt.

Bästa sättet att använda Förskoleforum

För oss är Förskoleforum en inspirationskälla där man kan hämta tips och idéer till den pedagogiska verksamheten.

Tips till andra förskolorBokläsning och efterarbete på ett varierat sätt har gett våra barn bättre förutsättningar att ta till sig språk och kommunikation. Ett sätt vi vill tipsa om är bildpromenader för att öka förförståelse för det lästa hos barnen.

Bildpromenad innebär att man tittar och barnen samtalar om bilderna tillsammans innan man läser innehållet. Små grupper och upprepad läsning är att föredra. För att leda barnen vidare i tankar om texten är fruktbara frågor från högläsaren A och O. Dialoger med barnen bör utgå från en vilja att upptäcka och lära av varandra på ett icke-auktoritärt sätt. Genom att ställa öppna frågor och ge utrymme för att ändra sin tanke ser vi att barnen utvecklat en acceptans för att tycka och tänka olika samt en förmåga att reflektera.

Inledande bild: Shutterstock.com.

Om Fritiden förskola Vaggeryd


Antal avdelningar
2
Antal barn
30
Antal anställda
7

Förskoletyp
Kommunal
Startad
1988

Adress
Götaforsvägen 44
Stad
Vaggeryd
Kontaktperson
Anna Bergman
Email
anna.bergman@vaggeryd.se
Förskolans vision
Vi ser på varandras olikheter som något unikt. Vi lär tillsammans på ett utforskande, meningsfullt och lustfyllt sätt.