Östragårdens förskola

Article image
ostragarden
Publicerat

Östragårdens förskola ligger i utkanten av ett villasamhälle i skånska Åkarp, med en härlig utsikt över åkrar och järnvägen. Förskolan stod färdig och öppnades i augusti 2013.

Huset är byggt som ett ”skepp” med tre arbetslag med två avdelningar i varje skepp. En stor lekhall förenar hela huset och tar oss vidare till köket, personalrummet samt förskolechefens kontor. Vi har en utemiljö som är inte är färdig än, men som är under utveckling.

Förskolan är indelad i tre arbetslag som alla består av en 1–3-årsavdelning och en 3–5-årsavdelning. I arbetslagen råder det ett öppet klimat och vi samarbetar mycket över gränserna.

En pedagog roterar varje år mellan avdelningarna. Detta gör att vi inte stagnerar i vår utveckling utan håller den vid liv.

Egen modell för utvecklingssamtal

Varje arbetslag har även en arbetslagsledare. Arbetslagledarens roll är att hålla sig uppdaterad med aktuell forskning, vara ett bollplank för de övriga pedagogerna i arbetslaget, fungera en länk mellan arbetslag och ledningsgrupp samt agera samtalsledare och driva verksamheten framåt.

Hos oss tar vi tillvara varje barns tankar och åsikter i verksamheten. Varje barn får möjlighet att påverka sin vardag på förskolan, genom ett utforskande arbetssätt där barnens val, kunskaper, tankar och teorier är centrala. Detta anser vi är otroligt viktigt för barnens utveckling och självkänsla.

Vi tror på och har höga förväntningar på alla våra barn, oavsett ålder. Därför är våra barn med i sina utvecklingssamtal. Det är barnen som äger sina samtal och agerar samtalsledare tillsammans med en pedagog. Vi är stolta över vårt arbete med utvecklingssamtalen och det material som vi har arbetat fram i anslutning till detta. Detta material används nu på alla Åkarps förskolor. Du kan läsa mer om vår modell för utvecklingssamtal i en separat artikel, Här leder barnen utvecklingssamtalen.

Vår förskolechef ger oss pedagoger delaktighet och inflytande över verksamheten. Genom att kunna påverka, och bygga en verksamhet för alla, får vi en känsla av sammanhang och gör ett bättre jobb.

Reflektionstid och gemensam samling

På Östragårdens förskola erbjuder vi en lugn och trygg verksamhet där barns inflytande och språkutveckling står i centrum. Vi är en förskola med högt i tak och många livliga diskussioner där allas åsikter respekteras.

Vår ambition är att alltid vara nytänkande och sträva efter att utveckla oss utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

En gång i veckan har vi reflektionstid hela arbetslaget tillsammans. Detta löser vi genom att pedagoger från de andra arbetslagen kommer in och avlöser.

Vi arbetar över avdelningsgränserna och ser det som viktigt att skapa goda relationer med alla barn på förskolan. Varje måndag har hela förskolan en gemensam samling i vår lekhall. Där möter barnen en variation av sång, dans och teater. Ett arbetslag ansvarar för dessa samlingar en månad i taget.

Nyligen har vi också startat med kollegial handledning. Vid varje träff diskuterar vi olika ämnen som berör förskolan. Här får vi in aktuell forskning och nytänkande som ger oss ännu bättre förutsättningar att utveckla arbetet med barnen.

Det bästa med att arbeta på vår förskola är alla engagerade pedagoger som skapar förtroendefulla relationer och anpassar sitt arbetssätt efter varje enskilt barns förutsättningar, behov och vilja att lära. Tillsammans med barnen skapar vi en inspirerande, lärande och lekfull miljö.

Kontaktpersoner:

Peter Landin (förskolechef)
E-post: peter.landin@burlov.se
Tel: 040-625 67 72

Paulina Johansson (förskollärare/arbetslagsledare)
E-post: paulina.johansson@burlov.se
Tel: 0709-639213

Susanne Johnsson (förskollärare/arbetslagsledare)
E-post: susanne.johnsson2@burlov.se
Tel: 0709-639208

Om Östragårdens förskola


Antal avdelningar
6
Antal barn
110
Antal anställda
21

Förskoletyp
Kommunal
Startad
2013

Adress
Dalslundsvägen 162
Stad
Åkarp
Postnummer
23251
Kontaktperson
Peter Landin
Email
peter.landin@burlov.se
Telefonnummer
040-625 67 72
Förskolans vision
På vår förskola får alla barn lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Varje enskilt barn har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.