Umma förskola Osbyringen

Article image
osbyringen
Publicerat

Umma förskola Osbyringen är en liten förskola med 28 barn och två avdelningar, på förskolan finns det tre stora rum med två mindre ateljéer.

Förskolan ligger i närheten av Rinkeby centrum i en lägenhetsbyggnad. Det är en liten förort med någorlunda stadsmiljö men det finns även olika skogsområden runtomkring oss där vi vistas varje vecka.

Vi har upptäckt flera fördelar med att vara en mindre förskola, bland annat att barnen på de olika avdelningarna lär känna varandra väl på grund av att vi ofta samarbetar och kan göra aktiviteter tillsammans.

Det finns flera syskon på förskolan vilket gör att vi har mindre än 28 föräldrar/familjer och på så sätt får vi möjligheten till att fördjupa oss i vår föräldrakontakt.

Barnens tankar är vår inspirationskälla

Vi är en Regio Emilia-inspirerad förskola men främst av allt så är barnens intressen, tankar och idéer vår största inspirationskälla. Därför hittar vi även inspiration från olika källor. Det kan vara allt från olika forum till tryckt litteratur.

Vi på Osbyringen har profileringen flerspråkighet där modersmål, identitet och kulturell tillhörighet är en naturlig del av vårt dagliga arbetssätt.

Vår grundläggande värdering är att se barnet som kompetent och för oss innebär det att vi lyfter fram och tar tillvara barnens erfarenheter och kunskap. Våra roller som pedagoger är att se barnet samt att erbjuda och skapa möjligheter, förutsättningar och utmaningar.

Visionen är också att lärande alltid sker på ett lustfyllt sätt där barnens intressen tas tillvara. Ett exempel på detta är vårt barnmöte som hålls en gång i veckan. Barngruppen tycker till om det som sker i förskolan och uttrycker sina åsikter och tankar. Målsättningen är att vi skapar en lärmiljö och ett förhållningssätt där barnen blir medvetna om sitt inflytande. Vi ställer frågor som stimulerar tankar i demokratiarbetet och för tillåter ett dialogförande.

Vi arbetar för att alla barn ska känna till allas lika värde och att förstå att vi måste ge respekt till människor oavsett bakgrund, etnicitet, utseende, funktionsnedsättning, sexuell läggning med mera. Återkommande kartläggningar hjälper oss att främja och driva ett likabehandlingsarbete med kvalitet.

Stor nytta av Grön Flagg

Vi har under två år arbetat med Grön Flagg och har hittills fördjupat oss i fyra områden och är nu inne på vårt femte område. De områden som vi hittills har arbetat med är återvinning/sortering, vattenresurser, livsstil och hälsa samt konsumtion.

Vi initierade Grön flagg då vi velat introducera ansvarstagande, miljö och hälsa. Under arbetet med Grön Flagg gör vi många aktiviteter som berör det område som vi valt, vi har t.ex. Grön Flagg-samlingar med barnen där deras tankar och idéer kring detta skrivs ner.

Hela vår verksamhet blir delaktig i detta, exempelvis våra utflykter inspireras av Grön Flagg när vi besöker exempelvis vattenkraftverk, sopsorteringsstationer eller annat.

När vi dokumenterat vårt arbete har nya värdefulla tankar väckts hos barn, pedagoger och föräldrar.

Det har alltid varit lika roligt att bli godkänd och att få motta diplom och motivering samt viktig feedback som driver arbetet framåt. Vi har dragit stor nytta utav Grön Flagg då det har varit ett viktigt pedagogiskt verktyg i vår verksamhet.

osbyringen_750.jpgEtt av de områden som vi arbetat med är Livsstil och hälsa. Vi har exempelvis under våra Grön Flagg-samlingar med barngrupperna lyft deras tankar och idéer kring livsstil och hälsa och ställt frågor som ”vad får oss att må bra?”, ”vad är hälsa?”, ”behöver vi rörelse?”, ”hur kan mat påverka oss?”

En dag i veckan har vi en Grön Flagg-dag där hela förskolan gör en gemensam rörelseaktivitet tillsammans under utevistelsen. Avdelningarna turas om att hålla i aktiviteten, det kan vara allt från sago-gymnastik där en saga berättas medan vi rör på oss (i samklang med sagan) till rörelselekar som svansjakt. Vi har även skapat QR-koder relaterade till vårt projekt där barnen kunnat skanna själva.

God samverkan

Vi är ett starkt team där pedagogerna brinner för att höja kvalitén på förskolan, bland annat genom att satsa på en god samverkan mellan barn och förälder.

Vi är en liten förskola och ser fördelar med detta då vi ges möjlighet att se varje barn och dess utveckling.

Vi ser att alla pedagogers idéer är betydelsefulla och därför lägger vi vikt vid att utvecklas tillsammans, bland annat när vi använder oss av reflektionstid.

Andra fördelar är att vi är en avdelningsöverskridande förskola där yngre och äldre barn ofta har gemensamma aktiviteter, detta medför en helhetskänsla av att vi är en förskola där pedagogerna får möjlighet att träffa samtliga barn. På detta sätt blir pedagogerna mer medvetna och kan se alla barns behov och förmågor, både de yngre och de äldre.

Bästa sättet att använda Förskoleforum

Det bästa med Förskoleforum tycker vi är den inspiration som vi kan finna där, bland annat olika artiklar kring senaste utvecklingen som berör förskoleverksamheten, användbara mallar, organisationsfrågor, olika erfarenheter och tips om aktiviteter och arbetssätt. Det är ett sätt för oss pedagoger att kommunicera med varandra och presentera olika sätt att arbeta med förskoleverksamheten.

Tips till andra förskolor
Ett verktyg som vi använder oss av är reflektionsmallar. Varje vecka avsätter vi tid då pedagogerna möts för att utbyta tankar och idéer om förbättringsområden och aktuella ämnen i verksamheten. Varje vecka möts olika pedagoger, delvis vi har rullande schema så att vi möter pedagoger från alla från avdelningar under en månad.

Detta har varit mycket effektivt när vi gjort en handlingsplan för hur vi ska ta oss an förbättringsområdet. En eller flera personer tar ansvar för det som ska åtgärdas och vi går inte vidare till andra områden förrän det första är avklarat.

Något annat vi vill tipsa om är systematiska kvalitetsmallar som vi använder oss av under den veckovisa planeringstiden för varje avdelning. I mallarna fångar vi upp barnens intressen och hur vi kan fortsätta arbeta med detta i samtliga områden. Det ger oss en överblick över verksamheten på så sätt att vi kan se tillbaka på vad vi har arbetat med tidigare och hur barnens intresse har utvecklats via det.

Överblicken hjälper oss att planera hur vi ska fortsätta arbeta, exempelvis att stanna upp på en specifik aktivitet och utveckla den i stället för att gå vidare med andra aktiviteter samtidigt som vi dokumenterar.

Förutom Grön Flagg och de mallar som vi nämnt kan vi också tipsa om att använda språket mer mångsidigt och främja flerspråkigheten. Vi har bland annat använt oss av stor variation när det gäller kulturellt innehåll i böcker samt böcker på olika språk för att främja flerspråkigheten. Under våra samlingar introducerar vi sånger på olika språk, uppmärksammar att prata på ett annat språk samt likheter och skillnader på exempelvis bokstäver från olika länder. Vi tar vara på pedagogernas och barnens kompetens genom att uttrycka oss på de språk som de talar.

 

Om Umma förskola Osbyringen


Antal avdelningar
2
Antal barn
28
Antal anställda
7

Förskoletyp
Privat
Startad
2012

Adress
Osbyringen 4
Stad
Spånga
Postnummer
16373
Kontaktperson
Aicha Ourjdal
Email
osbyringen@ummaforskolor.se
Telefonnummer
0707-290071
Förskolans vision
Vår vision är att främja barns inflytande och att det ska genomsyra hela verksamheten där barnen är delaktiga i förskolans beslut och möjligheten att påverka ska vara en självklarhet.