camilla björklund

Camilla
Björklund

Professor i pedagogik
Verksam vid
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon ägnar sig åt forsknings- och utvecklingsprojekt som är praktiknära och genomförs i nära samarbete med förskollärare. Förskolans undervisning och särskilt matematikdidaktik för förskolan är områden som Camilla fördjupar sig i och har skrivit flera populärvetenskapliga böcker och kapitel om.

Här på Förskoleforum svarar Camilla på frågor om barns tidiga matematiklärande och matematikdidaktik i förskolans verksamhet.

Mer om Camilla Björklund

Camilla är i grunden barnträdgårdslärare och doktor i pedagogik. Hon är verksam som professor vid Göteborgs universitet (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande).

Hennes forskning grundar sig på antagandet att barn föds med begynnande färdigheter och förmågor, där förskolemiljön och vuxnas uppmärksamhet spelar en viktig roll för barnens möjligheter till lärande. Camilla har skrivit böckerna Bland bollar och klossar – matematik för de yngsta i förskolan samt En, två, många – om barns tidiga matematiska tänkande. I böckerna lyfter Camilla fram matematiken så som den ter sig för barnen i vardagen, för att uppmärksamma pedagoger på att matematik är mer än siffror och tabeller.  

Camilla, som är finlandssvenska, är född och uppvuxen i Jakobstad. Det ligger norr om Vasa, i Österbotten. Det var också där hon utbildade sig till förskollärare (barnträdgårdslärare). Eftersom hon alltid tyckt om matematik, var det naturligt att välja detta ämnesområde när hon skulle skriva sin magisteruppsats. Hon kom att fortsätta in på forskarbanan. År 2007 lade hon fram sin doktorsavhandling.

– Jag tittar på vad barn gör med sin kunskap om matematik, hur de tar till sig den och bearbetar den, förklarar hon. Tidigare har det inte funnits särskilt mycket didaktisk forskning om barns matematiska lärande. De flesta studier har mest handlat om olika experiment som man testat på barn.

Hittills har hon givit ut två böcker om sitt forskningsämne. Bland bollar och klossar (Studentlitteratur) tar upp vad som sker i små barns lärandeprocess innan siffror och räknande har blivit det tydligaste pedagogiska uttrycket. Boken bygger på Camillas avhandling, Hållpunkter för lärande – småbarns möten med matematik.

I Bland bollar och klossar skriver hon: Min förhoppning är att boken ska öppna vägen för nya upptäckter av matematik i vardagen och väcka diskussion kring den tidiga matematikinlärningen och lärarens möjligheter att stödja barns lärande i förskolans verksamhet.

Camillas andra bok heter En, två, många (Liber) och tar upp hur barns tidiga matematiska tänkande växer fram. Den rymmer många exempel på aktuella situationer från förskolan och ger konkreta tips om vad man som pedagog kan ta upp.


Frågor & svar

Hej Camilla!

Vi har just startat upp ett språk- och matematikprojekt på vår förskola. De yngre barnen, 2–3-åringarna, arbetar just nu med att erövra lägesord och mönster. En fråga som dök upp på senaste reflektionen var; Vad är det barnen gör och försöker att förstå i leken när de radar upp t.ex. bilar, djur eller klossar i långa rader? Vi kan inte se att de väljer och radar upp efter storlek. Hur kan vi arbeta vidare med detta, vilka frågor ska vi ställa så att vi knyter an till barnens tankebanor och utmanar dem kognitivt?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Camilla!

Jag jobbar med och omkring digitala lärresurser i förskolan och huruvida dessa är till barns gagn eller inte. Jag tänkte höra hur du ställer dig till den frågan, d.v.s. digitala lärresurser inom förskolan, i det här fallet matematik. Lär sig barn bättre med hjälp av digitala lärresurser i förskolan? För att ge dig en liten bild av mig så är jag och har varit i många år en klar förespråkare av datorn i undervisningen och har själv använt den mycket med mina elever när jag aktivt arbetade som lärare för åldrarna 1012 år. Arbetar numera centralt i min kommun med digitalisering och innovation.

Tack på förhand!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej Camilla!

Många barn har svårt med den grundläggande matematiken när de kommer upp i skolan. Vad kan vi i förskolan vara uppmärksamma på och eventuellt göra för att stödja dessa barn så tidigt som möjligt?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Jag har en fråga som berör nya skolplanen, där vi numera ska kunna hänvisa till olika forskningsrapporter. På avdelningen, en 5-årsgrupp, arbetar vi med tema vatten. Vi utgår i första hand från barnens funderingar kring ämnet vatten men har också tänkt att vi ska försöka få in matematiken. Så nu är min fråga om du känner till några forskningsrapporter som berör detta tema i relation till barn i ovan nämnda ålder.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Artiklar