Ingrid pramling

Ingrid
Pramling Samuelsson

Professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet.

Hennes forskning har framför allt rört sig om barns lärande av olika innehåll i förskolans praktik, barns perspektiv, didaktiska frågor och förskolan som en lärandemiljö. Hon arbetar för närvarande med frågor kring lärande för hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv.

Ingrid svarar på dina frågor inom pedagogikområdet i Förskoleforums expertpanel.

Frågor & svar

Hej!

Vi är ett antal rektorer som diskuterar begreppen inskolning och introduktion. Några rektorer anser att introduktion är ett övergripande begrepp där inskolning ingår tillsammans med välkomstbrev, första samtal m.m. Några rektorer menar att inskolning kan likställas med introduktion. Att det är samma sak. Vad anser du?

Tack på förhand!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

I kommunen där jag arbetar byggs nu flera nya förskolor. Vet du om det finns någon forskning på hur förskolor med stora öppna planlösningar påverkar barns mående, utveckling och lärande? Jag har bara hittat boken Fysisk lärmiljö av Valsö och Malmgren, 2019. Tacksam för tips!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Vi har ett dokument som beskriver våra lärmiljöer på förskolan utifrån läroplanen och prioriterade mål. Skulle vi i detta fall kunna kalla lärmiljöerna för utbildningsmiljöer i stället?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Ingrid!

Vi är flera förskolor som ligger i planering att slås ihop till en stor förskola med 8-9 avdelningar. På den nya förskolan tänker man sig att arbeta ålderindelat. Men hur många åldergrupper råder det delade meningar om. Vi som redan arbetat med åldersgrupper tycker att det saknas en grupp och vill gärna att man har tre åldersindelningar 1-2, 3-4, 5 (med reservation för utveckling såklart ...) Men några kopplar till forskning och anknytningsteorier och menar att två åldergrupper är bättre, 1-2, 3-5. hur tänker du kring detta och vad säger egentligen forskningen? Och hur tänker man kring anknytning om personalen roterar i arbetslagen och följer med barngrupperna?

Tack på förhand!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Ingrid!

Vi är en stor förskola med 108 barn på 6 avdelningar. På grund av olika icke fungerande faktorer behöver vi förändra vår barngruppsorganisation. De alternativ som diskuteras nu i vår arbetsgrupp är om vi ska ha alla avdelningar med 1–5, eller om vi ska ha tre avdelningar med 1–3, och tre med 3–5.

Beslutet ska tas i början av nästa år och vi behöver forskning/litteratur/artiklar att luta oss mot där jag som ledare för förskolan inte hittar något aktuellt kring dessa två. Hade uppskattat dina tankar utifrån din expertis eller om du vet vart jag kan vända mig med forskningsdelen. Tack på förhand!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Ingrid!

Vad anser du att förskollärarens pedagogiska ledarskap innebär?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Ingrid!

Jag behöver råd i fråga om dokumentationsarbetet på våra förskolor. Det råder delade meningar när det gäller dokumentationsarbetet. Min fråga är: Ska dokumentationen ske i relation till enskilda barns lärande och utveckling eller i relation till hur verksamheten stödjer barns lärande? Hur ska vi tolka förskolans läroplan? Vad är det som egentligen ska bedömas och dokumenteras? Hur ska vi ha koll på varje barns utveckling och förändrat kunnande? Hur ser du på saken?  Hoppas på svar i denna fråga!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej Ingrid! Har en fråga angående lärandeteorier. Är det så att fenomenografin och den sociokulturella inriktningen ska ses som perspektiv på lärandet, och inte teorier? Vilka är då teorierna i förskolan och skolan? Är det behaviorism, konstruktivism och variationsteori? Hoppas få hjälp att reda ut det här!
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

I dag har vi tre avdelningar, 2 st 3–5-avdelningar, 1 st 1–3-avdelning. Nu vill några att vi ska bli två 1–5-avdelningar i stället, med ca 20 barn i varje grupp. Jag är osäker om det blir bra, små barn kräver mycket omsorg m.m. Tycker du att det är utifrån läroplanen ogynnsamt att det finns småbarnsavdelning? Vi är väldigt oeniga om detta. Vi blir 3 heltider på varje avdelning. Tacksam för svar och synpunkter!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Ingrid!

Vem anser du ska utföra utvecklingssamtal i förskolan? Enbart förskolläraren oavsett kompetens eller erfarenhet eller även barnskötaren om Förskolechefen bedömer att kompetens och erfarenhet finns?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Ingrid!

Har läst lite om vad du skrivit på Förskoleforum - mycket intressant! Jag och en studiekamrat skriver nu en uppsats om omsorgsarbetet i förskolan och då riktar vi in oss på förskollärarens syn på omsorgsarbetet. Vi är nu intresserade av att höra hur du tänker kring omsorgsbegreppet och hur du tycker förskollärare ska ta vara på omsorgen i förskolan.

Många förskollärare har mycket fokus på lärande, och ibland känns det som att omsorgen kommer lite efter. Det här har vi upplevt då vi varit på verksamhetsförlagda utbildningar och även till viss del som föräldrar till barn på förskolan. Kan omsorg, fostran och lärande urskiljas var för sig? Hur tänker du kring den här frågan? Tack på förhand!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej!

Vi håller på att titta på pedagogens roll i förskolan – ”Vad är en bra pedagog?”

Vad tycker du utmärker en bra pedagog?

Hoppas på svar!
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Jag arbetar på en förskola med fyra avdelningar. I dag har vi tre syskonavdelningar 3-5 och en småbarnsavdelning 1-3. Avdelningarna är förlagda två stycken i varje ände på en avlång förskola med personalutrymmen i mittdelen.

Förskolan är byggd för att det med tiden ska bli en småbarnsavdelning och en syskonavdelning i respektive ände, i stället för att samla småbarnen i den ena änden och de större barnen i den andra. De två syskonavdelningarna som nu ligger bredvid varandra har en öppenhet, dvs. barnen får gå emellan avdelningarna nästan som de vill. De hittar vänner på både ställena, och vi behöver inte ha samma material framme. T.ex. har bara ena avdelningen kuddrum, då möts barnen där, och vi har en gemensam ateljé där man erbjuder skapande för alla barn.

I den andra änden finns dels en syskonavdelning, dels en småbarnsavdelning. De samarbetar nästan inte alls i nuläget.

Nu finns ett förslag om att en av de syskonavdelningar som nu ligger samlade ska ersättas med en småbarnsavdelning på sikt.


Jag tror på fördelarna med att småbarnsavdelningarna ligger bredvid varandra och syskon 3-5 bredvid varandra. Detta för att syskonavdelningarna redan i dag samarbetar mycket. Kanske tänker jag fel, men den forskning jag läst visar att barn behöver jämnåriga, att dela på syskonavdelningarna en i varje ände kommer att försvåra samarbetet och för barnen att hitta vänner på båda avdelningarna.

Jag ser komplikationer om vi har 1-2-åringar på avdelningen också. Vi arbetar mycket för självständighet, som skapar tryggheten att klara/kunna mycket själva. Vi har material framme, vilket jag ser som svårt om vi kommer ha mindre barn i gruppen också. Dessutom är gruppen stor som den är så antalet kommer att stiga till runt tjugo barn.

Vad tycker du? Är åldersblandade avdelningar så bra? Kommer inte de äldre barnen i kläm? Tänker jag helt fel? Om du tror på min idé om samarbete med lika åldrar, vilka argument har du för det? Jag vill ju det bästa för barnen, och jag tycker jämnåriga kamrater överväger. Jag vill gärna veta vad du tycker i detta.&nbsp

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hejsan!
Vi har en diskussion i vårt arbetslag angående nedtecknande av barns språk och tankar. Då barnen intervjuas eller berättar något som vi dokumenterar är vi osäkra på om stavning av ord och om det som nedtecknas ska vara exakt det barnen säger. Ex då barnen säger "Bockarna Bruse" funderar vi på om det ska skrivas på detta sätt eller om man helt enkelt ska skriva barnets uttal ex "Bottarna Buse". Jag menar på att då man vet vad barnet vill säga och det tydligt framgår och man förstår vad barnet vill säga ska detta nedtecknas korrekt och inte som det låter. Vore tacksam för ett svar eller en fundering kring detta så att vi alla kan göra på samma sätt!
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej!
Jag jobbar som specialpedagog för tre förskolor i en mindre kommun i Skåne. På förskolorna pågår förändringsarbete och just nu diskuteras mycket kring mål och syfte och hur vi ser på det på förskolan. Jag har pratat för att det är verksamheten och inte de enskilda barnen som ska utvärderas. Nu känns det som jag inte vet vad jag ska säga sedan många framhåller att det är det enskilda barnet som ska ha en egen IUP och att det kommer att ske när det nya förslaget kommer. Var bl a på en konferens "Rektors vetande", där några personer hävdade att det nya förslaget för läroplanen trycker på det individuella. Jag
tror vi pratar om olika saker. Vad anser ni om detta? Jag har kanske läst in det jag velat när jag studerat nya förslaget och konstaterat att det är fokus på verksamhetens och välkomnat det perspektivet.
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vilken anser du är den allra viktigaste framtidsfrågan för att utveckla förskolan?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Jag arbetar på en förskola i Ekerö kommun och vi har fr o m detta kalenderår som mål att arbeta evidensbaserat. När vi på förskolan reflekterat kring begreppet evidens har vi ofta återkommit till två frågor, nämligen:
1. Vad krävs för att ett material/en metod skall kallas evidensbaserat. Dvs, hur stor måste en studie vara för att den skall kunna hamna under begreppet&nbspevidens. 2. Vilken erfarenhet/utbildning måste en person ha för att få kalla sig forskare.Vi är med andra ord intresserade av innebörden i begreppet evidens.
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
På vår förskola ska vi prova heldagsinskolning (barn och föräldrar är hela dagen i minst fyra dagar) för tre nya barn efter jul.Vad är bra att tänka på tycker du?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Ingrid!
Hur förklaras skillnaden med mål och syfte på ett enkelt sättnär det gäller temaarbetet? Tror du att du kan hjälpa mig att reda ut dessa begrepp som vi brottas med i vårt arbetslag när det gäller att förstå skillnaden i mål kontra syfte med temaarbetet. Tack på förhand.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Kan du hjälpa mig att reda ut begreppen projektarbete samt temaarbete? Är skillnaden så enkel att projektarbete är avgränsat i tid och temat är avgränsat i ämnet? Eller har du någon annan definition på begreppen? Tack på förhand.
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Har ett mycket svårt fall på våran förskola. Det gäller ett barn 6 år gammalt. Hon är inte lätt att älska med sitt mycket speciella sätt. Hon är mycket utstuderad i allt hon gör, har mycket svårt att se sin egen roll i samspelet med både barn och vuxna "straffar ut sej själv". Till bilden hör att hon har en halvbror som bott med henne största delen av hennes liv, men som nu bor med sin pappa. Hon får inte träffa honom, dom har ett mycket konstigt sätt att umgås men han är dock hennes bror. Nästa sak detta barn ska leva med är att föräldrarna ska gifta sig i sommar vilket hon inte får berätta för sin bror som då skulle kunna förmedla detta till deras mormor vilket skulle göra mormor arg enligt flickan.Dessa bitar har naturligtvis inte gjort livet lättare för flickan, men hennes beteende har funnits långt innan.

Hur kan man hjälpa denna flicka? Vi är ju fler pedagpger på avdelningen och jag känner att det finns mer som borde göras, men det är ett lite känsligt läge, då jag kommit in lite senare i bilden och inte har detta barn som mitt ansvarsbarn.
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Är det några av läroplanens strävansmål som du tycker är viktigare än andra? Några som passar bättre att arbeta med de äldre barnen runt resp. de yngre?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi har en nystartad småbarnsavdelning och har diskuterat att arbeta med att introducera matematik för barnen. Har du några konkreta tips på hur vi kan gå till väga? På vilken nivå kan vi lägga oss?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Där jag jobbar - sex avdelningar, varav fyra 3-5 år och två 1-3 år, diskuterar vi nu förändringar. I ett första steg ett närmare samarbete mellan småbarnsavdelningarna, som idag ligger fysiskt långt ifrån varandra, kanske med sikte på sammanslagning av arbetslagen. Vi ser många förtjänster med detta men frågor dyker förstås upp: vad säger forskning och beprövad erfarnehet om lämpligt antal vuxna att knyta an till, att vara tillsammans? Vi pratar också om att börja sova ute. Hur göra med kanske trettio barn?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!