Malin Ekesryd Nordström. Foto: Ulrika Sahlén

Malin
Ekesryd Nordström

Doktor i pedagogik
Verksam vid
Umeå universitet

Publicerat 2024-02-08

Text: Lotte Mjöberg

Foto: Ulrika Sahlén

Vem är du?

– Jag är uppvuxen i Holmsund utanför Umeå och har i hela mitt vuxna liv bott och arbetat i Umeå. Jag är utbildad förskollärare och specialpedagog och arbetade 17 år i förskolan och 6 år i grundskolan (särskild undervisningsgrupp för elever inom AST åk 7–9, förskoleklass och som specialpedagog F–6) innan jag påbörjade forskarutbildningen. I november 2023 disputerade jag med avhandlingen Särskild begåvning i en förskola och skola för alla.

– Jag trivs otroligt bra på Umeå universitet och särskilt vid Pedagogiska institutionen som jag upplever som en välfungerande, progressiv och trivsam arbetsplats.

Berätta om din forskning

– I min forskning undersöker jag hur olika aktörer (förskolepersonal, rektorer, föräldrar och i den svenska dagspressen) talar om särskild begåvning och vilket betydelse talet om särskild begåvning får för utbildning och undervisning av särskilt begåvade barn i förskola och skolans tidiga år.

Vad säger forskningsresultaten?

– Mina resultat visar bland annat att talet om särskild begåvning synliggör spänningar i vår svenska kontext. Olika dilemman uppstår för förskolepersonalen och rektorerna gällande benämnande av någon som särskilt begåvad i en utbildningskultur som förespråkar en utbildning för alla. Föräldrarna i min ena studie redogör för en otrolig kamp att få utbildningssammanhangen att förstå att deras barn inte klarar sig själva och också behöver stöd att komma vidare utifrån där de befinner sig kunskapsmässigt, men även socialt. Resultaten synliggör en stark tradition att möta den stora massans behov och att ge stöd till barn i inlärningssvårigheter, till skillnad från de särskilt begåvade.

– Det som bland annat överraskade mig var att särskild begåvning i högre grad beskrivs utifrån barnets upplevda svårigheter och problem till skillnad från att se särskild begåvning som en tillgång, vare sig för den enskilde individen eller barngruppen i stort. Ett positivt resultat är att förskolan som utbildningssammanhang beskrivs som en välfungerande undervisningsmiljö för särskilt begåvade (av både personalen själva och föräldrar). Bidragande faktorer är den flexibla undervisningsmiljön med utgångspunkt i barnens intressen, att personalen arbetar i team och att det finns tillgång till barn i olika åldrar.

Vilken nytta har de som arbetar i förskolan i Sverige av just dina forskningsresultat?

– Jag hoppas och tror att min forskning kan bidra till att behoven hos barn i behov av ledning och stimulans, att komma betydligt längre i sin kunskapsmässiga utveckling, inom svensk utbildning uppmärksammas mer. Min forskning kan bidra som diskussionsunderlag till vad det innebär att vara i behov av stöd och hur utbildningssammanhang kan utveckla undervisningen så att den också gynnar de som redan tidigt har hög inlärningspotential och är nyfikna på ett mer avancerat lärande. Utifrån att min forskning redovisar stora brister i överföringen mellan förskola och skola, kan det ses som en uppmaning att utbildningssammanhang ser över sina överföringsrutiner. Det som särskilt bör diskuteras är hur mottagande skolor i högre utsträckning kan utgå från den undervisning som redan bedrivits i förskolan så att barnen inte tappar fart i sin kunskapsmässiga progression, utan erbjuds den ledning och stimulans de kan behöva för att nå längre.

Har du fortsatt med ditt avhandlingsämne?

– Det finns planer för ett samarbetsprojekt (en pilotstudie) om särskild begåvning tillsammans med en grundskola. Det är i sin tur tänkt att ligga till grund för ett kommande, större projekt.

Vad är det roligaste med forskaryrket?

– Att det finns tid att läsa in sig på forskning och grotta ner sig, vända och vrida på olika tankar och idéer. Även mötet med respondenter ute i verksamheterna och att koppla ihop teoretiska perspektiv med det som pågår ute i praktiken är spännande och lärorikt.

Vad jobbar du med du när du inte forskar?

– Jag undervisar på alla lärarutbildningarna och speciallärar-/specialpedagogprogrammet här vid Umeå universitet.

Vad gör du på fritiden?

– Jag älskar att sjunga och gör det numera i lite mindre skala än tidigare, bland annat i institutionens husband. Jag älskar att resa, umgås med familj och vänner och efter att barnen flyttade ut har vi en ljuvlig spansk vattenhund hemma som heter Maja.

Lästips

Malin Ekesryd Nordström avhandling: Särskild begåvning i en förskola och skola för alla

Artiklar av Malin Ekesryd Nordström

Förskolepersonals syn på att uppmärksamma särskild begåvning i förskolan (2021)

Swedish preschool teachers and principals’ conceptions of giftedness and gifted education (2022)

Shifting discourses on giftedness in Swedish newspaper media – what’s the problem represented to be? (2023)