Så har pandemin påverkat förskolan

taktil boll på gräsmatta

Försämrad kontakt med vårdnadshavare och mer undervisning utomhus är två av de punkter som huvudmän, rektorer och förskollärare lyfter fram i Skolverkets uppföljning av hur pandemin påverkat förskolan.

Skrivet av
Eva Hansson

Foto: Shutterstock.com.

Skolverket har under våren intervjuat rektorer, förskollärare och huvudmän om hur verksamheten påverkats av pandemin.

Eftersom studien är liten, 20 personer har intervjuats, kan man inte dra några slutsatser för hela landet, påpekar Skolverket. Men resultaten ska ändå kunna ses som en fingervisning om hur pandemin har påverkat förskolorna i stort.

Här följer ett kortfattat sammandrag.

Liten påverkan på tillgången till förskola

Bland förskolorna som Skolverket intervjuat har det varit ovanligt med stängning p.g.a. covid-19. De har oftast kunnat hålla öppet som vanligt, och barnens tillgång till förskola har inte påverkats i någon hög utsträckning. Det förekommer dock exempel på att förskolor vid vissa tillfällen har vädjat till vårdnadshavarna att låta barnen vara hemma.

Mer undervisning utomhus

Att samtliga förskolor i studien berättar att det blivit mer undervisning utomhus kommer knappast som en överraskning. Omställningen har varit både positiv och negativ. Att "flytta ut" undervisningen kan innebära en extra belastning för personalen, men samtidigt har intresset för att utveckla utomhuspedagogiken ökat, menar intervjupersonerna.

Man konstaterar också att förutsättningarna att flytta ut verksamheten skiljer sig mycket mellan förskolorna. Vissa förskolor var redan före pandemin vana att bedriva en stor del av undervisningen utomhus, medan andra saknar egen förskolegård.

Försämrad kontakt med vårdnadshavare

Under pandemin har vårdnadshavarna haft begränsad tillgång till förskolans lokaler. Restriktionerna har inneburit att det ibland blivit färre samtal i samband med hämtning och lämning.

Förskolorna rapporterar också om att det förekommit diskussioner med vårdnadshavare om hur man ska tolka Folkhälsomyndighetens riktlinjer, något som tagit resurser och påverkat arbetsmiljön. En ökad personalfrånvaro har också bidragit till att man ibland tvingats prioritera omsorg på bekostnad av undervisning.

Fakta

pandemirapport_250.jpgSkolverket har regeringens uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för skolväsendet. Rapporten om förskolan ingår i en delredovisning av detta uppdrag.

Mer om rapporten hittar du på Skolverkets webbplats:

En mer utförlig sammanfattning.

Den fullständiga rapporten (pdf).