Artikel
Förskolans utbildning ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Men hur ser det egentligen ut med likvärdigheten? Barn får olika tillgång till en kvalitativ utbildning och till...
Artikel
Här kan du hämta den nationella handlingsplanen för förskolans och skolans digitalisering.
Artikel
Här kan du ladda ned dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som ger riktlinjer för både förskola och skola när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
Artikel
Hur påverkar nya läroplansbeskrivningar förskollärares undervisning och hur tolkar de sitt undervisningsuppdrag? Benita Berg har forskat om just det och hoppas med sina forskningsresultat bidra med...
läroplan för förskolan
Artikel
Förskolans senaste läroplan, Lpfö 18, gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned läroplanen som pdf.
Artikel
För att underlätta arbetslagets gemensamma arbete har vi tagit fram en mall för planering och uppföljning. Mallen fungerar som ett samtalsunderlag för att planera, följa upp och utveckla...
Artikel
Här kan du ladda ned och skriva ut läroplanen på engelska så att den vid behov finns tillgänglig på förskolan.
Artikel
I den här kunskapsöversikten från Skolverket ger en rad framstående forskare sin bild av undervisning i förskolan. Texterna har tagits fram parallellt med revideringen av läroplanen.
Artikel
Här kan du ladda ned ”Måluppfyllelse i förskolan – Skolverkets allmänna råd med kommentarer” (2017). De allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av...
Artikel
Här kan du ladda ned Skolverkets stödmaterial för arbetet med pedagogisk dokumentation: ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation.”
Artikel
Här hittar du skollagen i sin helhet. Du kan också ladda ned kapitel 8 om förskolan som en separat pdf.
Artikel
Här kan du hämta Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”, som innehåller konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas.
Artikel
Här kan du hämta ”Flera språk i förskolan”, ett stödmaterial som ger kunskap och inspiration i arbetet med flerspråkighet i förskolan.
Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.