Artikel
I coronavirusets spår är sammanslagningar av förskolors verksamheter nu ett faktum. Hur kan vi göra vardagen så trygg som möjligt för de barn som plötsligt befinner sig på en ny förskola eller med...

Artikel
Medvetna relationer höjer pedagogiken. Läs om symmetriska och asymmetriska relationer mellan pedagoger, barn och föräldrar och begreppet relationell pedagogik.

Artikel
Ett- och tvååringarnas lekar är ofta fysiska och sensoriska, som att hoppa, jaga, springa, känna och plaska. Samtidigt är behovet av trygghet stort. Så här kan du möta de yngsta barnens behov i...

Artikel
Madeleine Sjöman intresserar sig för de barn som inte har någon diagnos men som ändå har svårigheter i socialt samspel och kan ha svårt att lära sig. – Min forskning visar att barn med...

Artikel
Det är nog ingen som undgått de senaste veckornas utveckling i Sverige vad gäller coronaviruset. Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd om hur ni kan möta barnens frågor och funderingar på bästa sätt.

Artikel
Med sin avhandling vill Maria Fredriksson lyfta och konkretisera pedagogers kompetens vad gäller kunskapsinhämtning och relationsbyggande arbete. Hon poängterar hur pedagogernas närvaro i det...

Artikel
Skriften Stopp! Min kropp! från Rädda Barnen används av många förskolor som stöd när man pratar med barnen om kroppen, gränser och integritet. Hösten 2019 lanserades ett nytt arbetsmaterial som...

Artikel
Vad är viktigast med att vara vänner – att man har kul ihop eller att man är trygg och kan lita på varandra? Kan djur vara vänner på samma sätt som vi människor? Här har vi samlat 16 bilder att ladda...

Artikel
Johanna Frejds forskning handlar om vad som påverkar det som händer när barn deltar i aktiviteter som handlar om naturvetenskap. För att undersöka detta har hon låtit barn som går i förskoleklass...

Artikel
Isbergsmodellen kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. Här kan du ladda ned och skriva ut en mall och en lista med...

Artikel
Att utifrån betrakta och tillsammans diskutera samspel och kommunikation mellan barn och pedagoger, kan vara lärorikt och utvecklande för verksamheten. Film ger då en fantastisk möjlighet. Om och om...

Artikel
Ett barns svårigheter och utmaningar kan leda till att vi i vardagen kör fast i konflikter och motsättningar. Isbergsmodellen kan då vara ett stöd för att lyckas skifta perspektiv från det...

Artikel
Kooperativt lärande har visat sig ge förskolegrupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra än i andra grupper. I Lisa Fohlins artikelserie får du både en teoretisk grund och...

Artikel
Robin Samuelssons forskning handlar om hur det går till när barn tidigt lär sig något nytt. Genom att observera barn med svenska som andraspråk har han sett hur leken skapar gynnsamma ramar för hur...

Artikel
Pedagoger i förskolan har en viktig roll i att upptäckta barn med särskilda behov. Läs psykologen Elisabeth Nilsson Jobs exempel på de sociala svårigheter som är vanliga vid autismspektrumtillstånd.

Artikel
Det finns en enkel strategi som både kan underlätta kommunikationen med de yngsta barnen i förskolan och stötta deras språkutveckling: att ”uggla”. I denna artikel visar Elvira Ashby, logoped och...

Artikel
Vad är AST och vilka är kärnsymtomen som är bra att känna till som pedagog förskolan? Psykolog Elisabeth Nilsson Jobs ger i denna artikel en grundlig genomgång.

Artikel
Förstärk högläsningens språkutvecklande effekter med aktiviteter där barnen på olika sätt får bearbeta det lästa. Här får du många exempel på hur ni tillsammans kan dramatisera, leka och gestalta det...

Artikel
Hur pratar vi om klimatförändringar med barnen på förskolan? Klimatpsykologen Kata Nylén vet hur.

Artikel
Att samtala om det ni läst är precis lika betydelsefullt för barns språkutveckling som själva högläsningen. Maria Heimer visar hur ni kan strukturera samtalet så att det stimulerar barnens egna...

Artikel
Att uppleva trygghet i förskolan är en grundläggande förutsättning för att ett barn ska kunna ta till sig av verksamheten och dess innehåll. För att kunna lära och utforska måste barnet känna att det...

Artikel
Kommunikationsarbetet i förskolan är ofta osynligt och personalen behöver få bättre förutsättningar för att genomföra denna viktiga del av yrket. Det menar Linn Eckeskog, Umeå universitet, som i sin...

Artikel
Det lågaffektiva förhållningssättet är utvecklat för att på ett etiskt försvarbart sätt hantera känslostarka situationer. Ett missförstånd är ibland att förhållningssättet är kravlöst, vilket inte...

Artikel
De senaste decenniernas tekniska utveckling har lärt oss att vår hjärna är mycket mer socialt orienterad än vi tidigare kunnat bevisa. Människans överlevnad har varit helt beroende av det sociala...

Artikel
Det har återigen kommit en fråga till Leif Strandberg, denna gång om samarbete. Det är ju ett antal personer som ska samarbeta på en förskola. Men hur hittar man rätt vägar? Läs här nedan vad Leif...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om diskriminering och kränkande behandling – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
Arbetet med värdegrund och likabehandling i förskolan är fundamentet som vi bygger verksamheten på, och något som genomsyrar allt som sker i förskolan. I denna artikel fokuserar vi på hur vi konkret...

Artikel
Barn i förskolan som kränker andra barn har inte alltid själva insikt om att de faktiskt sårar någon annan. Situationer där kränkningar mellan barn uppstår kan i stället grunda sig i bristande...

Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och värderingar som råder på förskolan behövs...

Artikel
Kan man utveckla barns samspelsförmåga? Hur kan man i så fall göra det? Logopeden Eva-Lotta Heide delar med sig av sina goda erfarenheter av att använda samtal på metanivå kombinerat med ritprat och...