Visa:
Utbildning
Default image
Den här utbildningen ger teoretisk grund och konkreta arbetssätt för att redan i förskolan lägga grunden för en god läs- och skrivutveckling.

Utbildning
Default image
En processutbildning som ger förskollärare kunskaper som krävs för att utveckla arbetslaget och axla en medveten ledarroll.

Utbildning
cirklar i rosa och gult
Den här föreläsningen från Studentlitteratur kopplar ihop förskolans uppdrag – utbildning och undervisning för alla barn – med ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Kombinationen är en nyckel för...

Utbildning
Default image
En utbildning som ger kunskap om styrdokument samt forskning och studier för att utveckla undervisningen i högläsning så att alla barns språk- och kunskapsutveckling gynnas.

Utbildning
Default image
Under den här utbildningen får du kunskap och metoder att använda i mötet med barn som haft svåra upplevelser. 

Utbildning
händer som symbol för demokrati
I denna utbildning får du kunskap och inspiration för att kunna driva ett medvetet språkarbete där varje barn ges förutsättningar att utveckla sitt språk, sitt inflytande och sitt demokratiska...

Utbildning
Default image
Den här utbildningen riktar sig till dig som är specialpedagog. Under ett heldagsseminarium får du fördjupad teoretisk kunskap om kris och trauma hos barn samt praktiknära kunskap om handledning av...

Utbildning
grafisk illustration nonfigurativ
Den här utbildningen i lågaffektivt förhållningssätt ger ökad förståelse om och verktyg för att hantera explosivt beteende i förskolan.

Utbildning
Den här utbildningen riktar sig till både rektor och arbetslag. Du får kunskap, perspektiv, övningar och redskap för att utveckla din kommunikation – dels som ett redskap för samverkan, dels som ett...

Utbildning
I den här utbildningen får du konkreta exempel, förankrade i forskning och studier, på hur du i förskolan kan arbeta med högläsning och samtal kring litteratur och andra texter.

Utbildning
En utbildning för personal och chefer om interkulturellt förhållningssätt, hur man bemöter nyanlända barn, hur barnens förkunskaper och intressen kan kartläggas och hur samarbetet med föräldrar kan...

Utbildning
https://www.studentlitteratur.se/kompetensutveckling/forskola/sprakutveckling/kallkritiskt-forhallningssatt-i-forskolan/
Som deltagare i den här utbildningen får du kunskap om och insikt i hur man kan arbeta med att grundlägga ett källkritiskt förhållningssätt i förskolans undervisning.

Utbildning
Default image
Under den här kursen får du exempel på olika sätt att utforma den pedagogiska miljön så att den ger förutsättningar för kreativitet och inspirerar till utforskande.

Utbildning
Default image
Ökad kunskap om olika faktorers påverkan på barns språkutveckling samt förslag på arbetssätt som stöttar barn, särskilt dem med utmaningar, i deras utveckling.

Utbildning
Default image
Den här utbildningen ger dig konkret och direkt användbar kunskap om den digitala dokumentationens möjligheter och fallgropar. 

Utbildning
Default image
Barn tycker om att höra en sagobok gång på gång. Hur kan man använda den drivkraften för att arbeta i riktning mot de strävansmål och förmågor som läroplanen skriver fram? Kursen...

Utbildning
Default image
Den här utbildningen riktar sig till dig som är rektor. Du får stöd i att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i förskola samt en konkret verktygslåda för att agera som ledare, utmanare och...

Utbildning
Default image
En workshop som ger dig kunskap om enkel programmering samt verktyg som gör att du direkt kan sätta igång att testa programmering i din verksamhet. 

Utbildning
rattigheter
Under det här seminariet får du kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt konkreta redskap att förverkliga rättigheterna i för­skolan.

Utbildning
Default image
Det här halvdagsseminariet handlar om hur du skapa delaktighet genom ett processinriktat arbetssätt.